Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΑΡΖΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Επίσης θα ήταν πολύ χρήσιμο εάν εκτός από όσα αναφέρονται,(και από τον κ. Π.ΚΑΛΗ ) η αξιολόγηση για πρώτη φορά γίνει αμφίδρομα…Εκτός από τους προϊστάμενους να «εισηγούνται» στους αξιολογητές,οι υφιστάμενοι να μπορούν να καταθέτουν την άποψή τους για τους προϊσταμένους τους, με χρήση τυποποιημένου ερωτηματολογίου που θα δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας σαν κριτήρια όσα αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο,βασίζοντας τις απαντήσεις τους σε ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν σχ. προεδρικού διατάγματος.Πιό απλά οι αξιολογητές να αξιολογούνται από τους αξιολογούμενους, όσον αφορά την ικανότητά τους , να τους αξιολογήσουν , με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.Έτσι πιστεύω ότι θα δοθεί απάντηση στην αναποτελεσματικότητα των δημοσίων υπηρεσιών και στα αίτια της…Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι ανεπαρκείς και τεμπέληδες?Πόσοι από αυτούς έχουν την δυνατότητα να λειτουργήσουν με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στο Β΄ μέρος του παρόντος άρθρου και πότε ερωτήθηκαν από τους συντάκτες του παρόντος για τις συνθήκες εργασίας τους, ώστε να μπορέσουν να αποδώσουν?
 
 
ΝΙΚΟΣ
Και κάτι που ξέχασα προηγουμένως.Όλοι ανεξαρτήτως θέσης, θα πρέπει να κρίνονται για την ατομική τους υγιεινή, τουλάχιστον, αν όχι και για την επαγγελματική τους εξωτερική εμφάνιση στον χώρο εργασίας.