Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Alexalex
γιατι αυτή η πολυπλοκότητα ??έχει εφαρμοστεί σε κάποιο άλλο κράτος με αυτή τη μορφή ??