Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΑΣ
Οπως οι πιο πολλοί γνωρίζουμε, η πιλοτική εκδοχή του (ΚΠΑ) παρουσιάστηκε το Μάιο του 2000 κατα την διάρκεια ης Πρώτης Συνδιάσκεψης Ποιότητας για τη Δημόσια Διοίκηση που πραγματοποιήθηκε στη Λισσαβόνα.Τέσσερις κύριους σκοπούς. 1)Να εκφράσει τα μοναδικά χαρακτηριστικά των οργανώσεων του δημοσίου τομέα.2)Να χρησιμεύσειως εργαλείο για τις δημόσιες διοικήσεις που επιθυμούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. 3)Να αποτελέσειτη <> μεταξύ των διαφορετικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση ποιότητας.4) Να διευκολύνει τις συγκριτικές επιδόσεις μεταξύ των οργανώσεων του δημοσίου τομέα.κλπ, κλπ)Προτείνω κριτήρια αξιολόγησης υπαλλήλων, εργαζομένων, και ηγεσιώνγια ολική ποιότητα της Δημόσιας Διοίκησης (εκσυγχρονισμός και συνεχής βελτίωση)1)Οραματισμό και στρατηγική σκέψη2)Ηθική Συμπεριφορά3Εμπνευσμένους ηγέτες με διανοοιτική Ικανότητα (IQ)(Αναλυτική Ικανότητα)(Συμπεριφορική ευελιξία)υλοποιώντας διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης με προτάσεις και σκέψεις που αριστεύουν και βραβέβονται.4)Προώθηση ευκαιριών για να καταστούν κοινό κτήμα οι Διοικητικές πρακτικές εντός των υπηρεσιών5)Αποφασιστηκότητα και πίστη στο στόχο6)Καινοτόμες Συμβουλέςκαι τέλος οι θεμελιώδεις έννοιες αριστείας κα δη απαιτητικής αριστείας. (ΠΟΔΕΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, σαφής προσανατολισμός στα αποτελέσματα:ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ σύγχρονο μοντέλο οίκων αξιολόγησης.
 
 
Νίκος
Aδικο όσον αφορά την βαθμολογική εξέλιξη.Για τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους να ενεργοποιηθεί η προαγωγή σε βαθμούς με το παλαιό σύστημα και αν τουλάχιστον δεν πάρουν τον βασικό μισθό του νέου επόμενου βαθμού να τους χορηγηθεί το ΜΚ του νέου βαθμού μέχρι την επόμενη χρονιά και αν τελικά είναι επιτυχόντες σε προαγωγή το 2014 να τους δοθεί και ο νέος βασικός μισθός του βαθμού προαγωγής.Για να μπορέσουμε να έχουμε μια αντικειμενική και ανατροφοδοτούμενη αξιολόγηση θα πρέπει να πάψει να υφίσταται το πελατειακό κράτος και τα παρακλάδια του στη Δημόσια Διοίκηση. Αξιολογητές έξω από την «πολιτική μηχανή» που τελματώνει τα πάντα
 
 
Θόδωρος Θεοδωρόπουλος
Δημοσιοποίηση της αποδοτικότητας των Υπουργείων, Δημοσίων Υπηρεσιών, ΟΤΑ α και β βαθμού τουλάχιστον σε επίπεδο Δνσης (αριθμός υποθέσεων που διεκπεραίωσαν, με τι βαθμό επιτυχίας και με τι κόστος-κάνουν προϋπολογισμούς και απολογισμούς κάθε χρόνο, οπότε τα στοιχεία υπάρχουν). Σύγκριση των αποτελεσμάτων με εκθέσεις Διεθνών Οργανισμών π.χ. για τη διαφθορά, τη δικαιοσύνη, τη φοροδιαφυγή, την ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο υπουργείου, ή με άλλους στόχους π.χ. για την ανακύκλωση Ηλεκτρικών Ηλεκτρονικών Συσκευών σε επίπεδο Δήμου. Δεν έχει νόημα να λέμε εσωτερικά ότι επιτύχαμε, αλλά διεθνείς οργανισμοί να διαπιστώνουν ότι αποτύχαμε. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι η αξιολόγηση γίνεται πρωτίστως για να αποδίδει η Δημόσια Διοίκηση καλύτερα και όχι για να είναι απλά εσωτερικά καλύτερη. Πρέπει επομένως να τροφοδοτείται η διαδικασία μέσω διαβούλευσης και με στόχους από τους πολίτες και στο τέλος να περιλαμβάνει δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων σε και αξιολόγηση από τους πολίτες.
 
 
Καραμπατζάκη Δέσποινα
Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ), αξιολογεί τις υπηρεσιακές μονάδες και ΜΟΝΟ. Δεν αξιολογεί υπαλλήλους. Η όποια αναφορά σε προσθήκες σε αυτή την κατεύθυνση δεν αφορούν στο άρθρο 12 «εργαλεία αξιολόγησης» αυτής της δημόσιας διαβούλευσης . Μέσω του ΚΠΑ, που εισάγει ένα μοντέλο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, καταγράφεται η δομή και η συνολική λειτουργία της δημόσιας Οργάνωσης, εντοπίζονται τα θετικά και αρνητικά στοιχεία της και το σπουδαιότερο προτείνονται σειρά μέτρων βελτίωσης της διοικητικής λειτουργίας. Η διαδικασία εφαρμογής του Κ.Π.Α, έχει επιφέρει ήδη πολλαπλά οφέλη στους Οργανισμούς που το έχουν εφαρμόσει. Σημαντικό είναι η δέσμευση της πολιτικής αλλά και διοικητικής ηγεσίας για την σωστή εφαρμογή του, όπως επίσης και η επιλογή της ομάδας αυτό-αξιολόγησης. Το ΚΠΑ ως γενικό εργαλείο κατά την εφαρμογή του μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα, δίχως όμως να τροποποιούνται τα 9 κριτήρια, τα 28 υποκριτήρια και το σύστημα βαθμολογίας. Η ομάδα αυτό-αξιολόγησης θα πρέπει να έχει την ικανότητα αυτή, όπως επίσης και την δυνατότητα να αναλύει και να ερμηνεύει τα ευρήματα από την όλη διαδικασία (συμπεριλαμβανομένων και των μετρήσεων αποτελεσμάτων και ικανοποίησης των δημοτών , λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών). Η κατανόηση του εργαλείου αυτού και η εμπειρία από την εφαρμογή του, είναι σημαντικός παράγοντας για την υποβολή εποικοδομητικών προτάσεων στα πλαίσια της δημόσιας αυτής διαβούλευσης.
 
 
Θόδωρος Θεοδωρόπουλος
Η αποτίμηση απόδοσης προέχει της συγκριτικής εξέτασης προσόντων (και αυτό πρέπει να τονίζεται ανάλογα), εάν σκεφτούμε πως ο πολίτης πληρώνει φόρους για να έχει αποτελεσματικό Δημόσιο και όχι απλά Δημόσιο με προσόντα. Όσον αφορά στο ακόλουθο: «Η αξιολόγηση αποτελεί, επίσης, ένα χρήσιμο στοιχείο για την ορθή διαχείριση και αξιοποίηση …». Χρήσιμο στοιχείο μπορεί να είναι, το σημαντικό όμως είναι να υπάρχει κάποιος στη Δημόσια Διοίκηση που να δεσμεύεται ότι θα πραγματοποιήσει την ορθή διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και θα αξιολογηθεί για αυτό. Π.χ. δε θα αφήσει υπηρεσίες με ελάχιστο προσωπικό και άλλες με πλεονάζον κλπ. ΠΔ και Νόμοι για ενέργειες αποτελεσματικότητας και όχι για τη θεωρία!