Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΒΑΣΙΛΗΣ
Πως θα αξιολογηθεί ενας υπάλληλος πρωτοκόλλου; Mε ποιους στόχους και πια κριτήρια; Η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι απλή κατανοητή, και ουσιώδης π.χ ένας υπάλληλος που λείπει συνέχεια με αναρρωτικές άδειες γιατί θα πρέπει να αξιολογηθεί θετικά; Οι πολύπλοκες διαδικασίες δεν οδηγούν σε καλά αποτελέσματα. Πιστεύω η καλύτερη αξιολόγηση γίνεται με γραπτή αλλά και προσωπική συνέντευξη με αδιάβλητες διαδικασίες πανω στο αντικείμενο που εργάζεται αλλά και τις γενικότερες γνώσεις σχετικά με τη δημόσια διοικηση του υπό αξιολόγηση υπαλλήλου
 
 
Αθανάσιος Οικονόμου
Τα κριτήρια αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης.Ομαδοποιούνται ανάλογα με το επίπεδο και τον τύπο αξιολόγησης.α. Ανώτερης Διοικητικής βαθμίδας, όπου αξιολογείται το έργο συντονισμού και κατά συνέπεια η ηγεσία του Οργανισμού.β. Μέσης Διοικητικής Βαθμίδας όπου αξιολογούνται η επάρκεια των μέσων και πόρων που διατίθενται για την εκπλήρωση του σκοπού.γ. Κατώτερη βαθμίδα όπου αξιολογείται σε επίπεδο ατόμου η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στον πολίτη.Εννοείται ότι προϋπάρχουν σαφή κείμενα, καθηκοντολογία.