Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΦΑΡΜΑΚΗ
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 : Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών, προτείνεται να τροποποιηθεί προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να προωθηθεί η αναπτυξιακή πολιτική των Περιφερειών μέσω του θεσμού των προγραμματικών συμβάσεων, ως εξής :«3. Το περιφερειακό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων. Επίσης το περιφερειακό συμβούλιο μπορεί, με την ίδια πλειοψηφία, να αποφασίζει τη μεταβίβαση στην οικονομική επιτροπή επιπλέον αρμοδιοτήτων συναφών με τις αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του παρόντος, συμπεριλαμβανομένης της λήψης απόφασης για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 100 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει».
 
 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΖΟΣ
Αξιότιμε κε Υπουργέ .Στο Αρθρο 8 Αρμοδιότητες δήμων και περιφερειών στο τέλος της παραγράφου 2 του σχεδίου αναφέρει : ……..Στο τέλος της παραγράφου ΙΙΙ του άρθρου 280 του ν 3852/2010 προστίθεται εδαφιο ως εξής <<Η αρμοδιότητα της περίπτωσης 45 της παραγράφου ΙΙ Β <> υποπαράγραφος γ΄ <> ( αν κατα λάθος την υποπ. δ΄ Υποτομέα αλιείας) εξακολουθεί να ασκείται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις μεχρι 31.12.2012>>ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΟΛΗ ΑΥΤΗ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, διοτι η εν λόγω ενέργεια είναι κατά την άποψη μας τελείως άστοχη. Η αποκεντρωμένη Διοίκηση αφορά 7 διοικητικές ενότητες οι οποιες δεν διαθέτουν Υπηρεσίες Αλιείας και σύμφωνα με τον Καλλικράτη δεν έχουν καμία αρμοδιότητα του τομέα αλιείας και προφανώς δεν υπάρχει κανείς λόγος να ασκήσουν τη προτεινόμενη αρμοδιότητα σύμφωνα με τη προτεινόμενη τροποποίηση στο εν λόγω σχέδιο νόμου εως 31-12-2012.Η εν λόγω αρμοδιότητα απαιτεί εξειδικευμένη διοικητική διαχείριση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες αλιείας οι οποίες είναι διανεμημένες στις 53 περιφερειακές ενότητες των Αιρετών Περιφερειών και καλύπτουν τις ανάγκες γεωγραφικά όλης της Χώρας.Αξιότιμε κε Υπουργέ έχοντας εμπιστοσύνη στις αταλάντευτες απόψεις σας για το θεσμό της Αιρετής Περιφερειακής Αυτ/σης παρακαλούμε να μήν επιτρέψετε το επιχειρούμενο δυναμιτισμό του Νόμου του Καλικράτη στο συγκεκριμένο τομέα της υδατοκαλλιέρειας πριν ακόμα καλα καλα μπεί σε εφαρμογή του και παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για τα την εν λόγω διόρθωση. Παρακαλούμε να μην επιτρέψετε στις προσπάθειες που επιχειρούνται από <> να υφαρπάξουν τις αρμοδιότητες της εκμίσθωσης θαλασσίων εκτάσεων και αδειοδότησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας απο την Περιφερειακή αυτ/ση που δόθηκαν με το Καλλικράτη προς την αποκεντρωμένη διοίκηση. Οι αιρετές περιφέρειες , διαθέτουν την κατάλληλη διοικητική υποδομή , τις αντίστοιχες εξειδικευμένες διοικητικές μονάδες (υπηρεσίες αλιείας) και τα αιρετά θεσμικά όργανα ( Περιφερειακό συμβούλιο , επιτροπές , θεματικούς αντιπεριφερειαρχες κλπ) που διασφαλίζουν την διαφάνεια , τον έλεγχο, το δημοκρατικό προγραμματισμό και τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της Περιφέρειας.Μετα τιμήςΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΖΟΣΒιολογος- Ιχθυολόγος προιστ Δ/νσης Αγρ. Οικ & Κτην. ΠΕ Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
 
 
ΦΩΤΙΟΣ ΠΡΑΠΑΣ
Η περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και κυρίως η περιοχή που εκτείνεται γύρω από τις πόλεις της Πτολεμαϊδας και της Κοζάνης είναι τόσο επιβαρυμένη περιβαλλοντικά (λόγω της λειτουργίας των μονάδων της ΔΕΗ) που θα ήταν αναμενόμενη η ενίσχυση, διεύρυνση και περαιτέρω ανάπτυξη του ΚΕΠΕ και σε καμία περίπτωση η κατάργησή του.Κάτι τέτοιο (κατάργηση) θα ήταν μεγάλο πλήγμα στη συνεχή ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με τις συνθήκες ρύπανσης που επικρατούν στην περιοχή και των μέτρων τα οποία πρέπει να λαμβάνονται κάθε φορά, όπως, επίσης, πλήγμα αποτελεί το ότι δεν θα πραγματοποιούνται οι πολύ σημαντικές επιδιομολογικές και άλλες μελέτες και δράσεις.Η κατάργηση του ΚΕΠΕ, κοντολογίς, είναι μία πράξη ανεπίτρεπτη!
 
 
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΦΑΡΜΑΚΗ
Στο παρόν άρθρο προτείνεται η προσθήκη μιας παραγράφου η οποία θα αφορά τη διεύρυνση του αντικειμένου των Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών ΟΤΑ, όπως αυτός προβέπόταν στον ΔΚΚ Ν. 3463/2006 , προκειμένου η ρυθμιση να συμβαδίζει με τον αναπτυξιακό ρόλο που διαδραματίζουν σε πανελλήνιο επίπεδο σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και τις ανάγκες αλλά και προκειμένου να δύνανται οι εταιρείες αυτές να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις.Συγκεκριμένα το πρώτο στοιχείο του εδαφίου β της παραγράφου 3 του άρθρου 252 του ν. 3463/06 προτείνεται να αντικατασταθεί ως ακολούθως :«β. Οι ανώνυμες εταιρείες, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν μόνον Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ή και άλλοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Ο.Τ.Α. και των ενώσεών τους ή και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, την προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα ολοκληρωμένης και βιώσιμης ανάπτυξης, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος, την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων Κοινωνικών Δομών για παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, τη συμμετοχή τους σε αντίστοιχα προγράμματα ή την εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, αποτελούν αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α.».
 
 
Φώτης Σώλος
Αξιότιμε κύριε υπουργέ,Είμαι εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας στην Εκλογική Περιφέρεια της νήσου Καλάμου στο Καλλικρατικό Δήμο Λευκάδας και κατά συνέπεια σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν3852/10 αλλά και του άρθου 59 παρ 2 όπως τροποποιήθηκε με το Ν 3979/11 παρ 1 άρθρο 44 αντιδήμαρχος για τη δημοτική ενότητα Καλάμου.1)Ο νομοθέτης και στον 3852/10 και στον 3979/11 κατ’ουσίαν ήθελε να προστατεύσει τα 11 μικρά νησιά ορίζοντας αντιδήμαρχο το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας που εκλέχτηκε στο νησί του.Και αυτό ήταν το ελάχιστο που μπορούσε να κάνει αφού χάνανε στην ουσία τη διοικητική τους αυτοτέλεια με τη νέα διοικητική μεταρύθμιση.Παραδόξως βέβαια κάποια άλλα νησιά μικρότερα ή ίσα σε πληθυσμό με το Κάλαμο έγιναν δήμοι δημιουργώντας ερωτηματικάστους συμπατριώτες μου και στους κατοίκους των υπολοίπων 10 μικρών νησιών.2) Τροποποιώντας το άρθρο 207 δεν καταργείτε μόνο τον τοπικό αντιδήμαρχο αλλά στην ουσία και το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας ο οποίος για να παρασταθεί στο δημοτικό συμβούλιο της Λευκάδας και στις επιτροπές, πρέπει να φύγει από το νησί του να ταξιδέψει με δικά του έξοδα (τα δρομολόγια είναι πρωινά) να φάει και να διανυκτερεύσει στη πόλη της Λευκάδας σε κάποιο ξενοδοχείο και να επιστρέψει στο νησί του αν του το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες (το χειμώνα ξέρετε υπάρχουν και τα απαγορευτικά του λιμεναρχείου).3) Δεν υπάρχει θέμα διαρχίας. Το άρθρο 207 του Καλλικράτη ορίζει ως πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας τον αντιδήμαρχο. Είναι σαφέστατο κύριε υπουργέ.4) Ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας με ποιά οικονομικά κίνητρα θα μπορεί να παρίσταται στα δημοτικά συμβούλια(για θέματα που αφορούν το νησί του) να έρχεται στο δήμο για να επικοινωνεί με το δήμαρχο και τις υπηρεσίες του και να τακτοποιεί τα θέματα που τον αφορούν. Θα τον φτάνει η αντιμισθία του ή τα έξοδα κίνησης;Τα μικρά νησιά κύριε υπουργέ είναι μικρές πατρίδες.Αν δεν τα προστατεύσουμε θα τα χάσουμε.Ο πληθυσμός τους συρρικνώνεται χρόνο με το χρόνο.Αν δεν έχουν τη σωστή αντιπροσώπευσή τους όπως ορίζει η δημοκρατία μας, η απομόνωσή θα γίνει μεγαλύτερη με αποτέλεσμα την ερήμωσή τους.Θα συντελούσατε εσείς σε κάτι τέτοιο;