Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Ιωάννης Μπέλλας
Η διοικητική ικανότητα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη μόνο όταν υπάρχουν υφιστάμενοι ή στη χειρότερη περίπτωση και ισοδύναμου βαθμού συνάδελφοι. δεν έχει νόημα εφαρμογής σε υπαλλήλους που δεν μπορεί να εφαρμοστεί η διοίκηση. Ένας προγραμματιστεί δεν έχει την ίδια απαίτηση (σε διοικητική ικανότητα) με έναν τμηματάρχη που συντονίζει και προγραμματίζει περισσότερες ψυχές). Είναι επίσης υποχρεωτικό η διοικητική αυτή ικανότητα να ελέγχεται και να βαθμολογείτε προκειμένου να μην υπάρχουν ‘προτιμήσεις’. Πάντα η προσωπικοί επαφή ή οικειότητα ή γενικά η χημεία μεταξύ προσώπων διαφοροποιεί τις καταστάσεις.
 
 
Γιώργος Μυλωνάς
Προτείνω την καθιέρωση 2 ακόμα κριτηρίων γενικής εφαρμογής(που δεν εμφανίστηκαν στην προηγούμενη διατύπωση μου):την ικανότητα ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και την πολυδυναμία.