Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
gg
Άρθρο 14: Τελική αξιολόγηση της απόδοσης του υπαλλήλου1. Η τελική βαθμολογία της απόδοσης του υπαλλήλου υπολογίζεται με μαθηματικό τύπο. Με τον τύπο αυτό, η βαθμολογία της απόδοσης του υπαλλήλου με βάση τους ατομικούς του στόχους τροποποιείται λαμβανομένης υπόψη, αφενός, της απόκλισής της από το επίπεδο διοικητικής ικανότητας και απόδοσης της οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, και, εάν αυτή δεν υπάρχει, επιπέδου Τμήματος, στην οποία υπηρετεί και, αφετέρου, της απόκλισης της τελευταίας από την αριστεία. 2. Ο μαθηματικός τύπος της παραγράφου 1 είναι:BA’= BA +0,1*( BA-ΒΥ)*[1+0,001*(100-ΒΥ)]-ΒΔόπου :BA’ : είναι η τελική βαθμολογία της απόδοσης του υπαλλήλουBA : είναι η βαθμολογία της απόδοσης του υπαλλήλου βάσει στόχωνΒY: είναι η βαθμολογία της διοικητικής ικανότητας και απόδοσης της οργανικής μονάδας του υπαλλήλου, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.ΒΔ: είναι η βαθμολογία της απόδοσης του υπαλλήλου μετά τελεσιδικες άποφάσεις γιά χρημάτισμο η δωροδοκία καί ειναι -100 γιά κάθε σχετική καταδικασμένη πράξη.