Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Νίκος Ραπτάκης
Ο Λεύκιππος ο Αβδηρίτης παρατηρεί εύστοχα πριν 2500 χρόνια ότι… «οὐδὲν χρῆμα μάτην γίνεται, ἀλλὰ πάντα ἐκ λόγου τε καὶ ὑπ’ ἀνάγκης». Η εφαρμογή σύγχρονων Συστημάτων Διοίκησης στον ελληνικό Δημόσιο Τομέα δεν συνιστά πλέον σήμερα ένα τυχαίο γεγονός, πολυτέλεια ή άλλη μια «εφήμερη μόδα». Αποτελεί αναγκαιότητα για τον εκσυγχρονισμό του κράτους, για τη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών υγιούς ανάπτυξης και τη διαμόρφωση μίας ανταγωνιστικής οικονομίας. Άλλη επιλογή στη θέση που βρίσκεται η χώρα μας δεν έχουμε. Η αποτελεσματική εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης μπορεί να αποτελέσει και στην Ελλάδα τον κεντρικό άξονα εκσυγχρονισμού των δημόσιων υπηρεσιών. Το ΚΠΑ προσφέρει ένα εξαιρετικό πλαίσιο προσανατολισμού και αποτελεσματικής διοίκησης για κάθε οργανισμό. Ενσωματώνει και ισορροπεί βασικές αρχές σύγχρονου μάνατζμεντ όπως η χάραξη στρατηγικής, η θέσπιση στόχων, η βέλτιστη αξιοποίηση πόρων, η απλοποίηση διαδικασιών και η εστίαση σε μετρήσιμα αποτελέσματα. Είναι επίσης το μόνο ολιστικό πλαίσιο διοίκησης που αφιερώνει πάνω από το 25% των θεμάτων του στον κρίσιμο παράγοντα «άνθρωπο», ως το σημαντικότερο κεφάλαιο κάθε υπηρεσίας. Το ΚΠΑ είναι λοιπόν πιο σωστά ένα Κοινό Πλαίσιο Διοίκησης και η διαδικασία της Αξιολόγησης, για την ακρίβεια της Αυτό-αξιολόγησης, έρχεται ως εργαλείο για την εφαρμογή του. Εδώ κρύβεται και το μυστικό της επιτυχίας. Κανένας δεν μπορεί να αξιολογήσει καλύτερα μία υπηρεσία από τον ίδιο τον προϊστάμενο και τα στελέχη της. Η ενεργός συμμετοχή τους μάλιστα στη διαδικασία Αυτό-Αξιολόγησης είναι προϋπόθεση για τη μετέπειτα δέσμευση τους στην υλοποίηση των δράσεων βελτίωσης. Σκόπιμο είναι επίσης να μην προβούμε στις όποιες τροποποιήσεις στη δομή του ΚΠΑ αλλά να παραμείνει ένα Κοινό Πλαίσιο αλλά και μία κοινή βάση σύγκρισης και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών με άλλους οργανισμούς σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Είναι άλλωστε ένα δυναμικά εξελισσόμενο μοντέλο, το οποίο και προσαρμόζεται από το EIPA σε εύλογα χρονικά διαστήματα. Ας μη δει όμως ο Δημόσιος τομέας την εφαρμογή του ΚΠΑ απλά ως αναγκαιότητα αλλά ως την ύστατη ευκαιρία για να μπορεί να ελπίζει σε καλύτερες μέρες.
 
 
Κατερίνα
Πώς θα αξιολογηθούν οι υπάλληλοι που έχουν ειδικότητα άσχετη από τη θέση στην οποία υπηρετούν;Πώς θα αξιολογηθούν οι υπάλληλοι που έχουν μετακινηθεί πρόσφατα σε υπηρεσίες με διαφορετικό αντικείμενο από εκείνο που ασχολούνταν για χρόνια; Είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τους νέους συναδέλφους τους;
 
 
Κάστανος Νικόλαος
Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι με τη μεθοδολογία που προτείνεται, μάλλον αυξάνεται η εσωτερική γραφειοκρατεία. Είναι εξαντλητικά λεπτομερής και μάλλον μηχανιστικά ψευδοαντικειμενική.Ο υπάλληλος ή η υπηρεσία μπορεί να αναλώνει σημαντικό χρόνο για να προετοιμάζει τα κριτήρια (αλλά και τις σχέσεις με τους κατάλληλους ανθρώπους) ώστε να ευημερούν οι αριθμοί της αξιολόγησης, ενώστην πραγματικότητα η παρεχόμενη υπηρεσία να υστερεί και η αξιοκρατία να συνεχίζει να είναι ζητούμενο. Μπορεί να συλλέγουν «χαρτιά», να δείχνουν προθυμία, να ανταγωνίζονται μεταξύ τους εις βάρος τελικά της υπηρεσίας, να «χτίζουν» πελατεικές σχέσεις. Ίσως η ατομική αξιολόγηση των υπαλλήλων αλλά και των φορέων θα πρέπει να βασίζεται σε απλούστερες παρατηρήσεις από το δ/ντή ή προιστάμενο αφού πρώτα γίνει η επιλογή ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ προισταμένων και δ/ντών. Πρέπει να προσεχθεί ο ρόλος των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Στνηθέστατα οι αξιολογούντες (μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων) έχουν σαφώς κραυγαλέα χαμηλότερα προσόντα από τους αξιολογούμενους, δεν γνωρίζουν το αντικείμενο που αξιολογούν, δεν γνωρίζουν να αξιολογούν, υπηρετούν πολιτικά κριτήρια.
 
 
THKAR
Τί γίνεται σε περίπτωση κυοφορούσας δόκιμης υπαλλήλου η οποία έμεινε 6 μήνες στην Υπηρεσία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης κατά το πρώτο έτος υπηρεσίας της(πχ στο 2011) αλλά στο μεταξύ συνταξιοδοτήθηκε και ο άμεσος Προϊστάμενος και ο Δ/ντής.Από ποιόν θα αξιολογηθεί για τη μονιμοποίησή της δεδομένης της συνταξιοδότησης των Πρ/νων και της λήψης των προβλεπόμενων από το νόμο αδειών(κυήσεως και λοχείας) Κατά τη διάρκεια δε του επόμενου έτους (2ου έτους υπηρεσίας της) πήρε την άδεια ανατροφής παιδιού-εννιάμηνο μέσα στο 2012) και συνεπώς δε συμπληρώνει τον ελάχιστο χρόνο εξαμήνου μέσα στο έτος. Πώς θα αξιολογηθεί και πως θα μονιμοποιηθεί;Και αν υποθέσουμε ότι παρατείνεται το δόκιμο στάδιο της υπηρεσίας της και κατά τον τρίτο χρόνο -και λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που βιώνουμε και διανύουμε- έστω ότι αλλάζουν ξανά 2 και 3 Πρ/νοι λόγω αδυναμίας να «πιάσουν» τους στόχους. Τι γίνεται σ’ αυτή την περίπτωση;