Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Αθανάσιος Αντωνίου
Το έργο να επιμερίζεται, κατά το δυνατόν, ισομερώς στους εργαζόμενους