Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Καντερές Δημήτριος
Να μην θεσμοθετηθούν τέτοια παντοπωλεία γιατί κατά τη γνώμη μου θα καταλήξουν να γίνουν κέντρα παρανομίας και διαφθοράς. Αφού το κράτος δεν έχει τη δυνατότητα να ελέξει και να φορολογήσει τα πραγματικά εισοδήματα των πολιτών και στα παντοπωλεία αυτά θα ψωνίζουν άνθρωποι οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν θα είναι φτωχοί. Δεν θα λήψουν και οι περιπτώσεις που τα είδη από τα κοινωνικά παντοπωλεία θα μεταπολόύνται στους γειτόνους.Άλλος τρόπος θα πρέπει να βρεθεί για να βοηθούνται οι πραγματικά φτωχοί και έχοντες ανάγκη._
 
 
Δημήτρης Μόρφος
Σχετικά με τις προηγούμενες παρεμβάσεις, προτείνω να δοθεί χρονικό περιθώριο σε πρώην αμιγείς νομαρχιακές επιχειρήσεις οι οποίες εκτελούν ειδικού σκοπού δράσεις ώστε να προσαρμοστούν σε άλλο καταστατικό π.χ. Ανώνυμης Εταιρείας.
 
 
ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΜΑΜΜΗΣ
Οι ΦΟΔΣΑ ΑΕ είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 265 παρ. 8 ν. 3463/2006) συγχωνεύονται, διασπώνται ή λύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1920.Ερώτηση: η υποχρεωτική λύση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, και μάλιστα ΧΩΡΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, είναι σύμφωνη με τα άρθρα 4,5 του Συντάγματος (προστασία και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας)και με την ευρωπαϊκή οδηγία για τις ΑΕ;;Η προτεινόμενη διάταξη για την υποχρεωτική παραχώρηση των περιουσιακών στοιχείων των υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ ΑΕ στους Συνδέσμους που θα δημιουργηθούν, χωρίς αποζημίωση, είναι σύμφωνη με το άρθρο 17 του Συντάγματος για την προστασία της ιδιοκτησίας;;Για ποιό λόγο τιμωρείτε τους ΟΤΑ που προχώρησαν σε έργο, επένδυση,σχεδιασμό, δημιούργησαν ΧΥΤΑ, απέκτησαν εξοπλισμό, και τώρα θα πρέπει να τον μοιραστούν με τους ΟΤΑ που αδιαφόρησαν, αμέλησαν, δεν έλαβαν κανένα μέτρο, δεν προχώρησαν σε καμία επένδυση, και τώρα θα απολαμβάνουν αβρόχοις ποσί, ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, τα αποτελέσματα των προσπαθειών των ΟΤΑ που μόχθησαν;;; Στην παράγραφο 6: αφού θεωρείτε πιθανό και θεμιτό να επιλέξουν οι ΟΤΑ τη λειτουργία ΦΟΔΣΑ-ΑΕ αντί για Σύνδεσμο, γιατί δεν τους επιτρέπετε να το αποφασίσουν ΠΡΙΝ την υποχρεωτική συνένωση;;Γιατί θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες δημιουργίας Συνδέσμου, και την επόμενη ημέρα να ξεκινήσουν τις διαδικασίες μετατροπής σε ΑΕ;; Ποιά είναι η σκοπιμότητα;;Και γιατί (ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ στην ελληνική νομοθεσία!!!) απαιτείται η σύμφωνη γνώμη ΟΛΩΝ των ΟΤΑ που συμμετέχουν στο σύνδεσμο, και όχι η πλειοψηφία τους;;;
 
 
Βασιλική Μπέκα
Στην παράγραφο 5 του άρθρου 12 η φράση «από τους δημάρχους που είτε έχουν επανεκλεγεί είτε όχι» δεν παραπέμπει σε ορθή νομική διατύπωση. Κατά την άποψη μου πρέπει να διατυπωθεί ως εξης:»από τους επανεκλεγέντες, ή νεοεκλεγέντες δημάρχους, εφόσον οι ανωτέρω εντός είκοσι ημερών…»
 
 
ΔΙΚΤΥΟ ΦοΔΣΑ
Οι ΦΟΔΣΑ ΑΕ είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 265 παρ. 8 ν. 3463/2006) συγχωνεύονται, διασπώνται ή λύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1920. Η διατύπωση του άρθρου 16 του σχεδίου νόμου εγείρει ερωτήματα ως προς τη συνταγματικότητα συγκεκριμένων προβλέψεών του. Εγείρεται κατ’ αρχήν το ερώτημα, αν η υποχρεωτική λύση ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, και μάλιστα χωρίς εκκαθάριση, είναι σύμφωνη με τα άρθρα 4,5 του Συντάγματος (προστασία και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας) και με την ισχύουσα υπ’ αρ. 2011/35/ΕΕ ευρωπαϊκή οδηγία για τη διαδικασία συγχώνευσης των ΑΕ. Εγείρεται επίσης το ερώτημα, αν η προτεινόμενη διάταξη για την υποχρεωτική παραχώρηση των περιουσιακών στοιχείων των υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ ΑΕ στους Συνδέσμους που θα δημιουργηθούν, χωρίς αποζημίωση, είναι σύμφωνη με το άρθρο 17 του Συντάγματος για την προστασία της ιδιοκτησίας. Εγείρεται τέλος το ερώτημα, αν η υποχρεωτική μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των ΟΤΑ είναι σύμφωνη με το άρθρο 102 του Συντάγματος, περί της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Σημειωτέον ότι κατά τη νομολογία (ΣτΕ 4066/2008, 2170/2002) οι ανώνυμες εταιρίες των ΟΤΑ αποτελούν ιδιωτική τους περιουσία. Η πρόβλεψη στο σχέδιο νόμου, της υποχρεωτικής παραχώρησης περιουσιακών στοιχείων των ΟΤΑ, χωρίς αποζημίωση, δεν μπορεί να εξετασθεί στο πλαίσιο της παραγράφου 3 του άρθρου 102 του Συντάγματος (περί δυνατότητας ίδρυσης αναγκαστικών συνδέσμων, δυνατότητα την οποία προφανώς δίνει το Σύνταγμα στο νομοθέτη), αλλά στο πλαίσιο της παραγράφου 2 του άρθρου 102 του Συντάγματος, περί οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Εν ολίγοις, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 3 του Συντάγματος, ο νομοθέτης προφανώς δύναται να επιβάλει στους ΟΤΑ τη δημιουργία αναγκαστικού συνδέσμου για τη διαχείριση των απορριμμάτων, και την υποχρεωτική συμμετοχή των ΟΤΑ σε αυτούς, σύμφωνα όμως με το άρθρο 102 παρ. 2 του Συντάγματος δεν δύναται να επιβάλει στους ΟΤΑ την υποχρεωτική, και μάλιστα χωρίς αποζημίωση, παραχώρηση περιουσιακών τους στοιχείων στους Συνδέσμους. Η προαναφερόμενη διαδικασία είναι πολύ σημαντική και αποτελεί κομβικό σημείο για τους Δήμους – Μετόχους των Φο.Δ.Σ.Α με την μορφή της ανώνυμης εταιρίας, με αποτέλεσμα η τυχόν αυθαίρετη εφαρμογή στο συγκεκριμένο ζήτημα να καθιστά ορατό τον κίνδυνο προσβολής από τους θιγόμενους. Τα ανωτέρω αναφερόμενα, καθώς και όσα κατωτέρω αναλυθούν, καθιστούν κατανοητή την ανάγκη παράτασης της χρονικής προθεσμίας του εξαμήνου, που προβλέπεται με την παράγραφο 1 του άρθρου 16, ως χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης των διαδικασιών δημιουργίας των νέων ΦΟΔΣΑ σε επίπεδο περιφέρειας. Απαιτείται σαφώς μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την πλήρη διερεύνηση και αντιμετώπιση των νομικών και πραγματικών προβλημάτων που θα ανακύψουν, προκειμένου η όλη προσπάθεια να αποδώσει αποτέλεσμα συμβατό με τους στόχους που έχουν τεθεί από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία για το ζήτημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων. Προτείνεται η έναρξη εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου, ταυτόχρονα με την ανάληψη των καθηκόντων των δημοτικών αρχών που θα προκύψουν από τις δημοτικές εκλογές του 2014, προκειμένου να υπάρξει πλήρης, ακώλυτη και αποτελεσματική μετάβαση στο νέο θεσμικό πλαίσιο.Στην παράγραφο 6 του άρθρου 16, προβλέπεται ως πιθανό και επομένως θεμιτό, να επιλέξουν οι ΟΤΑ τη λειτουργία ΦΟΔΣΑ με τη μορφή ΑΕ αντί Συνδέσμου. Εν τούτοις, δεν τους επιτρέπεται να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις ΠΡΙΝ προβούν στις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποχρεωτική συγκρότηση του Συνδέσμου σε επίπεδο περιφέρειας. Επομένως, οι ΟΤΑ θα πρέπει πρώτα, και εντός εξαμήνου, να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες δημιουργίας Συνδέσμου, και την επόμενη ημέρα δύνανται, αν το επιθυμούν, να εκκινήσουν τις διαδικασίες μετατροπής του Συνδέσμου που μόλις θα έχουν συγκροτήσει, σε ΑΕ.Η ρύθμιση αυτή προφανώς δεν εξυπηρετεί καμία απολύτως εύλογη σκοπιμότητα. Θα δημιουργήσει πολλά περισσότερα προβλήματα, από όσα επιθυμεί το σχέδιο νόμου να αντιμετωπίσει. Η πλέον απλή, λογική και πολιτικά νομιμοποιημένη δυνατότητα, η δυνατότητα δηλαδή να αποφασίσουν οι ίδιοι οι ΟΤΑ για τη νομική μορφή του ΦΟΔΣΑ που θα δημιουργηθεί, ΠΡΙΝ αυτός δημιουργηθεί, και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, έστω ενός μηνός από την ψήφιση του νόμου, απουσιάζει παντελώς και αναιτιολόγητα από το σκεπτικό του σχεδίου νόμου. Επιπλέον, (πρωτοφανές στην ελληνική νομοθεσία), για τη μετατροπή του Συνδέσμου που θα δημιουργηθεί, σε ΑΕ, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των δημοτικών συμβουλίων ΟΛΩΝ των ΟΤΑ που συμμετέχουν στο σύνδεσμο, και όχι η πλειοψηφία τους. Από το σχέδιο νόμου εν ολίγοις, δεν απουσιάζει μόνο η αιτιολόγηση ως προς τη νομική μορφή που επιβάλλεται ως προς τους υπό σύσταση ΦΟΔΣΑ. Απουσιάζει επίσης η στοιχειώδης δημοκρατική ευαισθησία που θα επέτρεπε τη δυνατότητα να αποφασίσουν οι ΟΤΑ σύμφωνα με την αρχή της πλειοψηφίας, για τη νομική μορφή που οι ίδιοι θεωρούν προσφορότερη.Η οποιαδήποτε απόφαση για μετατροπή θα έπρεπε να λαμβάνει υπόψη την θετική γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των Δήμων με πληθυσμιακά κριτήρια και όχι αριθμό Δήμων. Δεν είναι δυνατόν για παράδειγμα να βαρύνει εξίσου η ψήφος ενός Δήμου 100.000 κατοίκων με την ψήφο ενός Δήμου 3.000 κατοίκων. Επίσης, και σχετικά με την μετατροπή ενός Συνδέσμου σε Ανώνυμη εταιρεία των Ο.Τ.Α θα έπρεπε να υπάρχει η δυνατότητα εάν ένας Δήμος που δεν θέλει να συμμετάσχει σε Φο.Δ.Σ.Α με την μορφή της Ανώνυμης εταιρείας, να μείνει εκτός του Φο.Δ.Σ.Α με την υποχρέωση να συνεργάζεται μαζί του σε όλο το πλαίσιο διαχείρισης των απορριμμάτων.