Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Απόστολος
Τα κριτήρια αξιολόγησης και γενικότερα η αξιολόγηση αποτελεί για κάθε άνθρωπο το μέσω να γίνεται καλύτερος σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και τις θέσης την οποία κατέχει.Δεν είναι κακό να κάνουμε λάθη αρκεί αυτά να μην επαναλαμβάνονται.Πιστεύω όμως ότι η κάθε είδους αξιολόγηση δεν θα πρέπει να γίνεται από κάποιο άτομο πχ τον άμεσα προϊστάμενο είτε γιατί δημιουργούνται φιλίες μέσα από τον χώρο εργασίας, είτε γιατί μπορεί να υπάρχουν έντονες προστριβές μεταξύ των, με αποτέλεσμα να μην είναι σωστή και αξιοκρατική η τελική άποψη για την απόδοση του υπαλλήλου, αλλά να γίνονται από ανεξάρτητα κλιμάκια τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη την άποψη του εκάστοτε προϊσταμένου.Στις αρχές κάθε χρόνου ή όποτε ανατίθενται αρμοδιότητες στους υπαλλήλους θα πρέπει να παραδίδεται και ένα χρονοδιάγραμμα από τον υπάλληλο στον προϊστάμενο μέσα στο οποίο θα πρέπει να ορίζεται ο χρόνος αποπεράτωσης της εργασία που του ανατέθηκε και να βαθμολογείται σε σχέση με την ταχύτητα διεκπεραίωσης.Επιπλέον, η συμπεριφορά του υπαλλήλου απέναντι στο κοινό θα πρέπει να βαθμολογείται σύμφωνα με τα σχόλια του κόσμου που εξυπηρετεί και αυτό να συνυπολογίζεται στην τελική βαθμολογία.Επιπροσθέτως, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί η περιοδική εκπαίδευση και ενημέρωση όλων των υπαλλήλων και όχι μόνο των νέων και αυτών που τους δίνουν άδεια οι προϊστάμενοί (πιστεύω ότι μέσα στο χρονικό διάστημα ενός έτους υπάρχουν και δυο εβδομάδες που μπορούμε να εκπαιδευτούμε…).Ολοκληρώνοντας, βασικό στοιχείο στην αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνονται και οι διοικητικές δεξιότητες ενός υπαλλήλου μιας και βλέπουμε πολλά παραδείγματα καθημερινά γύρο μας για τα οποία λέμε συνέχεια «αυτός δεν κάνει γι αυτή την θέση», «το τμήμα αν είχε ποιο δυναμικό προϊστάμενο θα ήταν μπροστά κτλ», «αυτά δεν μπορούν να γίνουν εδώ οι διαδικασίες λένε…» Οι παλιοί υπάλληλοι δεν είναι οι μόνοι άξιοι επειδή έχουν την πήρα και τα χρόνια, αλλά υπάρχουν και νέοι γεμάτη όρεξη διάθεση με νέες και καινοτόμες ιδέες που θα άλλαζαν πραγματικά την δημόσια διοίκηση και θα την έκαναν ποιο πρακτική και εφαρμόσιμη ακολουθώντας φυσικά τους βασικούς κανόνες-όρια!!!Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.