Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Βάντα Κωστοπούλου
Η διοικητική ικανότητα συνδέεται με τη διοικητική οργάνωση και το προσοντολόγιο. Τα προτεινόμενα στοιχεία αξιολόγησης πρέπει να εξειδικευτούν ανάλογα με τον τύπο της υπηρεσίας, αποκεντρωμένες υπηρεσίες με ίδιο αντικείμενο και αντίστοιχες δυσκολίες πρέπει να έχουν κοινά σημεία αναφοράς. Σε κάθε περίπτωση οι ρυθμίσεις δεν αρκούν χωρίς βούληση ουσιαστικής υλοποίησης. Υπάρχουν πολλοί υπάλληλοι με διοικητικές ικανότητες που έχουν προϊσταμένους που υστερούν στον τομέα αυτό.
 
 
δημοτικός υπάλληλος
Για να γίνει σωστή αξιολόγηση θα πρέπει γίνει από ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ αρχή, όχι από τον τόπο που υπηρετείς και εννοείται αφού έχουν αξιολογηθεί και αυτοί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο…!Διαφορετικά θα βολευτούν πάλι τα δικά τους παιδιά και θα φτάσουμε ξανά στο ίδιο σημείο…