Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων
Με αφορμή την παράγραφο 4 του εν λόγω άρθρου για τις λαϊκές αγορές, εισηγούμαστε η ρύθμιση θεμάτων και η εποπτεία των λαϊκών αγορών και αγορών βιολογικών προϊόντων να μεταφερθεί ως αρμοδιότητα στους Δήμους και στα δημοτικά διαμερίσματα τους. Για τις αγορές βιολογικών προϊόντων πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό θεσμικό καθεστώς που να διαφοροποιεί τη λειτουργία τους από τις συμβατικές στα ωράρια λειτουργίας τους. Θα πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη στον έλεγχο όλων των λαϊκών αγορών, τόσο αναφορικά με τον τυπικό έλεγχο αυτών (τετραγωνικά, θέση κλπ) όσο και για τον ποιοτικό (υπολείμματα κλπ) με τη συμμετοχή και των ίδιων των παραγωγών, των καταναλωτών και εκπροσώπων των δημόσιων αρχών. Θα πρέπει να εξεταστεί η πρόταση ώστε οι λαϊκές αγορές να γίνουν αγορές παραγωγών χωρίς τη συμμετοχή των εμπόρων όπως γίνεται μέχρι σήμερα.Τέλος, αναφορικά με την αδειοδότηση και τον έλεγχο των καταστημάτων κατοικίδιων ζώων, θεωρούμε σκόπιμο να μεταφερθεί η αρμοδιότητα στους Δήμους, αφού αυτοί φέρουν σήμερα την ευθύνη διαχείρισης των αδέσποτων ζώων που αυξάνονται όταν το εμπόριο κατοικίδιων ζώων είναι ανεξέλεγκτο.Στα οριζόμενα της παραγράφου 8 σχετικά με τη μεταφορά μαθητών, θέλουμε να επισημάνουμε ότι ανεξάρτητα από το ποιος βαθμός αυτοδιοίκησης έχει ή θα έχει την εν λόγω αρμοδιότητα, πρέπει να αλλάξει η αντιμετώπιση της και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε η μεταφορά των μαθητών να εξασφαλίζεται με είτε με τη δημόσια – δημοτική συγκοινωνία είτε όπου υπάρχει ειδική ανάγκη (για ειδικά ή απομακρυσμένα σχολεία) με την απόδοση των χρημάτων που σήμερα διατίθενται στις σχολικές επιτροπές τους, ώστε να προμηθευτούν σχολικά λεωφορεία που θα λύσει διά παντός το πρόβλημα αυτό που αποτέλεσε για χρόνια σημείο πολιτικής εκμετάλλευσης, διαφθοράς, αδιαφάνειας και κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος.
 
 
Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων
Οι Οικολόγοι Πράσινοι στεκόμαστε επιφυλακτικοί στην αλλαγή του ποσού των συμβάσεων προμήθειας έργων κ.α. για τα οποία απαιτείται προληπτικός έλεγχος νομιμότητας από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου από 100.000 (χωρίς ΦΠΑ) σε 200.000 και άνω (χωρίς ΦΠΑ). Στην περίπτωση που στο Τεχνικό Πρόγραμμα ενός Δήμου υπάρχει η δυνατότητα ένταξης πολλών έργων μικρότερης αξίας των 200.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) μπαίνει και θέμα διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης με την απουσία προληπτικού ελέγχου.Για λόγους διαφάνειας στη διαχείριση των οικονομικών των Δήμων, προτείνουμε να είναι ανοιχτά τα οικονομικά βιβλία κάθε Δήμου σε κάθε πολίτη και κάθε συλλογικότητα, όποτε υπάρχει ανάγκη ελέγχου. Επιπλέον, προκειμένου να υπάρχει κοινωνική αποδοχή των αποφάσεων επί των οικονομικών ενός δήμου θα πρέπει να υπάρχει και κοινωνική συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων μέσω των Επίτοπων Διαβούλευσης των Δήμων με την ευρεία συμμετοχή πολιτών και συλλογικοτήτων.Η δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων κάθε Δήμου θα πρέπει να γίνεται και στη δημοτική ιστοσελίδα σε απλή μορφή, έτσι ώστε να είναι προσιτά, εύκολα, προσβάσιμα και κατανοητά από το σύνολο των δημοτών. Οι εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας και η αξιοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι το εργαλείο για την διαφάνεια στη λειτουργία των Δήμων και της διεύρυνσης της συμμετοχικότητας των δημοτών, αφού οι δημοτικές δραστηριότητες αποτελούν απαρέγκλιτα δημόσια δεδομένα.Γενικότερα, η εποπτεία σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της αυτοδιοίκησης, δε θα πρέπει να “εκβιάζεται” με ελεγκτικούς μηχανισμούς από την κεντρική κυβέρνηση όπως προτείνεται στο Μνημόνιο ΙΙ, αλλά να επιδιώκεται με την ενίσχυση του κοινωνικού ελέγχου στην καθημερινή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 
 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Υπάρχουν επιχειρήσεις των ΟΤΑ του άρθρου 291 του ΠΔ 410/95 οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στη ρύθμιση που επιχειρεί η παράγραφος 1 του Άρθρου 10.Παράδειγμα τέτοιας επιχείρησης αποτελεί η ¨Επιχείρηση Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Ζακύνθου Α.Ε.¨ η οποία είχε (βρίσκεται σε εκκαθάριση) ως μετόχους το Σύνδεσμο Καθαριότητας Δήμων Νομού Ζακύνθου και πέντε (5) Καποδιστριακούς Δήμους του νησιού. Η προτεινόμενη διατύπωση της παραγράφου αυτής του εν λόγω άρθρου, προκειμένου να περιλάβει και αυτής της μορφής επιχειρήσεων είναι η εξής: 1. Οι οφειλές προς τους εργαζόμενους, το Ελληνικό Δημόσιο και το ΙΚΑ α) των αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων του άρθρου 277 του Π.Δ 410/95, β) των επιχειρήσεων των ΟΤΑ του άρθρου 291 του ΠΔ 410/95 και γ) των Κοινωφελών επιχειρήσεων του άρθρου 254 του Ν.3463/06, που λύθηκαν και τελούν υπό το καθεστώς εκκαθάρισης, βεβαιωμένες ταμειακά ή μη έως και τις 31-12-2010 απαλλάσσονται από πρόσθετους φόρους, πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις και η εξόφλησή τους γίνεται για τις επιχειρήσεις των περιπτώσεων α) και γ) υποχρεωτικά από τους Ο.Τ.Α. που τις έχουν συστήσει, ενώ για τις επιχειρήσεις της περίπτωσης β) η εξόφλησή τους γίνεται από τους ΟΤΑ ή φορείς ΟΤΑ που τις έχουν συστήσει με αποφάσεις του Δημοτικού και Διοικητικού Συμβουλίου τους αντίστοιχα.Στις ανωτέρω οφειλές περιλαμβάνονται και όσες προκύπτουν έπειτα από έλεγχο των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων
 
 
ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΜΑΜΜΗΣ
Ο σκοπός της θέσπισης του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3854/2010, είναι η εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των ΦΟΔΣΑ, οι οποίοι, είτε ως σύνδεσμοι, είτε ως Α.Ε. του άρθρου 265 του ν. 3463/2006, δεν δύνανται να έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.Η οποιαδήποτε προοπτική διαφοροποίησης της νομικής τους μορφής, ιδιαίτερα δε η μετατροπή τους σε ΝΠΔΔ, προϋποθέτει τη διατήρηση της διασφάλισης των κονδυλίων που απαιτούνται για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών.Οι λειτουργικές δαπάνες αφορούν την αμοιβή των εργαζομένων και την ομαλή λειτουργία των μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων, προς όφελος της δημόσιας υγείας. Η οποιαδήποτε αρρυθμία ή καθυστέρηση στην είσπραξη των κονδυλίων αυτών επομένως, δημιουργεί προβλήματα που άπτονται και της δημόσιας υγείας.Εν προκειμένω, η προτεινόμενη διατύπωση του άρθρου 17 (Λειτουργικά ζητήματα ΦΟΔΣΑ- Θέματα προσωπικού) θέτει εν αμφιβόλω την έγκαιρη και τακτή εισροή των κονδυλίων στα ταμεία των ΦΟΔΣΑ.Συγκεκριμένα, η διατύπωση ότι «τα οφειλόμενα ποσά…παρακρατούνται υποχρεωτικά από τη ΔΕΗ Α.Ε…» αίρεται από τη διατύπωση «..εφόσον λάβει απόφαση το οικείο δημοτικό συμβούλιο». Ετσι, η άρνηση λήψης απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, ή η καθυστέρηση στη λήψη της απόφασης, ή η μεταγενέστερη διαφοροποίηση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεπάγεται αναπόφευκτα την αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του ΦΟΔΣΑ.Η προϋπόθεση λήψης απόφασης από ένα Δημοτικό Συμβούλιο καθιστά έτσι υπό αίρεση την κατά τα άλλα «υποχρεωτική» παρακράτηση των οφειλομένων ποσών, εις βάρος αμέσως του ΦΟΔΣΑ και εμμέσως της δημόσιας υγείας.Τέλος, η πρόβλεψη της δυνατότητας παρακράτησης των οφειλομένων από τους ΚΑΠ που δικαιούται κάθε ΟΤΑ, δημιουργεί τα εξής προβλήματα:1. Η εκταμίευση των ΚΑΠ δεν είναι χρονικά προσδιορισμένη με τρόπο ώστε τα οφειλόμενα ποσά προς τους ΦΟΔΣΑ να παρακρατούνται έγκαιρα, προκειμένου να μην δημιουργούνται προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των ΦΟΔΣΑ.2. Η παρακράτηση, προς όφελος των ΦΟΔΣΑ, των οφειλομένων ποσών από τους ΚΑΠ, συνεπάγεται προφανώς στη συνέχεια την αντίστοιχη παρακράτηση των ποσών αυτών, προς όφελος των ΟΤΑ, από τα τέλη καθαριότητας που εισπράττουν οι ΟΤΑ, προκειμένου να ισοσκελισθούν τα ποσά. Αυτό όμως σημαίνει ότι τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας θα διοχετευθούν σε άλλες κατευθύνσεις, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων που έχουν προσδιορίσει τη δεσμευτικότητα στη χρήση των ανταποδοτικών τελών. Οι ΟΤΑ δηλαδή, βάσει διάταξης νόμου, θα υποχρεούνται να παρανομήσουν, χρησιμοποιώντας ανταποδοτικά τέλη για να καλύψουν άλλες δραστηριότητές τους.Κατά συνέπεια, η νέα ρύθμιση του άρθρου 17 (Λειτουργικά ζητήματα ΦΟΔΣΑ- Θέματα προσωπικού) θα δημιουργήσει μείζονα προβλήματα νομιμότητας και λειτουργικότητας, σε σχέση με την ισχύουσα διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3854/2010. Προς αποφυγή των προβλημάτων αυτών, κρίνεται σκόπιμο να μην υπάρξει τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3854/2010.
 
 
Φώτης Σώλος
Θα μου επιτρέψετε να σας κάνω ακόμα μερικές ερωτήσεις κύριε υπουργέ.Ο προκάτοχός σας έφερε στη βουλή το Ν 3852/10 σύμφωνα με τον οποίοστα άρθρα 59 και 207 καθορίζεται ότι ένας δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας θα είναι ο αντιδήμαρχος, ο οποίος θα είναι και πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας και υπερψηφίστηκε από τη βουλή. Με αυτό το νόμο πήγε ο πολίτης των μικρών νησιών ψήφισε και εξέλεξε στις δημοτικές εκλογές τον εκπρόσωπό του στο δημοτικό συμβούλιο του νέου Καλλικρατικού Δήμου.Το καλοκαίρι του 2011 στο νόμο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση Ν3979/11 (άρθρο 44) ο προκάτοχός σας υπουργός το ξεκαθαρίζει.Δεν ορίζεται αντιδήμαρχος και πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας ο οποιοσδήποτε δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας αλλά ο εκλεγμένος στην εκλογική περιφέρεια του μικρού νησιού.Υπερψηφίστηκε και αυτός ο νόμος από την ίδια βουλή.Θα ζητήσετε από την ίδια βουλή να αναιρέσει αυτά που ψήφισε;Θα ζητήσετε από την ίδια βουλή να αλλάξει τη ψήφο του πολίτη των μικρών νησιών;Θα αλλάξει η βουλή το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών στα 11 αυτά μικρά νησιά;Είναι δημοκρατικό αυτό κύριε υπουργέ; Φώτης ΣώλοςΑντιδήμαρχος Καλάμου Λευκάδας