Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Panos Liverakos
Το παρόν άρθρο θεσπίζει το Συμβούλιο Αξιολόγησης. Κατά τη γνώμη μας προσθέτει μια επιπλέον χρονοβόρα διαδικασία με αμφίβολα αποτελέσματα. Επίσης επιβαρύνει το όλο σύστημα με μια ακόμη απολογιστική έκθεση, που είναι δύσκολο να κατανοήσουμε τι περισσότερο θα προσφέρει από τις υπόλοιπες απολογιστικές εκθέσεις, που προβλέπονται από το εν λόγω σύστημα αξιολόγησης.Σε περίπτωση που η ύπαρξη Συμβουλίων Αξιολόγησης θεωρηθεί απαραίτητη, τότε κατά τη γνώμη μας δεν είναι εφικτό αυτά να είναι στελεχωμένα από δημοσίους υπαλλήλους για να αποφευχθεί τυχόν σύγκρουση συμφερόντων. Θα πρέπει να είναι στελεχωμένα με άτομα που προέρχονται εκτός της Διοίκησης, για παράδειγμα διεθνείς σύμβουλοι ή στελέχη διεθνών οργανισμών με εμπειρία στο τομέα της αξιολόγησης, τα οποία θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να παρέχουν υποδείξεις και συμβουλές για τη βελτίωση του συστήματος.Και πάλι με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προστίθεται ένα ακόμη όργανο στο ΑΣΕΠ, που κατά τη γνώμη μας επιβαρύνει το όλο σύστημα με ακόμη περισσότερη πολυπλοκότητα.
 
 
ΜΑΡΙΑ
Λύση μαγική και θαυματουργή! Να ξεκινήσει η αξιολόγηση με το τρόπο που κατέλαβαν οι υπάλληλοι τη θέση τους! Αξιοκρατικά ή μήπως όχι! Τότε και μόνο τότε θα αλλάξει η νοοτροπία όλων των πολιτών αλλά και των πολιτικών! Κριτήριο πέρα για πέρα δίκαιο! Αν προηγηθούν στην απόλυση αυτοί που μπήκαν από το «παράθυρο» κανείς δεν θα θέλει να ξαναμπεί με αυτό τον τρόπο. Οπότε πελατολόγιο τέλος! Θα κάνουν επιτέλους όλοι σωστά τη δουλειά τους υπάλληλοι και πολιτικοί!!
 
 
ΘΩΜΑΙΣ
Η ύπαρξη σαφούς κατεύθυνσης, συγκεκριμένης αποστολής, οράματος και αξιών,ββ) Η ανάπτυξη και η εφαρμογή συστήματος διοίκησης της υπηρεσίας,γγ) Η παροχή κινήτρων και η υποστήριξη των υπαλλήλων της υπηρεσίας, ΑΥΤΑ ΛΕΙΠΟΥΝ Κ ΠΟΛΕΜΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Αν η εφαρμογή του εξαιρετικού Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης δεν υποστηριχτεί σε ανώτατο επίπεδο, το εγχείρημα δεν θα έχει καμία μα καμία απολύτως πιθανότητα επιτυχίας. Αντίθετα, θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα.Απαιτείται να ενημερώνεται η κορυφή της διοικητικής και πολιτικής ιεραρχίας για τη σημασία του ΚΠΑ κατά την ανάληψη των καθηκόντων του.
 
 
Καραμπατζάκη Δέσποινα
Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ), αξιολογεί τις υπηρεσιακές μονάδες και ΜΟΝΟ. Δεν αξιολογεί υπαλλήλους. Η όποια αναφορά σε προσθήκες σε αυτή την κατεύθυνση δεν αφορούν στο άρθρο 12 «εργαλεία αξιολόγησης» αυτής της δημόσιας διαβούλευσης . Μέσω του ΚΠΑ, που εισάγει ένα μοντέλο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, καταγράφεται η δομή και η συνολική λειτουργία της δημόσιας Οργάνωσης, εντοπίζονται τα θετικά και αρνητικά στοιχεία της και το σπουδαιότερο προτείνονται σειρά μέτρων βελτίωσης της διοικητικής λειτουργίας. Η διαδικασία εφαρμογής του Κ.Π.Α, έχει επιφέρει ήδη πολλαπλά οφέλη στους Οργανισμούς που το έχουν εφαρμόσει. Σημαντικό είναι η δέσμευση της πολιτικής αλλά και διοικητικής ηγεσίας για την σωστή εφαρμογή του, όπως επίσης και η επιλογή της ομάδας αυτό-αξιολόγησης. Το ΚΠΑ ως γενικό εργαλείο κατά την εφαρμογή του μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα, δίχως όμως να τροποποιούνται τα 9 κριτήρια, τα 28 υποκριτήρια και το σύστημα βαθμολογίας. Η ομάδα αυτό-αξιολόγησης θα πρέπει να έχει την ικανότητα αυτή, όπως επίσης και την δυνατότητα να αναλύει και να ερμηνεύει τα ευρήματα από την όλη διαδικασία (συμπεριλαμβανομένων και των μετρήσεων αποτελεσμάτων και ικανοποίησης των δημοτών , λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών). Η κατανόηση του εργαλείου αυτού και η εμπειρία από την εφαρμογή του, είναι σημαντικός παράγοντας για την υποβολή εποικοδομητικών προτάσεων στα πλαίσια της δημόσιας αυτής διαβούλευσης.
 
 
gg
Άρθρο 12: Εργαλείο Αξιολόγησης1. Η αξιολόγηση γίνεται με τη χρήση των δέκα (10) κριτηρίων του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) και των επί μέρους υποκριτηρίων αυτών. ….. Κριτήριο 10: Ακεραιότητα και εντιμότητα των υπαλλήκων της υπηρεσίας. Αξιολογούνται τα υποκριτήρια:αα) Η ύπαρξη αποτελεσμάτων έκτήμισης βάσιμων καταγγέλιων των πολιτών γία χρημάτισμό, δωροδοκία, ή διαφθορά,ββ) Η ύπαρξη αποτελεσμάτων έκτήμισης βάσιμων καταγγέλιων των πολιτών γία χαμηλή, πολύπλοκη, γραφειοκρατική΄και καθυστερυμένη ποιότητα ύπηρεσιών.