Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
george70
Αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων δεν μπορεί να γίνει χωρίς να έχει προηγηθεί η στοιχειώδης προεργασία που θα εξασφαλίζει τουλάχιστον α)τυποποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και β)ισοκαταμερισμό του φόρτου εργασίας.Επίσης θα πρέπει ο νομοθετης να γίνει πιο σαφής σχετικά με το τι εννοεί με την φράση κανονικότητα του ρυθμού εκτέλεσης καθηκόντων (δεδομένου ότι α) δεν ορίζεται κάποιο πρότυπο κανονικότητας καιβ) η αξιολόγηση αφορά πάντα χρονικό διάστημα ενός έτους) και να εξηγήσει ποιοι είναι οι ειδικοί δείκτες