Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Ηλίας Σ.
Ένα ακόμα κριτήριο για την αξιολόγηση, συμπληρωματικό ως προς τα τυπικά προσόντα και τους τίτλους σπουδών, θα πρέπει να είναι και η μέχρι σήμερα πορεία του εργαζόμενου,οι θέσεις που έχει καταλάβει, η ποιότητα της εργασία που έχει προσφέρει, η σχέση του προσφερόμενου έργου με το αντικείμενο των μεταπτυχιακών σπουδών ή του διδακτορικού καθώς και η αξιολόγηση από κάποιο προϊστάμενο. Τα πτυχία και οι επιμορφώσεις από μόνες τους δεν λένε τίποτα αν δεν αξιοποιήθηκαν στην κατάλληλη θέση. Για παράδειγμα στην εκπαίδευση υπάρχουν πολλοί κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων που στη μέχρι τώρα σταδιοδρομία τους επεδίωκαν την κατάληψη θέσεων δυσανάλογων των προσόντων τους ή θέσεων οι οποίες δεν αξιοποιούσαν τα προσόντα αυτά (π.χ μεταπτυχιακά στις μαθησιακές δυσκολίες και επί σειρά ετών απόσπαση σε διοικητικές υπηρεσίες του ΥΠΔΒΜΘ).
 
 
Βάντα Κωστοπούλου
Η διοικητική ικανότητα συνδέεται με τη διοικητική οργάνωση και το προσοντολόγιο. Τα προτεινόμενα στοιχεία αξιολόγησης πρέπει να εξειδικευτούν ανάλογα με τον τύπο της υπηρεσίας, αποκεντρωμένες υπηρεσίες με ίδιο αντικείμενο και αντίστοιχες δυσκολίες πρέπει να έχουν κοινά σημεία αναφοράς. Σε κάθε περίπτωση οι ρυθμίσεις δεν αρκούν χωρίς βούληση ουσιαστικής υλοποίησης. Υπάρχουν πολλοί υπάλληλοι με διοικητικές ικανότητες που έχουν προϊσταμένους που υστερούν στον τομέα αυτό.
 
 
χαριλαος καλπιδης
1. Επί της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης. Είναι χρήσιμο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας να παρουσιάζονται οι ποσοτικές και ποιοτικές μεταβολές που προέκυψαν από την συμμετοχή των πολιτών ώστε να αποδεικνύεται ότι ελήφθησαν υπόψη οι απόψεις τους. Η μη τήρηση του προηγουμένου καθιστά ελλιπή την όλη διαδικασία, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να θεωρηθεί άνευ ουσίας η κατάθεση των προτάσεων.2. Επί της αξιολόγησης. Είναι σκόπιμο να γνωστοποιηθεί –σε μεγαλύτερο βαθμό αν έγινε- η διαδικασία επιλογής των φορέων που θα αναλάβουν την αξιολόγηση (κριτήρια, προηγούμενη εμπειρία, απόδοση κλπ.). Το σημείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς μπορεί να καθορίσει την αποδοχή της διαδικασίας.3. Επί της διαδικασίας αξιολόγησης. Επειδή η δημόσια διοίκηση φέρει πολλά προβλήματα από το παρελθόν, η ταχύτητα εφαρμογής δεν πρέπει να αποτελεί πρωτεύοντα στόχο. Πρέπει να προηγηθεί περίοδος –μικρή και σαφώς προσδιορισμένη- για την κατάθεση απόψεων, προτάσεων και θέσεων, την διαβούλευση και την τελική επεξεργασία τους από όργανο που θα απολαμβάνει την -δυνατόν περισσότερο- εμπιστοσύνη των πολιτών.Σκοπός των παραπάνω είναι να επιτευχθεί η αναδιοργάνωση του δημοσίου για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του στο πλαίσιο μιας σύγχρονης δημοκρατίας.
 
 
Σπύρος Bλάχος
και πως θα καταγραφούν τα παραπάνω για να γινει η αξιολόγηση???
 
 
Θόδωρος Θεοδωρόπουλος
Πέρα από τη γενική αναφορά της ορθολογικής διαχείρισης πόρων καλό είναι να κάνετε και σαφή αναφορά στο κόστος. Ένα τμήμα μπορεί να έχει τα ίδια αποτελέσματα με κάποιο άλλο, αλλά με το μισό κόστος. Και οι δύο πιστεύουν πως έχουν κάνει ορθολογική διαχείριση πόρων, αλλά ο ένας από τους δύο τα έχει καταφέρει καλύτερα.