Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Δημήτριος Τζούλιας
Οι Περιφερειάρχες και οι Δήμαρχοι είναι προϊστάμενοι όλων των υπηρεσιών και όλων των υπαλλήλων του φορέα τους.Ερώτημα που το θεωρώ πολύ σημαντικό.Πως διασφαλίζεται ότι τα επιχειρησιακά σχέδια που θα καταρτίζουν οι αιρετοί των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, εκτός από τους υποχρεωτικά περιλαμβανόμενους συγκεκριμένους επιχειρησιακούς στόχους (άρθρο 7, παράγραφος 4 του σχεδίου Π.Δ.), θα βρίσκονται μέσα στα όρια του εφικτού, ώστε να διασφαλίζονται και οι υπάλληλοι που θα κληθούν να τα υλοποιήσουν ;
 
 
Δ. ΤΣΙΓΚΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΗ ZACKLIN FROZILIN ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΝΟΗΜΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2(Η αξιολόγηση αποτελεί, επίσης, ένα χρήσιμο στοιχείο για την ορθή διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και την ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και στελέχωση των οργανικών μονάδων του Δημοσίου και των λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος διατάγματος.)