Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
baia
Ο μαθηματικός τύπος οφείλει να αποτελέσει την εικόνα των προηγούμενων κεφαλαίων. Ωστόοο, το άθροισμα των βαθμολογιών των τιθέμενων στόχων δε μπορεί να λειτουργήσει με την έννοια του μέσου όρου!!Καθώς υπάρχει διαβάθμιση σπουδαιότητας των κριτηρίων και η επιδίωξη του ΠΔ είναι η καταπολέμηση κάποιων συγκεκριμένων φαινομένων. Με αυτόν τον τρόπο όμως υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να διαιωνιστούν.Για παράδειγμα,υπάχρει ο προϊστάμενος Α που αξιολογήθηκε για αξιοποίηση ανθρ. δυναμικού με 10, ικανότητα στρ. σχεδιασμού με 9 και διαχείριση υλικού με 7.Από την άλλη, ο προϊστάμενος Β βαθμολογήθηκε αντιστοίχως με 8, 8 και 10. Με τον διαμορφωθέντα μαθηματικό τύπο αυτοί θα ισοβαθμούν, κι ας μην προσφέρουν ούτε κατά διάνοια το ίδιο έργο στη Διοίκηση. Αρα το προτιμότερο είναι να απεικονισθεί μαθηματικά αυτό που επιδιώκει το Π.Δ. Μία πρόταση είναι η βαθμολογία απόδοσης να υπολογίζεται ως το άθροισμα διαφορετικών κλασμάτων. Ο αριθμητής των οποίων θα είναι τα αποτελέσματα συγκεκριμένων και ομοειδών κριτηρίων δια του πλήθους των τιθέμενων στόχων. Ενώ ο παρανομαστής θα απεικονίζει το βαθμό σπουδαιότητας από 1-5 (πολύ σημαντικό – λιγότερο σημαντικό, αντίστοιχα.)