Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
THKAR
Τί γίνεται σε περίπτωση κυοφορούσας δόκιμης υπαλλήλου η οποία έμεινε 6 μήνες στην Υπηρεσία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης κατά το πρώτο έτος υπηρεσίας της(πχ στο 2011) αλλά στο μεταξύ συνταξιοδοτήθηκε και ο άμεσος Προϊστάμενος και ο Δ/ντής.Από ποιόν θα αξιολογηθεί για τη μονιμοποίησή της δεδομένης της συνταξιοδότησης των Πρ/νων και της λήψης των προβλεπόμενων από το νόμο αδειών(κυήσεως και λοχείας) Κατά τη διάρκεια δε του επόμενου έτους (2ου έτους υπηρεσίας της) πήρε την άδεια ανατροφής παιδιού-εννιάμηνο μέσα στο 2012) και συνεπώς δε συμπληρώνει τον ελάχιστο χρόνο εξαμήνου μέσα στο έτος. Πώς θα αξιολογηθεί και πως θα μονιμοποιηθεί;Και αν υποθέσουμε ότι παρατείνεται το δόκιμο στάδιο της υπηρεσίας της και κατά τον τρίτο χρόνο -και λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που βιώνουμε και διανύουμε- έστω ότι αλλάζουν ξανά 2 και 3 Πρ/νοι λόγω αδυναμίας να «πιάσουν» τους στόχους. Τι γίνεται σ’ αυτή την περίπτωση;
 
 
Βασ. Τουρλακης ( π. εφοριακος )
ΑΡΘΡΟ 04H διοικητική ικανότητα μπορεί να μετρηθεί μόνον σε όσους υπαλλήλους έχουν υφιστάμενους συναδέλφους. Ο απλός υπάλληλος π.χ. στη γραμματεία ή το πρωτόκολο ή ο ελεγκτής της εφορίας που δεν ασκούνε κανενός είδους διοίκηση, δεν είναι δυνατόν υποθετικά να τους αποδίδονται ή όχι διοικητικές ικανότητες.ΠΡΟΤΑΣΗ. Το κριτήριο αυτό να εφαρμόζεται στο πρώτο στάδιο ανάληψης διοικητικών ευθυνών λ.χ. προιστάμενος γραφείου, και στη συνέχεια στα επόμενα στάδια γιά προαγωγή από τον αμέσως ανώτερο προιστάμενο.Μέχρι αυτή την πρώτη βαθμίδα να μετρούν μόνο τα τυπικά προσόντα και η αρχαιότητα, με προσωρινό δοκιμαστικό χρόνο.Διαφορετικά η αξιολόγηση αυτή θα έχει το κριτήριο της υποκειμενικότητας,της αυθαιρεσίας της αδικίας και του κομματισμού.
 
 
JohnJohn
Κατά την άποψή μου α)οι στόχοι που ανατίθενται σε κάθε υπάλληλο και σε κάθε τμήμα ή διεύθυνση θα πρέπει να κοινοποιούνται με τοιχοκόλληση σε όλο το προσωπικό της υπηρεσίας για να αποφεύγονται φαινόμενα προνομιακής μεταχείρησης υπαλλήλων και να δίνεται δυνατότητα σε οποιονδήποτε υπάλληλο να κάνει ένσταση. (δηλαδή κάτι σαν εσωτερική ΔΙΑΥΓΕΙΑ)β)οι στόχοι θα πρέπει να δίνεται δυνατότητα να τροποποιηθούν (μείωση, αύξηση) εφόσον επιβάλλεται από τις τρέχουσες υπηρεσιακές ανάγκες και πάντα με κοινοποίηση στους υπόλοιπους συναδέλφους για λόγους διαφάνειαςγ)ο καθορισμός στόχων για να είναι σωστός προϋποθέτει την καταγραφή, τυποποίηση και τη μοριοδότηση των διοικητικών πράξεων σε όλο το φάσμα του δημόσιου τομέα λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητά τους. Δηλαδή πρέπει να γίνει καταγραφή διοικητικών πράξεων και καταγραφή των σταδίων τους για την υλοποίησή τους. Κάθε στάδιο ανάλογα με τη βαρύτητά του θα δίνει κάποια επιμέρους μόρια τα οποία στο σύνολό τους θα βγάζουν τη μοριοδότηση μια διοικητικής διαδικασίας. Κατά συνέπεια η επιφόρτιση αρμοδιοτήτων στους υπαλλήλους θα γίνεται με ένα σύστημα μορίων. Έτσι εφόσον θα κοινοποιούνται οι αρμοδιότητες και οι στόχοι των υπαλλήλων στο προσωπικό θα μπορεί άμεσα να συμπεράνει κάποιος αν ένας υπάλληλος ανάλογα με τα μόρια που θα πρέπει να πιάσει είναι ευνοούμενος ή αδικημένος και θα αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις του στυλ αυτός έχει δέκα στόχους και είναι εκλεκτός, ενώ ο άλλος με τριάντα είναι άτυχος. Δηλαδή η επίτευξη στόχων θα κρίνεται επί του ποσοστού των μορίων.
 
 
Ιωάννης Βιδάκης
Θεωρητικά η αξιολόγηση προυποθέτει θέσπιση στόχων.Πρόσθετα άλλο η αξιολόγηση ικανότητας – δυνατότητας και άλλο η αξιολόγηση έργου, αποτελέσματος, γεγονότος, (η ικανότητα δεν σημαίνει και υλοποίηση- πραγμάτωση αυτής)
 
 
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΤΗ Η ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΑ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.