Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Κάθε νομοθετική διάταξη που αφορά στην μετάβαση από μία ίσως «αναχρονιστική» και πολύ πιθανά άδικη προγενέστερη κατάσταση σε μία σύγχρονη, απαραίτητη και δίκαιη, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από μια ήπια και ομαλή αλλαγή η οποία δεν θα δημιουργεί νέες κατάφορες σε πολλές περιπτώσεις αδικίες. Η πρακτική αυτή που ακολουθείται τα τελευταία 25 χρόνια στις περισσότερες των περιπτώσεων καθίσταται ανίσχυρη κατά την εφαρμογή της και αναποτελεσματική με αποτέλεσμα την συνεχή και ατέρμονη νομοθετική κωδικοποίηση. Η σημερινή υπηρεσιακή εξέλιξη βασίζεται σε ένα παλαιό και απαρχαιωμένο σύστημα αξιολόγησης , 60 και πλέον ετών, άμεσα συνδεδεμένο με την φυσική ηλικιακή πορεία του υπαλλήλου εντός της υπηρεσίας. Εκτιμώ επί της αρχής ότι θα πρέπει να τεθεί ικανή χρονική (ίσως πενταετία) αφετηρία του εγχειρήματος τέτοια ώστε να δωθεί ο χρόνος που χρειάζεται σε όλους τους άμεσα εμπλεκομένους (αξολογητές και αξιολογούμενους) να προετοιμαστούν κατάλληλα. Εκ των πραγμάτων μην ξεχνούμε ότι υπάρχει σχετική πρόβλεψη σε κάθε εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των υπηρεσιών η ύπαρξη τμημάτων προγραμματισμού, εσωτερικών διαδικασιών και πιστοποίησης τα οποία με διαφανές και άμεπτες διαδικασίες, με τη εφαρμογή κατάλληλων δεικτών αξιολόγησης μέσω εποπτευόμενων εφαρμογών από μια ενιαία αρχή (βλέπε το παράδειγμα της εναιαίας αρχής πληρωμών) να αξιολογούνται και να παρακολουθούνται πλήρως.