Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Panos Liverakos
Το άρθρο 28 αναφέρεται στο ρόλο του ΣΕΑ το οποίο συντάσσει έκθεση με πορίσματα σχετικά με την ορθή ή μη εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης εν γένει, καθώς και διενεργώντας συγκριτικές μελέτες για την μέτρηση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και του βαθμού επίτευξης των επιχειρησιακών και ατομικών στόχων τους. Κατά τη γνώμη μου τίθεται το ερώτημα σε τι αποσκοπούν όλα αυτά; Γιατί απαιτείται η διενέργεια επαλήθευσης από ένα ακόμη όργανο όταν ο συντάκτης έχει ήδη προβλέψει μια σειρά από εκθέσεις δια μέσου των οποίων φαίνεται αν το σύστημα είναι επιτυχές ή όχι;
 
 
Vasilis L.
Να αντικατασταθεί το : 1. Τα Συμβούλια Αξιολόγησης είναι τριμελή και αποτελούνται από τρεις (3) προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων …. με το : 1. Τα Συμβούλια Αξιολόγησης είναι τριμελή και αποτελούνται τον προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης με την υψηλότερη τελική βαθμολογία όπως αυτή υπολογίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του παρόντος, καθώς και τους δύο (2) Διευθυντές με την υψηλότερη τελική βαθμολογία ως μέλη…. και αυτό πρέπει να γίνει διότι:διαφορετικά η αξιολόγηση θα γίνεται πάλι με κομματικά κριτήρια καθώς η επιτροπή θα συγκροτείται με αδιαφάνεια από τον εκάστοτε Υπουργό-Περιφερειαχη-Δήμαρχο-Πρόεδρο για να εξυπηρετεί τα «δικά μας παιδιά» .. και ετσι αγαπητοί φίλοι θα εξακολουθήσει το καθεστώς της ευνοιοκρατίας που είναι η αιτία όλων των δεινών….
 
 
Μανώλης Τζουβελέκας
Τα Μέλη των Ομάδων Αξιολόγησης ΔΕΝ ασχολούνται με την αξιολόγηση συναδέλφων! Κανένα κύριο ή συντρέχον καθήκον τους δεν παραμελείται από τη συμμετοχή στις Ομάδες Αξιολόγησης. Η μείωση της γραφειοκρατίας αποτελεί ένα από τα ζητούμενα της εφαρμογής του ΚΠΑ και οι πολίτες βρίσκονται στην καρδιά του Συστήματος Ποιότητας για τη Δημόσια Διοίκηση (ΚΠΑ).Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν εδώ για να ενημερωθούν για τις αρμοδιότητες της Ομάδας ΑυτοαξιολόγησηςΌλο το σχετικό υλικό για το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης βρίσκεται αναρτημένο στο παλιό site της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησηςhttp://www.gspa.gr> Δημόσια Διοίκηση > Εκσυγχρονισμός > Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας (ΔΙΠΑ) > Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης ή στοhttp://bit.ly/HiM9dH(για συντομία). Πάντως με βάση και αφορμή τη συγκεκριμένη διαβούλευση το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πρέπει να μεταφέρει στη νέα ιστοσελίδα του όλο το σχετικό υλικό από την παλιά ιστοσελίδα.
 
 
gg
Άρθρο 27: Σύσταση – Συγκρότηση Συμβουλίου Εποπτείας Αξιολόγησης1. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συνιστάται Συμβούλιο Εποπτείας Αξιολόγησης (Σ.Ε.Α.), το οποίο εδρεύει στο εν λόγω Υπουργείο. 2. Το Σ.Ε.Α. είναι επταμελές και συγκροτείται από: α) έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, επίσης Αντιπρόεδρο του Ν.Σ.Κ., οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.,β) ένα (1) Σύμβουλο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), με τον αναπληρωτή του, επίσης Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π., οι οποίοι ορίζονται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.,γ) ένα (1) Βοηθό Συνηγόρου του Πολίτη, με τον αναπληρωτή του, επίσης Βοηθό Συνηγόρου του Πολίτη, οι οποίοι ορίζονται από τον Συνήγορο του Πολίτη,δ) ένα ιδιώτη μέλος διοικητικού συμβουλίου & μεγαλομετόχου ΑΕ στην όποια δεν μετέχει το δημόσιο, ο οποίος προτείνεται άπο ΕΒΕΑ η ΕΒΕΘ και άποδέχεται την συμετοχή.ε) ένα ιδιώτη διαχειριστή ΕΠΕ,ΕΕ,ΟΕ στην όποια δεν μετέχει το δημόσιο, ο οποίος προτείνεται άπο ΕΒΕΑ η ΕΒΕΘ και άποδέχεται την συμετοχή.ζ) τον Προϊστάμενο μιας εκ των Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρωτή του ένα (1) Προϊστάμενο άλλης Γενικής Διεύθυνσης του ιδίου Υπουργείου, ο οποίος προτείνεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου αυτού. Το Σ.Ε.Α. υποστηρίζεται στην εν γένει λειτουργία του από επτά (7) τουλάχιστον υπαλλήλους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό τουλάχιστον Δ΄.
 
 
Panos Liverakos
Το άρθρο 28 αναφέρεται στο ρόλο του ΣΕΑ το οποίο συντάσσει έκθεση με πορίσματα σχετικά με την ορθή ή μη εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης εν γένει, καθώς και διενεργώντας συγκριτικές μελέτες για την μέτρηση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και του βαθμού επίτευξης των επιχειρησιακών και ατομικών στόχων τους. Κατά τη γνώμη μου τίθεται το ερώτημα σε τι αποσκοπούν όλα αυτά; Γιατί απαιτείται η διενέργεια επαλήθευσης από ένα ακόμη όργανο όταν ο συγγραφέας έχει ήδη προβλέψει μια σειρά από εκθέσεις δια μέσου των οποίων φαίνεται αν το σύστημα είναι επιτυχές ή όχι;