Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Πάνος
Συμφωνώ απόλυτα με το Γιάννη Μ.Να συμπληρώσω και κάτι: τό ό,τι ΟΛΑ ορίζονται και αναφέρονται στην πολιτκή ηγεσία κάθε υπουργείου θα το «αξιολογήσει» κανείς; Το ό,τι πρέπει να στηριχθούμε επιτέλους στη Διοικητική Ιεραρχία του δημοσίου χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις; Την κωλυσιεργεία επίσης των πολιτικών προϊσταμένων θα την αξιολογήσει κανείς;
 
 
Νικόλαος Χασάναγας
Α) Θα πρότεινα τα ακόλουθα χωρία να αντικατασταθούν ως εξής: - «δδ) Ο τρόπος διαχείρισης των σχέσεων, ιδίως με την πολιτική ηγεσία, τις δημόσιες υπηρεσίες, τις ομάδες συμφερόντων, τους διεθνείς οργανισμούς και άλλους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες, οι οποίοι στο εξής καλούνται «μέτοχοι».»να αλλάξει σε:«δδ) Ο τρόπος διαχείρισης των σχέσεων, ιδίως με την πολιτική ηγεσία, τις δημόσιες υπηρεσίες, τις ομάδες συμφερόντων, τους διεθνείς οργανισμούς και άλλους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες, οι οποίοι στο εξής καλούνται «μέτοχοι». Τυχόν διαφωνίες, και σημεία κρτικής και βελτίωσης που θα διατυπώνονται, όχι μόνο δεν θα θεωρούνται «κακός» τρόπο διαχείρισης αλλά θα αξιολογούνται θετικά εφόσον διατυπώνονται σε πλαίσια ευγένειας και συνοδεύονται από κατά το δυνατόν αναλυτικές αντιπροτάσεις και τεκμηριώσεις που θα προτείνουν κατά το δυνατόν λεπτομερειακά τρόπους για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων όλων των πιθανών μετόχων που είναι δυνατό να μετάσχουν σε οιαδήποτε δράση/προγραμμα προκειμένου να επιτευχθούν βέλτιστα αποτελέσματα υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και -αν είναι δυνατόν- των μετόχων.» 2) «αα) Η ύπαρξη αποτελεσμάτων μέτρησης ικανοποίησης των πολιτών ή πελατών,»να αλλάξει σε:«αα) Η ύπαρξη αποτελεσμάτων μέτρησης ικανοποίησης των πολιτών ή πελατών, σε συνάρτηση με ενδεχόμενες αρμοδιότητες(πχ ελεγκτικές, ανακριτικές) της υπηρεσίας οι οποίες απορρέουν από τη νομοθεσία και την αναγκάζουν να γίνεται συχνά δυσάρεστη με τους πολίτες καθώς και σε συνάρτηση με τυχόν οικονομικούς περιορισμούς της υπηρεσίας που εμποδίζουν την ικανοποίηση των πολιτών» 3) «ββ) Η ύπαρξη αποτελεσμάτων δεικτών, τους οποίους έθεσε η ίδια η υπηρεσία και αφορούν στην ικανοποίηση των πολιτών.»να αλλάξει σε:«ββ) Η ύπαρξη αποτελεσμάτων δεικτών, τους οποίους έθεσε η ίδια η υπηρεσία και αφορούν στην ικανοποίηση των πολιτών, σε συνάρτηση με ενδεχόμενες αρμοδιότητες(πχ ελεγκτικές, ανακριτικές) της υπηρεσίας οι οποίες απορρέουν από τη νομοθεσία και την αναγκάζουν να γίνεται συχνά δυσάρεστη με τους πολίτες καθώς και σε συνάρτηση με τυχόν οικονομικούς περιορισμούς της υπηρεσίας που εμποδίζουν την ικανοποίηση των πολιτών.» 4) «αα) Η ύπαρξη αποτελεσμάτων κοινωνικών μετρήσεων, που αφορούν στην εικόνα της υπηρεσίας στην κοινωνία,»να αλλάξει σε:«αα) Η ύπαρξη αποτελεσμάτων κοινωνικών μετρήσεων, που αφορούν στην εικόνα της υπηρεσίας στην κοινωνία, σε συνάρτηση με ενδεχόμενες αρμοδιότητες(πχ ελεγκτικές, ανακριτικές) της υπηρεσίας οι οποίες απορρέουν από τη νομοθεσία και την αναγκάζουν να γίνεται συχνά δυσάρεστη με τους πολίτες καθώς και σε συνάρτηση με τυχόν οικονομικούς περιορισμούς της υπηρεσίας που εμποδίζουν την ικανοποίηση των πολιτών» 5) «ββ) Η ύπαρξη αποτελεσμάτων δεικτών κοινωνικής επίδοσης καθιερωμένων από την υπηρεσία.»να αλλάξει σε:«ββ) Η ύπαρξη αποτελεσμάτων δεικτών κοινωνικής επίδοσης καθιερωμένων από την υπηρεσία, σε συνάρτηση με ενδεχόμενες αρμοδιότητες(πχ ελεγκτικές, ανακριτικές) της υπηρεσίας οι οποίες απορρέουν από τη νομοθεσία και την αναγκάζουν να γίνεται συχνά δυσάρεστη με τους πολίτες καθώς και σε συνάρτηση με τυχόν οικονομικούς περιορισμούς της υπηρεσίας που εμποδίζουν την ικανοποίηση των πολιτών.» 6) «αα) Η ύπαρξη εξωτερικών αποτελεσμάτων, εάν έχουν επιτευχθεί οι βασικοί στόχοι της υπηρεσίας (εκροές), καθώς και εάν έχουν επέλθει οι προσδοκώμενες συνέπειες των κύριων δράσεων της οργάνωσης (αποτελέσματα),»να αλλάξει σε:«αα) Η ύπαρξη εξωτερικών αποτελεσμάτων, εάν έχουν επιτευχθεί οι βασικοί στόχοι της υπηρεσίας (εκροές), καθώς και εάν έχουν επέλθει οι προσδοκώμενες συνέπειες των κύριων δράσεων της οργάνωσης (αποτελέσματα), σε συνάρτηση με τον περιορισμό των χρησιμοποιούμενων οικονομικών πόρων.» Β) Θα πρότεινα στο κριτήριο 4 (Συνεργασίες και Πόροι) να προστεθεί ακόμη το εξής υποκριτήριο:«ζζ)Η εξεύρεση πόρων για την υπηρεσία, εκτός των καθιερωμένων πλαισίων και διαδικασιών κρατικής χρηματοδότησης, με εξάντληση κάθε έννομης δυνατότητας, εφόσον και στο βαθμό που αυτή η δυνατότητα υφίσταται»
 
 
Β. Γιαννακόπουλος
Προβλήματα άρθρου 16:1. Με τις διατάξεις του άρθρου 16, ορίζεται ότι ο αξιολογητής είναι μόνο ένας, ο οποίος βασίζεται στην εισήγηση του προϊσταμένου του υπαλλήλου. Έτσι το σύστημα γίνεται ΠΟΛΥ ευάλωτο σε υποκειμενικούς παράγοντες (εύνοια ή αντιπάθεια του εισηγητή της αξιολόγησης). 2. Ολοένα και περισσότεροι υπάλληλοι καταναλώνουν ένα μεγάλο μέρος της ημέρας τους σε (μη αμειβόμενες αλλά ουσιαστικού έργου) ομάδες εργασίας. Το αποτέλεσμα της εργασίας τους σε αυτές, μολονότι είναι καθοριστικής σημασίας και επηρεάζει την καθημερινή τους εργασία, δεν αξιολογείται με το προτεινόμενο σύστημα, . Προτάσεις επίλυσης:1. Περισσότεροι αξιολογητές διαφόρων επιπέδων και σχέσεων:Όλα τα επιτυχημένα συστήματα αξιολόγησης (π.χ. 360ο) βασίζονται σε αξιολόγηση του ιδίου ατόμου από περισσότερους του ενός αξιολογητές: π.χ. προϊστάμενος, συνάδελφοι, «πελάτες», «προμηθευτές».Αυτός είναι ένας καθοριστικής σημασίας τρόπος για τη μείωση τυχόν προκατάληψης του αξιολογητή: δεν μπορεί ΟΛΟΙ να βαθμολογούν κάποιον χαμηλά ή υψηλά. Όταν πολλές αξιολογήσεις συγκλίνουν, τα πράγματα είναι μάλλον έτσι όπως παρουσιάζονται.Ως εκ τούτου προτείνω αξιολόγηση του κάθε υπαλλήλου από περισσότερους του ενός αξιολογητές, συμπεριλαμβανομένων όπου είναι δυνατόν και άμεσων συναδέλφων και «πελατών» του (δηλ. αποδεκτών του αποτελέσματος της εργασίας του πλην του προϊσταμένου του). 2. Αξιολόγηση του υπαλλήλου και από τις ομάδες εργασίας στις οποίες συμμετέχει (εκτός τμήματος). 3. Υποχρεωτική εκπαίδευση των αξιολογητών ΠΡΙΝ να μπορέσουν να αξιολογήσουν.
 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ένας παράγοντας που συνήθως δεν λαμβάνεται υπόψη και απ’ ότι φαίνεται το ίδιο θα συμβεί και τώρα είναι η ένταση της εργασίας και κατά πόσο η υπηρεσία εξασφαλίζει το περιβάλλον εκείνο που απαιτείται ως ελάχιστο (και πως αυτό ορίζεται ποσοτικά και ποιοτικά – το ελάχιστο) για να μπορεί ένας υπάλληλος να εργαστεί με ηρεμία ευγένεια κλπ
 
 
Βάντα Κωστοπούλου
Η «έγκαιρη εξυπηρέτηση των πολιτών» σε πολλές υπηρεσίες δεν εξαρτάται από τον υπάλληλο, αλλά και από την ιεραρχία, που έχει την τελική υπογραφή. Παραβλέπεται ανάγκη προστασίας των υπαλλήλων από τους εξυπηρετούμενους πολίτες, εμπαθείς προϊσταμένους και «εξωτερικές» παρεμβάσεις.