Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Νίκος Ραπτάκης
Ο Λεύκιππος ο Αβδηρίτης παρατηρεί εύστοχα πριν 2500 χρόνια ότι… «οὐδὲν χρῆμα μάτην γίνεται, ἀλλὰ πάντα ἐκ λόγου τε καὶ ὑπ’ ἀνάγκης». Η εφαρμογή σύγχρονων Συστημάτων Διοίκησης στον ελληνικό Δημόσιο Τομέα δεν συνιστά πλέον σήμερα ένα τυχαίο γεγονός, πολυτέλεια ή άλλη μια «εφήμερη μόδα». Αποτελεί αναγκαιότητα για τον εκσυγχρονισμό του κράτους, για τη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών υγιούς ανάπτυξης και τη διαμόρφωση μίας ανταγωνιστικής οικονομίας. Άλλη επιλογή στη θέση που βρίσκεται η χώρα μας δεν έχουμε. Η αποτελεσματική εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης μπορεί να αποτελέσει και στην Ελλάδα τον κεντρικό άξονα εκσυγχρονισμού των δημόσιων υπηρεσιών. Το ΚΠΑ προσφέρει ένα εξαιρετικό πλαίσιο προσανατολισμού και αποτελεσματικής διοίκησης για κάθε οργανισμό. Ενσωματώνει και ισορροπεί βασικές αρχές σύγχρονου μάνατζμεντ όπως η χάραξη στρατηγικής, η θέσπιση στόχων, η βέλτιστη αξιοποίηση πόρων, η απλοποίηση διαδικασιών και η εστίαση σε μετρήσιμα αποτελέσματα. Είναι επίσης το μόνο ολιστικό πλαίσιο διοίκησης που αφιερώνει πάνω από το 25% των θεμάτων του στον κρίσιμο παράγοντα «άνθρωπο», ως το σημαντικότερο κεφάλαιο κάθε υπηρεσίας. Το ΚΠΑ είναι λοιπόν πιο σωστά ένα Κοινό Πλαίσιο Διοίκησης και η διαδικασία της Αξιολόγησης, για την ακρίβεια της Αυτό-αξιολόγησης, έρχεται ως εργαλείο για την εφαρμογή του. Εδώ κρύβεται και το μυστικό της επιτυχίας. Κανένας δεν μπορεί να αξιολογήσει καλύτερα μία υπηρεσία από τον ίδιο τον προϊστάμενο και τα στελέχη της. Η ενεργός συμμετοχή τους μάλιστα στη διαδικασία Αυτό-Αξιολόγησης είναι προϋπόθεση για τη μετέπειτα δέσμευση τους στην υλοποίηση των δράσεων βελτίωσης. Σκόπιμο είναι επίσης να μην προβούμε στις όποιες τροποποιήσεις στη δομή του ΚΠΑ αλλά να παραμείνει ένα Κοινό Πλαίσιο αλλά και μία κοινή βάση σύγκρισης και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών με άλλους οργανισμούς σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Είναι άλλωστε ένα δυναμικά εξελισσόμενο μοντέλο, το οποίο και προσαρμόζεται από το EIPA σε εύλογα χρονικά διαστήματα. Ας μη δει όμως ο Δημόσιος τομέας την εφαρμογή του ΚΠΑ απλά ως αναγκαιότητα αλλά ως την ύστατη ευκαιρία για να μπορεί να ελπίζει σε καλύτερες μέρες.