Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Νόπη Ευμορφίδου
Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης είναι ένα εργαλείο το οποίο βαθμολογεί υπηρεσίες. Δεν έχει καμία σχέση με την αξιολόγηση του προσωπικού.«…στο πλαίσιο του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» έχει υλοποιήσει σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων για την προσαρμογή της δημόσιας διοίκησης στις σύγχρονες μεθόδους στοχοθεσίας και αξιολόγησης των διοικητικών διαδικασιών. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Common Assessment Framework – CAF), διαμορφώθηκε από την Επιστημονική Ομάδα Εφαρμογής Καινοτομιών στις Δημόσιες Υπηρεσίες (Innovation Public Services Group) που λειτουργεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην οποία συμμετέχει ενεργά και η χώρα μας.Με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ανωτέρω νόμου καθιερώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η απονομή ειδικών βραβείων για τις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, που διακρίνονται για την αποδοτικότητα και την ποιότητα των παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών. Κατόπιν δε της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας & Οικονομικών «Ειδικά Βραβεία Δημοσίων Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 1020/Β/8-5-2006) καθορίστηκε ως κριτήριο αξιολόγησης των υποψήφιων υπηρεσιών η επιτυχής εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Κ.Π.Α)».Συμπέρασμα:υπάρχουν ωραία εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιούμε, αλλά μην τα μπλέκουμε τα πράγματα. Προσοχή: Το Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης δεν επιβραβεύει τους άριστους. Μπορεί μία υπηρεσία να αξιολογηθεί με χαμηλό βαθμό την χρονιά εκκίνησης. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να προτείνει τρόπους βελτίωσης και κυρίως να ξαναμετρηθεί για αποδείξει ότι βελτιώθηκε. Λοιπόν αυτος που ξεκινάει από τον πάτο και βελτιώνεται είναι πολύ πιο σημαντικός για το κοινό πλαίσιο αξιολόγησης από εκείνον που ήταν ήδη καλός και είχε μία μικρότερη βελτίωση. Η αξία εδώ βρίσκεται στα συγκριτικά αποτελέσματα.Μπορεί κα΄ποιος να μου εξηγήσει τι σχε΄ση έχει όλο αυτό με την αξιολόγηση του προσωπικού? Και να μην αναφέρω ότι το κοινό πλαίσιο αξιολόγησης γίνεται ενδουπηρεσιακά με τα τεκμήριά σου ανά κριτήριο, σημαίνει ότι καποιοι υπάλληλοί σου θα ασχολούνται μόνο με αυτό, χρειάζεται μήνες δουλειάς, ερωτηματολόγια και στατιστική επεξεργασία κλπ. Και αφού γίνουν όλα αυτά θα γίνει και η αξιολόγηση του προσωπικού? Σε δύσκολους καιρούς χρειάζεται σοβαρότητα νομίζω.
 
 
Θεμιστοκλής
Η όλη διαδικασία κατά τη γνώμη μου είναι από την αρχή λάθος, αφού κρίνονται οργανικές μονάδες, στη συνέχεια προσωπικό, προχωρεί η κατάργηση υπηρεσιών, ζητούνται στόχοι,θέτονται κριτήρια αξιολόγησης κλπ. χωρίς η ίδια η πολιτική ηγεσία να έχει καθορίσει στόχους και να προσδιορίσει στρατηγικές για την επίτευξη τους.Αν το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη όπως όλοι διατείνονται γενικά και αόριστα,ας καθορίσουν τι ποσοστό ανάπτυξης θέλουμε κάθε χρόνο(πχ. 0,5 %),με ποιούς τρόπους θα επέλθει η αύξηση του ΑΕΠ (πχ δημιουργία 100 νέων επιχειρήσεων το χρόνο)και με ποιό τρόπο μπορεί να συμβάλλει η Διοίκηση σ΄αυτό.Τότε μπορούν να τεθούν στόχοι.Τώρα συμβαίνει το αντίστροφο αφού καλείται η Διοίκηση να στοχοθετήσει αυθαίρετα χωρίς να γνωρίζει το γενικότερο σχέδιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να υλοποιηθούν οι μερικότεροι στόχοι.Προϋπόθεση βέβαια είναι να αντικατασταθεί το πολύπλοκο και δαιδαλώδες νομικό πλαίσιο με ένα άλλο σύγχρονο, απλό και κατανοητό,να απλουστευθούν οι διαδικασίες,να παταχθεί η γραφειοκρατία και να απαγορευτεί με νόμο η εμπλοκή της πολιτικής στη διοίκηση.Φυσικά χρειάζεται άμεση στελέχωση των υπηρεσιών δεδομένου ότι υπάρχουν υπηρεσίες (ειδικά στην επαρχία) που λειτουργούν με έναν ή δυο υπαλλήλους.Τέλος οι στόχοι πρέπει να είνα συγκεκριμένοι, σαφείς, και ποσοτικά μετρήσιμοι.Η ύπαρξη μαθηματικών τύπων με παραμέτρους και σύμβολα καθιστά το όλο εγχείρημα ασαφές και θα είναι τροχοπέδη για την όλη διαδικασία.
 
 
ΤΑΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
1-Στο άρθρο αυτό αναφέρονται βασικοί όροι, χωρίς όμως να προσδιορίζεται η έννοια τους, όπως «επιχειρησιακό σχέδιο», «στρατηγικός στόχος», «επιχειρησιακός στόχος», «ατομικός στόχος». Οι όροι αυτοί πρέπει να προσδιορισθούν σαφώς.2-Στην παρ. 1 αναγράφεται ότι ο Υπουργός θέτει το χρονοδιάγραμμα των επιχειρησιακών σχεδίων, στην παρ. 3 αναγράφεται ότι ο Γενικός Γραμματέας καθορίζει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ενώ στην παρ. 6 αναγράφεται ότι ο Γενικός Διευθυντής προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Προφανώς υπάρχει ένα μπλέξιμο αρμοδιοτήτων. Απαιτείται αναδιατύπωση με σαφή περιγραφή αρμοδιοτήτων.
 
 
Νόπη Ευμορφίδου
Δηλαδή η προσωπική βαθμολογία του γενικού διευθυντή θα συσχετίζεται με τη βαθμολογία της υπηρεσίας του. Ο βαθμός της υπηρεσίας θα βγαίνει όπως είδαμε παραπάνω από το κοινό πλαίσιο αξιολόγησης. Απλά παράλογο.Και όσον αφορά στους υπόλοιπους υπαλλήλους?
 
 
ΤΑΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Η συμμετοχή στην Ομάδων Αξιολόγησης των οργανικών μονάδων των τριών (3) εκπρόσωπων κοινωνικών ή επαγγελματικών φορέων κ. λ. π. , αντί των συνδικαλιστών (πρακτική που συνήθως εφαρμόζεται) κρίνεται θετικά, διότι ουδέποτε οι συνδικαλιστές λειτουργούν αμερόληπτα.