Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Β. Γογγολίδης
1) Το επιχειρησιακό σχέδιο ενός φορέα θα πρέπει να είναι δεσμευτικό για τον πολιτικό προϊστάμενο του φορέα και να μην αλλάζει σε πιθανή αλλαγή του πολιτικού προϊσταμένου, καθιστώντας τις συμβάσεις απόδοσης ουτοπικές. Αυτό δεν διασφαλίζεται στην παράγραφο 5, «Tο επιχειρησιακό σχέδιο υποβάλλεται προς έγκριση στον οικείο Υπουργό… και περιβάλλεται τον τύπο υπουργικής απόφασης..», δεδομένου ότι η έκδοση μιας νέας υπουργικής απόφασης είναι σχετικά εύκολη διαδικασία, ειδικά όταν ένας γενικός γραμματέας είναι της προτίμησης κάποιου υπουργού.2) Εάν πρόκειται να εφαρμόσουμε την μεθοδολογία Balanced Scorecard, θα πρέπει να εξεταστεί, βάσει των ικανοτήτων των υπαλλήλων, με ποιον τρόπο αυτοί μπορούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη των γενικότερων στόχων που έχουν τεθεί και πως μετριάται η συνεισφορά τους στους γενικότερους στόχους.
 
 
ΤΑΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Η διαδικασία ελέγχου των επιχειρησιακών και των ατομικών στόχων ανά τρίμηνο είναι τελείως γραφειοκρατική. Προτιμότερο να γίνεται ανά τετράμηνο.
 
 
Θεμιστοκλής
Η όλη διαδικασία κατά τη γνώμη μου είναι από την αρχή λάθος, αφού κρίνονται οργανικές μονάδες, στη συνέχεια προσωπικό, προχωρεί η κατάργηση υπηρεσιών, ζητούνται στόχοι,θέτονται κριτήρια αξιολόγησης κλπ. χωρίς η ίδια η πολιτική ηγεσία να έχει καθορίσει στόχους και να προσδιορίσει στρατηγικές για την επίτευξη τους.Αν το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη όπως όλοι διατείνονται γενικά και αόριστα,ας καθορίσουν τι ποσοστό ανάπτυξης θέλουμε κάθε χρόνο(πχ. 0,5 %),με ποιούς τρόπους θα επέλθει η αύξηση του ΑΕΠ (πχ δημιουργία 100 νέων επιχειρήσεων το χρόνο)και με ποιό τρόπο μπορεί να συμβάλλει η Διοίκηση σ΄αυτό.Τότε μπορούν να τεθούν στόχοι.Τώρα συμβαίνει το αντίστροφο αφού καλείται η Διοίκηση να στοχοθετήσει αυθαίρετα χωρίς να γνωρίζει το γενικότερο σχέδιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να υλοποιηθούν οι μερικότεροι στόχοι.Προϋπόθεση βέβαια είναι να αντικατασταθεί το πολύπλοκο και δαιδαλώδες νομικό πλαίσιο με ένα άλλο σύγχρονο, απλό και κατανοητό,να απλουστευθούν οι διαδικασίες,να παταχθεί η γραφειοκρατία και να απαγορευτεί με νόμο η εμπλοκή της πολιτικής στη διοίκηση.Φυσικά χρειάζεται άμεση στελέχωση των υπηρεσιών δεδομένου ότι υπάρχουν υπηρεσίες (ειδικά στην επαρχία) που λειτουργούν με έναν ή δυο υπαλλήλους.Τέλος οι στόχοι πρέπει να είνα συγκεκριμένοι, σαφείς, και ποσοτικά μετρήσιμοι.Η ύπαρξη μαθηματικών τύπων με παραμέτρους και σύμβολα καθιστά το όλο εγχείρημα ασαφές και θα είναι τροχοπέδη για την όλη διαδικασία.
 
 
Panos Liverakos
Το άρθρο 28 αναφέρεται στο ρόλο του ΣΕΑ το οποίο συντάσσει έκθεση με πορίσματα σχετικά με την ορθή ή μη εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης εν γένει, καθώς και διενεργώντας συγκριτικές μελέτες για την μέτρηση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και του βαθμού επίτευξης των επιχειρησιακών και ατομικών στόχων τους. Κατά τη γνώμη μου τίθεται το ερώτημα σε τι αποσκοπούν όλα αυτά; Γιατί απαιτείται η διενέργεια επαλήθευσης από ένα ακόμη όργανο όταν ο συγγραφέας έχει ήδη προβλέψει μια σειρά από εκθέσεις δια μέσου των οποίων φαίνεται αν το σύστημα είναι επιτυχές ή όχι;
 
 
Δημήτρης Κυπριώτης
Οι μονοπρόσωπες ή ολιγοπρόσωπες αξιολογήσεις δεν εξασφαλίζουν αντικειμενικότητα. Πέρα από το βαθμό επίτευξης ατομικών στόχων, θα έπρεπε να υπάρχει και αξιολόγηση -ανά οργανική θέση- και από άλλους αξιολογητές. Για παράδειγμα, εσωτερική αξιολόγηση από άλλους υπαλλήλους του ίδιου φορέα ή/και εξωτερική αξιολόγηση από εξυπηρετούμενους κ.λ.π., με ερωτηματολόγια κλειστού τύπου, πάντα σε επίπεδο οργανικής θέσης.Επίσης, θα έπρεπε να προβλέπεται η αξιολόγηση των προϊσταμένων από τους υφισταμένους τους, καθώς και η αποδέσμευση των αιρετών από τη διαδικασία της υπηρεσιακής αξιολόγησης.