Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Ιωάννης Αγγελόπουλος
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 10 του σχεδίου νόμου, γίνεται αναφορά στη σύσταση, τροποποίηση και λύση των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων. Ουδεμία όμως αναφορά γίνεται για την ανάκληση αποφάσεως λύσης και αναβίωσης τους, ύστερα από εκτίμηση πραγματικών περιστατικών, όπως άλλωστε προβλέπει το άρθρο 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ανάκληση νόμιμης πράξης) και κατ’ αναλογία της παρ. 4 αρθ. 47α ΚΝ 2190/1920 «Περί Α.Ε.».Προτείνεται όπως στην παρ. 7 αρθ. 9 της ΥΑ ΥΠΕΣΔΔΑ/50891/10-9-2007 (ΦΕΚ 1876/Β/14-9-2007) συμπεριληφθεί πέραν των οριζομένων για διάλυση λόγω λήξης ή πτώχευσης και η περίπτωση «ανάκλησης απόφασης λύσης κοινωφελούς επιχειρήσεως με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αν δεν έχει αρχίσει η διαδικασία διανομής της περιουσίας της».2. Στην παρ. 15 του άρθρου 10 του σχεδίου νόμου, γίνεται αναφορά στην παρ. 7 αρθ. 109 του Ν 3852/2010. Επειδή η παρ. 7 του αρθ. 109 Ν 3852/2010 που προστέθηκε με την παρ. 6 του αρθ. 26 του Ν 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/31-3-2011) έχει ως ακολούθως «7. Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α. και ανάληψης των δραστηριοτήτων της από τον οικείο δήμο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου μεταφέρεται στον αντίστοιχο φορέα με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Συμβάσεις έργου που έχουν συναφθεί από τις επιχειρήσεις που λύονται εκτελούνται από τον αντίστοιχο φορέα άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων» δεν συνάγεται συμπέρασμα με την προτεινόμενη ρύθμιση. Ας επαναξετασθεί.
 
 
Ιωάννης Αγγελόπουλος
Στο άρθρο 12 του σχεδίου νόμου: Με δεδομένη την αλλαγή του όλου ασφαλιστικού συστήματος πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί βασική διάταξη που θα επιτρέπει σε επίπεδο πρωτοβάθμιων σωματείων ΟΤΑ ή/ και σε επίπεδο ομοσπονδίας τη δυνατότητα ίδρυσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (αρθ. 7 Ν 3029/2002 ΦΕΚ 160/Α/2002) όπως ιδρύθηκαν από τους εφοριακούς, υπαλλήλους ΕΛΤΑ κλπ.Λεπτομέρειες μπορούν να καθορισθούν με ΚΥΑ ΥΠΕΣΑΗΔ και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.Ως προς τη χρηματοδότηση δύναται να διερευνηθεί ανάλογη εφαρμογή του Ταμείου Αλληλοβοήθειας που έχει προβλεφθεί με το άρθρο 18 Ν 3347/2005 (ΦΕΚ 138/Α/2005)
 
 
Ιωάννης Αγγελόπουλος
Στο άρθρο 19 του σχεδίου νόμουΠροτείνεται η διερεύνηση των ακολούθων ως προσθηκών:1. Ρητή αναφορά ως προσθήκη στο άρθρο 202 Ν 3463/2006 της δυνατότητας των ΟΤΑ να χορηγούν επιχορηγήσεις και βοηθήματα (πάντα στο όριο που ορίζει ο Νόμος) καιa. Σε πιστοποιημένους φορείς παροχής κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Ν 2446/1998 όπως τροποποιημένος ισχύει.b. Σε πιστοποιημένους φορείς του μητρώου εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας του Ν 3213/2002 καιc. Σε εγγεγραμμένους φορείς του ειδικού μητρώου άλλων φορέων κοινωνικής οικονομίας του εδ. β’ παρ. 1 αρθ. 14 Ν 4019/2011.Με την προϋπόθεση ότι εδρεύουν εντός των όρων του οικείου ΟΤΑ και συνεργάζονται με αυτόν σε κοινές δράσεις.2. Στο πλαίσιο της παρ. 6 περ. ε’ (Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης) του αρθ. 75 Ν 3463/2006 όπως συμπληρωμένο ισχύει, να προβλεφθεί- προστεθεί διάταξη που να δίνει τη δυνατότητα στον οικείο ΟΤΑ να παρέχειa. Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων καιb. Ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων ή/ και ασθένειας σε εθελοντές που ενεργούν κατά την εκτέλεση εθελοντικής εργασίας του οικείου ΟΤΑ.3. Ειδικότερα για τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης των ΟΤΑ να διερευνηθούν τα ακόλουθα και να συμπεριληφθούν στο Σχέδιο Νόμου προκειμένου:• Να επιτευχθεί κοινό πλαίσιο χρηματοδότησης για τα ΚΕΚ της Αυτοδιοίκησης που λειτουργούν με τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας με αυτό που ισχύει για τα λειτουργούντα με τη μορφή της κοινωφελούς.• Να αντιμετωπισθεί η περίπτωση ανάληψης των δραστηριοτήτων ΚΕΚ που λειτουργούν με την μορφή ΑΕ. από τον οικείο Δήμο ή από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου δικαίου αυτού, όπως για τα ΚΕΚ που λειτουργούν με τη μορφή κοινωφελούς.• Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΟΤΑ, ανεξάρτητα νομικής μορφής, να δύνανται να λειτουργούν ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης του οικείου Δήμου και να εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, το δε προσωπικό των ΝΕΛΕ που έχει μεταφερθεί στον οικείο Δήμο να δύνανται να παρέχει τις υπηρεσίες τους στο οικείο ΚΕΚ. Ειδικότερα προτείνουμε όπως στο άρθρο 19 του υπό συζήτηση- επεξεργασία πολυνομοσχεδίου, προστεθούν οι ακόλουθες παράγραφοι: (α) Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 3 και 6 του αρθ. 259 Ν 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) εφαρμόζονται και στα Δημοτικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που λειτουργούν με τη μορφή Α.Ε. εφόσον σε αυτά βασικός μέτοχος είναι ο οικείος Δήμος και μετέχουν σε αυτό μόνο Νομικά Πρόσωπα του ιδίου Δήμου.(β) Η παρ. 7 αρθ. 109 Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως συμπληρώθηκε με την πρ. 6 του αρθ. 26 Ν 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/2011) ισχύει και για τη περίπτωση λύσης δημοτικών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης που λειτουργούν με τη μορφή Α.Ε. εφόσον σε αυτά βασικός μέτοχος είναι ο οικείος Δήμος και μετέχουν σε αυτό μόνο Νομικά Πρόσωπα του ιδίου Δήμου(γ) Η αρμοδιότητα της παρ. 13 του αρθ. 75 παρ. Ι του Ν 3463/2006 (υπό τον τομέα στ’) όπως αυτή προσετέθη με το άρθ. 94 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), ως και των παρ. 1 και 3 (υπό τον τομέα δ’) του αρθ. 75 Ν 3463/2006 δύναται να ασκείται και από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του οικείου Δήμου, ανεξάρτητα της νομικής μορφής που αυτό λειτουργεί, εξομοιουμένου με Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του ιδίου Δήμου κατ’ εφαρμογή του εδ. α’ παρ. 4 αρθ. 8 Ν 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010) κατόπιν αποφάσεως του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.Με απόφαση Δημάρχου το προσωπικό της ΝΕΛΕ που έχει μεταφερθεί σε Δήμο, δύναται να παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες και στο οικείο ΚΕΚ.
 
 
Αχιλλέας
Αναφερόμενος στις προτάσεις του Γιάννη Αγγελόπουλου στα άρθρα 19 & 10 του Σχεδίου Νόμου και λαμβάνοντας υπόψη το πρωτόκολλο συνεργασίας για τη Β’ Φάση του επιχειρησιακού προγράμματος «Καλλικράτης» και ειδικότερα τα αναφερόμενα στον άξονα για την οργάνωση των Δήμων που αφορά στην «αναβάθμιση υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής» και «βελτίωση των λειτουργιών Δια Βίου Μάθησης», συμφωνώ μαζί του για την αναγκαιότητα:(α) Λήψης μέτρων ασφαλιστικής κάλυψης εθελοντών, στο πλαίσιο συνεργασίας με εθελοντικές οργανώσεις και ειδικότερα:• Στην προσθήκη διάταξης στην παρ. 6 περ. ε’ αρθ. 75 Ν 3463/2006 για τη δυνατότητα των Δήμων να παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για δράσεις εθελοντών που χρησιμοποιούν σε διάφορες ενέργειές τους καθώς και ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας κατά την εκτέλεση εθελοντικής εργασίας. (β) Δυνατότητα παροχής βοηθημάτων ή επιχορηγήσεων σε φορείς δομών τοπικών κοινωνικών παρεμβάσεων και ειδικότερα• Στην προσθήκη παραγράφου με αριθμό 5 στο άρθρο 202 Ν 3463/2006 ως εξής: «Στα πρόσωπα της παρ. 1 του παρόντος περιλαμβάνονται (α) Πιστοποιημένοι Φορείς παροχής κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Ν 2246/1998 όπως τροποποιημένος ισχύει, (β) σε πιστοποιημένους φορείς του μητρώου εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας του Ν 3213/2002 και (γ) σε εγγεγραμμένους φορείς του ειδικού μητρώου άλλων φορέων κοινωνικής οικονομίας του εδ. β’ παρ. 1 αρθ. 14 Ν 4019/2011 με την προϋπόθεση ότι εδρεύουν και ενεργοποιούνται εντός των ορίων του οικείου ΟΤΑ συνεργαζόμενοι με αυτόν». (γ) Εκπαίδευση- επιμόρφωση αιρετών και υπαλλήλων των ΟΤΑ.• Προτείνω όπως στο άρθρο 10 του Σχεδίου Νόμου προστεθεί παράγραφος με τίτλο «Ρυθμίσεις Δημοτικών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης» ως ακολούθως:o Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 3 και 6 του αρθ. 259 Ν 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) εφαρμόζονται και στα Δημοτικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που λειτουργούν με τη μορφή Α.Ε. εφόσον σε αυτά βασικός μέτοχος είναι ο οικείος Δήμος και μετέχουν σε αυτό μόνο Νομικά Πρόσωπα του ιδίου Δήμου.o Η παρ. 7 αρθ. 109 Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως συμπληρώθηκε με την πρ. 6 του αρθ. 26 Ν 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/2011) ισχύει και για τη περίπτωση λύσης δημοτικών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης που λειτουργούν με τη μορφή Α.Ε. εφόσον σε αυτά βασικός μέτοχος είναι ο οικείος Δήμος και μετέχουν σε αυτό μόνο Νομικά Πρόσωπα του ιδίου Δήμουo Η αρμοδιότητα της παρ. 13 του αρθ. 75 παρ. Ι του Ν 3463/2006 (υπό τον τομέα στ’) όπως αυτή προσετέθη με το άρθ. 94 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), ως και των παρ. 1 και 3 (υπό τον τομέα δ’) του αρθ. 75 Ν 3463/2006 δύναται να ασκείται και από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του οικείου Δήμου, ανεξάρτητα της νομικής μορφής που αυτό λειτουργεί, εξομοιουμένου με Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του ιδίου Δήμου κατ’ εφαρμογή του εδ. α’ παρ. 4 αρθ. 8 Ν 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010) κατόπιν αποφάσεως του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Με απόφαση Δημάρχου το προσωπικό της ΝΕΛΕ που έχει μεταφερθεί σε Δήμο, δύναται να παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες και στο οικείο ΚΕΚ.o Η εκπαίδευση εργαζομένων στων Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων με τη χρήση του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) δύναται να υλοποιείται από πιστοποιημένα Δημοτικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ανεξάρτητα της νομικής τους μορφής, με απευθείας ανάθεση από Δημοτικό Συμβούλιο και μέχρι του ποσού της επιδοτήσεως που είναι δικαιούχος ο αναθέτων Δήμος ή δημοτικό Νομικό Πρόσωπο, χωρίς το ποσό αυτό να συνυπολογίζεται στο ετήσιο όριο της παρ. 1 αρθ. 268 Ν 3463/2006.