Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
george70
Αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων δεν μπορεί να γίνει χωρίς να έχει προηγηθεί η στοιχειώδης προεργασία που θα εξασφαλίζει τουλάχιστον α)τυποποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και β)ισοκαταμερισμό του φόρτου εργασίας.Επίσης θα πρέπει ο νομοθετης να γίνει πιο σαφής σχετικά με το τι εννοεί με την φράση κανονικότητα του ρυθμού εκτέλεσης καθηκόντων (δεδομένου ότι α) δεν ορίζεται κάποιο πρότυπο κανονικότητας καιβ) η αξιολόγηση αφορά πάντα χρονικό διάστημα ενός έτους) και να εξηγήσει ποιοι είναι οι ειδικοί δείκτες
 
 
Βασ. Τουρλακης ( π. εφοριακος )
ΑΡΘΡΟ 04H διοικητική ικανότητα μπορεί να μετρηθεί μόνον σε όσους υπαλλήλους έχουν υφιστάμενους συναδέλφους. Ο απλός υπάλληλος π.χ. στη γραμματεία ή το πρωτόκολο ή ο ελεγκτής της εφορίας που δεν ασκούνε κανενός είδους διοίκηση, δεν είναι δυνατόν υποθετικά να τους αποδίδονται ή όχι διοικητικές ικανότητες.ΠΡΟΤΑΣΗ. Το κριτήριο αυτό να εφαρμόζεται στο πρώτο στάδιο ανάληψης διοικητικών ευθυνών λ.χ. προιστάμενος γραφείου, και στη συνέχεια στα επόμενα στάδια γιά προαγωγή από τον αμέσως ανώτερο προιστάμενο.Μέχρι αυτή την πρώτη βαθμίδα να μετρούν μόνο τα τυπικά προσόντα και η αρχαιότητα, με προσωρινό δοκιμαστικό χρόνο.Διαφορετικά η αξιολόγηση αυτή θα έχει το κριτήριο της υποκειμενικότητας,της αυθαιρεσίας της αδικίας και του κομματισμού.