Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
gg
Άρθρο 12: Εργαλείο Αξιολόγησης 2. Τα κριτήρια αξιολόγησης του Κ.Π.Α. ταξινομούνται σε δύο διακριτές κατηγορίες: α) κριτήρια προϋποθέσεων και β) κριτήρια αποτελεσμάτων γ) κριτήρια ηθους και ακεραιότητος.
 
 
Stefanos
Τα κριτήρια για να αξιολογείται κάποιος, πρέπει να αναφέρονται σε κάτι, κατά προτίμηση μετρήσιμο, αλλά και σχετικό με τον οργανισμό. Δηλαδή, για κάθε οργανισμό, τα κριτήρια θα πρέπει να είναι διαφορετικά και προσαρμοσμένα στις ανάγκες του οργανισμού αυτού. Γιατί δεν πιστοποιείται όλους τους φορείς του Δημοσίου κατά ISO 9001 και να τα έχετε όλα αυτά (και πολλά περισσότερα –http://en.wikipedia.org/wiki/Quality_management_system#Elements_of_a_Quality_Management_System) με ελάχιστο κόστος;
 
 
ΘΩΜΑΙΣ
Η ύπαρξη σαφούς κατεύθυνσης, συγκεκριμένης αποστολής, οράματος και αξιών,ββ) Η ανάπτυξη και η εφαρμογή συστήματος διοίκησης της υπηρεσίας,γγ) Η παροχή κινήτρων και η υποστήριξη των υπαλλήλων της υπηρεσίας, ΑΥΤΑ ΛΕΙΠΟΥΝ Κ ΠΟΛΕΜΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Αν η εφαρμογή του εξαιρετικού Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης δεν υποστηριχτεί σε ανώτατο επίπεδο, το εγχείρημα δεν θα έχει καμία μα καμία απολύτως πιθανότητα επιτυχίας. Αντίθετα, θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα.Απαιτείται να ενημερώνεται η κορυφή της διοικητικής και πολιτικής ιεραρχίας για τη σημασία του ΚΠΑ κατά την ανάληψη των καθηκόντων του.
 
 
george70
Το προσχέδιο λέει: «Η αξιολόγηση αποτελεί, επίσης, ένα χρήσιμο στοιχείο για την ορθή διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και την ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και στελέχωση των οργανικών μονάδων του Δημοσίου και των λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος διατάγματος». Ρωτάω, λοιπόν. Η αξιολόγηση θα αποτελέσει και το κριτήριο με το οποίο θα αποφασιστούν οι απολύσεις των Δημοσίων Υπαλλήλων; Στην παρούσα διατύπωση μπορείς να θεωρήσεις ότι χωράει και αυτή η εκδοχή. Νομίζω ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί ρητά το σημείο αυτό στο νόμο γιατί αλλάζει όλη η σκοπιμότητα του νομοθετήματος και συνεπώς και ο τρόπος που θα γίνει η διαβούλευση.
 
 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
Η μέτρηση της αποδοτικότητας – αποτελεσματικότητας δεν είναι απλή διαδικασία. Πρέπει να εξετασθεί συνδυαστικά με τις συνθήκες εργασίας, την επάρκεια προσωπικού, την υλικοτεχνική υποδομή και την εν γένει οργάνωση της κάθε Υπηρεσίας.