Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Δημητρης Γιαλαμας
Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις του κυρίου Ιωάννη Αγγελόπουλου και συμπληρώνω ότι για τα Δημοτικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης θα πρέπει πρόσθετα να προβλεφθεί (α) η δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων ΛΑΕΚ πέρα από τις περιπτώσεις και τα όρια που προβλέπονται από την παρ. 1 αρθ. 268 Ν 3463/2006, αφού πρόκειται για μη εκταμιευόμενα από τους Δήμους χρήματα, αλλά για ποσά που έχουν παρακρατηθεί για την εκπαίδευση των εργαζομένων σε αυτούς που υπάγονται στην ασφάλιση ΙΚΑ (β) η δυνατότητα εκπαίδευσης αιρετών και στελεχών Δήμων από πιστοποιημένα Δημοτικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης εφόσον το πρόγραμμα, οι εισηγητές και η αξιολόγηση έχουν πρόσθετη πιστοποίηση από το ΕΚΔΔΑ (ίσως και με εφαρμογή προγραμματικών συμβάσεων), (γ) οι συμβάσεις των εισηγητών υλοποιουμένων προγραμμάτων, από πιστοποιημένους κατά περίπτωση εισηγητές μέσω των αντίστοιχων μητρώων, αποτελούν συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών εφόσον η ωρομίσθια αμοιβή τους αφορά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν 2190/1994 όπως τροποποιημένος ισχύει και (δ) να τροποποιηθεί η παρ. 5 του αρθ. 268 Ν 3463/2006 προκειμένου σε Δημοτικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης να είναι δυνατή η απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών και από άλλους Δήμους της οικείας Περιφέρειας αλλά και από το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 
 
Δημητρης Γιαλαμας
a.Να διορθωθεί η διατύπωση της παρ. 15 του Σχεδίου ως ακολούθως;«15. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 109 του Ν 3852/2010 όπως αυτό προστέθηκε με το αρθ. 49 παρ. 4 Ν 3943/2011 αντικαθίσταται ως εξής: Οι ρυθμίσεις……….. μέχρι 31-12-2012». b.Να επεκταθεί η ρύθμιση της παρ. 7 του αρθ. 109 του Ν 3852/2010 όπως αυτό προστέθηκε με το αρθ. 26 παρ. 6 Ν 3938/2011 και στις Α.Ε. ΟΤΑ των άρθρων 265 και 266 Ν 3463/2006 των οποίων εταίροι είναι ΟΤΑ ή και νομικά τους πρόσωπα, εφόσον λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι της 31-12-2012. c.Στην παρ. 1 του αρθ. 268 Ν 3463/2006 να συμπληρωθεί και με την περίπτωση ανάθεσης με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου.
 
 
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΦΑΡΜΑΚΗ
Προτείνεται να προβλεφθεί ειδική ρύθμιση για το προσωπικό των Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών ΟΤΑ και ειδικότερα:Η παράγραφος 6 του άρθρου 265 του ν.3463/06 όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του ν.3731/08, προτείνεται να αντικατασταθεί ως ακολούθως:«Το προσωπικό των πολυμετοχικών ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ προσλαμβάνεται βάσει Κανονισμού Προσωπικού ο οποίος προβλέπει, μεταξύ των άλλων, τον τρόπο πρόσληψης προσωπικού που περιλαμβάνει τα κριτήρια και τη διαδικασία και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μετόχων.ή εναλλακτικά«Το προσωπικό των ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ προσλαμβάνεται βάσει της ΚΥΑ αριθμ. οικ. 53266/2009 (ΦΕΚ 1877 Β/3-9-2009) όπως κάθε φορά ισχύει.Η σύναψη συνεργασίας με πρόσθετο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο απαιτείται για την εκτέλεση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για την επίβλεψη και υλοποίηση προγραμμάτων ή τη σύνταξη μελετών που ανατίθενται στην ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ από τα Υπουργεία, τη Γενική Διοίκηση, τους Δήμους, την Περιφέρεια και τα Ν.Π.Δ.Δ. ή έργων που συγχρηματοδοτούνται, χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς, γίνεται με σύμβαση μίσθωσης έργου. Το προσωπικό αυτό εμπίπτει στην εξαίρεση της περίπτωσης δ’ της παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α’) και η σύμβαση συνάπτεται βάσει Κανονισμού που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ, χωρίς καμία άλλη και οποιασδήποτε μορφής πρόσθετη διαδικασία και εγκριτική απόφαση. Οι συμβάσεις του προσωπικού αυτού έχουν διάρκεια αντίστοιχη με εκείνη της λήξης του χρόνου εκτέλεσης του προγράμματος ή ολοκλήρωσης του έργου, αποκλειόμενης, σε κάθε περίπτωση, της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου».Επιπλέον για μεγαλύτερη ταχύτητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα που θα πρέπει να έχουν οι ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. προτείνεται στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 265 του ν.3463/06, να προστεθεί εδάφιο καινούργιο ως εξής :«Στον κανονισμό περιλαμβάνονται επίσης και αντίστοιχες ρυθμίσεις που αφορούν την εκτέλεση των συμβάσεων (π.χ. διαδικασίες επιμετρήσεων και πληρωμής, παρατάσεων προθεσμιών, σύναψης συμπληρωματικών συμβάσεων, παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης κλπ.)».Τέλος επειδή οι ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ υλοποιούν συνήθως προγράμματα και πολιτικές και οι δαπάνες που τις αφορούν καταβάλλονται, στην πλειοψηφία τους, απολογιστικά και λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεωτικές προβλέψεις στον ισολογισμό τους π.χ. ποσά για αποζημίωση εξόδου από την εργασία, είναι πιθανόν να οδηγούνται σε μικρές ζημίες και επομένως να κινδυνεύουν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο,της παραγράφου 8, του άρθρου 265 του ν.3463/06, να οδηγηθούν σε λύση.Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ισχύει και γι’ αυτές ότι ισχύει για τις κοινές ανώνυμες εταιρείες, κάτι που αντιμετωπίζεται με τη διαγραφή του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 265 του ν.3463/06.Με βάση την ανωτέρω αιτιολόγηση προτείνεται στο ίδιο άρθρο 265 η κατωτέρω προσθήκη:4.Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 8, του άρθρου 265 του ν.3463/06, διαγράφονται.
 
 
Αχιλλέας
Λαμβάνοντας υπόψη το πρωτόκολλο συνεργασίας για τη Β’ Φάση του επιχειρησιακού προγράμματος «Καλλικράτης» και ειδικότερα τα αναφερόμενα στον άξονα για την οργάνωση των Δήμων που αφορά στην «αναβάθμιση υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής» και «βελτίωση των λειτουργιών Δια Βίου Μάθησης» προτείνω όπως στο άρθρο 10 του Σχεδίου Νόμου προστεθεί παράγραφος με τίτλο «Ρυθμίσεις Δημοτικών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης» ως ακολούθως:o Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 3 και 6 του αρθ. 259 Ν 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) εφαρμόζονται και στα Δημοτικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που λειτουργούν με τη μορφή Α.Ε. εφόσον σε αυτά βασικός μέτοχος είναι ο οικείος Δήμος και μετέχουν σε αυτό μόνο Νομικά Πρόσωπα του ιδίου Δήμου.o Η παρ. 7 αρθ. 109 Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως συμπληρώθηκε με την πρ. 6 του αρθ. 26 Ν 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/2011) ισχύει και για τη περίπτωση λύσης δημοτικών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης που λειτουργούν με τη μορφή Α.Ε. εφόσον σε αυτά βασικός μέτοχος είναι ο οικείος Δήμος και μετέχουν σε αυτό μόνο Νομικά Πρόσωπα του ιδίου Δήμουo Η αρμοδιότητα της παρ. 13 του αρθ. 75 παρ. Ι του Ν 3463/2006 (υπό τον τομέα στ’) όπως αυτή προσετέθη με το άρθ. 94 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), ως και των παρ. 1 και 3 (υπό τον τομέα δ’) του αρθ. 75 Ν 3463/2006 δύναται να ασκείται και από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του οικείου Δήμου, ανεξάρτητα της νομικής μορφής που αυτό λειτουργεί, εξομοιουμένου με Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του ιδίου Δήμου κατ’ εφαρμογή του εδ. α’ παρ. 4 αρθ. 8 Ν 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010) κατόπιν αποφάσεως του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Με απόφαση Δημάρχου το προσωπικό της ΝΕΛΕ που έχει μεταφερθεί σε Δήμο, δύναται να παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες και στο οικείο ΚΕΚ.o Η εκπαίδευση εργαζομένων στων Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων με τη χρήση του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) δύναται να υλοποιείται από πιστοποιημένα Δημοτικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ανεξάρτητα της νομικής τους μορφής, με απευθείας ανάθεση από Δημοτικό Συμβούλιο και μέχρι του ποσού της επιδοτήσεως που είναι δικαιούχος ο αναθέτων Δήμος ή δημοτικό Νομικό Πρόσωπο, χωρίς το ποσό αυτό να συνυπολογίζεται στο ετήσιο όριο της παρ. 1 αρθ. 268 Ν 3463/2006.
 
 
Αχιλλέας
Λαμβάνοντας υπόψη το πρωτόκολλο συνεργασίας για τη Β’ Φάση του επιχειρησιακού προγράμματος «Καλλικράτης» και ειδικότερα τα αναφερόμενα στον άξονα για την οργάνωση των Δήμων που αφορά στην «αναβάθμιση υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής» και «βελτίωση των λειτουργιών Δια Βίου Μάθησης» προτείνω:(α) Λήψη μέτρων ασφαλιστικής κάλυψης εθελοντών, στο πλαίσιο συνεργασίας με εθελοντικές οργανώσεις και ειδικότερα:• Στην προσθήκη διάταξης στην παρ. 6 περ. ε’ αρθ. 75 Ν 3463/2006 για τη δυνατότητα των Δήμων να παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για δράσεις εθελοντών που χρησιμοποιούν σε διάφορες ενέργειές τους καθώς και ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας κατά την εκτέλεση εθελοντικής εργασίας.(β) Δυνατότητα παροχής βοηθημάτων ή επιχορηγήσεων σε φορείς δομών τοπικών κοινωνικών παρεμβάσεων και ειδικότερα• Στην προσθήκη παραγράφου με αριθμό 5 στο άρθρο 202 Ν 3463/2006 ως εξής: «Στα πρόσωπα της παρ. 1 του παρόντος περιλαμβάνονται (α) Πιστοποιημένοι Φορείς παροχής κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Ν 2246/1998 όπως τροποποιημένος ισχύει, (β) σε πιστοποιημένους φορείς του μητρώου εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας του Ν 3213/2002 και (γ) σε εγγεγραμμένους φορείς του ειδικού μητρώου άλλων φορέων κοινωνικής οικονομίας του εδ. β’ παρ. 1 αρθ. 14 Ν 4019/2011 με την προϋπόθεση ότι εδρεύουν και ενεργοποιούνται εντός των ορίων του οικείου ΟΤΑ συνεργαζόμενοι με αυτόν».