Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γ.Αγριγιαννάκης
Στο Υπουργείο Εξωτερικών εκτός του κλάδου των Διπλωματικών Υπαλλήλων (ειδικό μισθολόγιο), υπάρχουν και 327 πτυχιούχοι Διοικητικοί Υπάλληλοι (Ενιαίο Μοσθολόγιο). Από τους 327, ένας μεγάλος αριθμός κατέχει πέραν του πτυχίου, δεύτερο πτυχίο ή και μεταπτυχιακούς τίτλους. Ο μεγαλύτερος αριθμός εξ αυτών κατέχει τουλάχιστον 1-2 ξένες γλώσσες. (Ο υπογράφων, πτυχιούχος, με μεταπτυχιακά και κάτοχος 7 ξένων γλωσσών εκ των οποίων 5 με αντίστοιχα επίσημα πτυχία φοίτησης). Στο εν λόγω Υπουργείο, από ιδρύσεώς του (!) εσωτερικός Οργανισμός καθόριζε αρμοδιότητες τόσο για την Ελλάδα όσο και για Πρεσβείες και Προξενεία στο εξωτερικό. Όμως, καθήκοντα προισταμένων ίσχυαν (και ισχύουν) μόνο για το Διπλωματικό κλάδο, σε όλες τις βαθμίδες, εκπροσωπήσεις, επιτροπές κλπ εντος και εκτος Ελλάδας και καθήκοντα υφισταμένων μόνο για τους Διοικητικούς, με απόλυτη εξαίρεσή τους από οιασδήποτε θέση προισταμένου, σχεδιασμού, λήψης αποφάσεων, ή και πρωτοβουλίας κλπ.Σύμφωνα με το πνεύμα του παρόντος (ανωτέρω) άρθρου 04, αυτή η κατηγορία – αξιολογοτάτων υπαλλήλων – αποκλείεται αφθορεί και παραχρήμα από οιαδήποτε στοιχεία της παραγράφου Α καθώς και των στοιχείων 5,6,7 της παραγράφου Β. Λογικά τεκμαίρεται και ο αποκλεισμός τους στο μέλλον, από οιαδήποτε ανάληψη καθηκόντων προισταμένων κλπ, εφ όσον το τυπικό στοιχείο -όπως προανέφερα – λείπει, πράγμα που τους καθιστά αυτόματα κατώτερους σε σχέση με τους αντίστοιχους ίδίων τυπικών προσόντων υπαλλήλων, οι οποίοι σήμερα, έχουν δυνατότητα προισταμένου τμημάτων ή Διευθύνσεων του Δημοσίου.