Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΧΡΗΣΤΟΣ
Στο άρθρο 35 του Ν.4024/2011 παρ. 4 σημειώνεται ότι από 01.01.2012 αρχίζει η αξιολόγηση οργανικών μονάδων και προσωπικού, η οποία ολοκληρώνεται το αργότερο έως 31.12.2012. Βάσει του αποτελέσματος και το αργότερο μέχρι 31.12.2013 αναδιοργανώνονται οι δημόσιες Υπηρεσίες, μετακινούνται υπάλληλοι, συντάσσονται νέα οργανογράμματα κλπ.Ερώτημα:Γιατί προσδιορίζεται το έτος 2013 ως περίοδος αξιολόγησης χωρίς πρώτα να έχουν αναδιοργανωθεί οι Υπηρεσίες;2.Στο άρθρο 28 του ανωτέρω Νόμου «Μεταβατικές και τελικές διατάξεις..» στη παρ. 6 αναφέρεται ότι μέχρι την πλήρη εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης, οι κρίσεις για την προαγωγή των υπαλλήλων, γίνονται από τα αρμόδια όργανα που προβλέπονται από τις οικίες κατά περίπτωση διατάξεις, που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού βάσει των ποσοστώσεων που προάγονται από βαθμό σε βαθμό.Από αυτό συνάγεται ότι αυθαίρετα παγώνει η βαθμολογική εξέλιξη το 2012 και μετατίθεται για το το 2013 (ουσιαστικά τους πρώτους μήνες του 2014 θα συμπληρωθούν τα έντυπα αξιολόγησης.