Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Δέσποινα Γούργαρη
Τα κριτήρια αξιολόγησης θα πρέπει να χωρίζονται σε γενικά και ειδικά. Στα γενικά κριτήρια – και πριν φτάσουμε στα ειδικά κατά περίπτωση – πίστευω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αξιολογηθεί ο κάθε εργαζόμενος σε «γενικές γνώσεις» όπως Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία και Γεωγραφία, καθώς και να ελεγχθεί η ψυχική του υγεία, όπως και ο δείκτης ευφυίας του. Θα πρέπει, επίσης, να δοθεί στους υπαλλήλους να αναδείξουν και άλλες γνώσεις που τυχόν έχουν και που είναι άσχετες προς τη θέση και το αντικείμενο εργασίας τους και ταυτόχρονα να τους δοθεί η δυνατότητα να μεταταχθούν σε θέσεις σχετικές με τις γνώσεις αυτές, ώστε να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.