Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΗΡΑ ΚΟΥΡΗ, ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Κατά την εκλογική διαδικασία του 2010 και με την εφαρμογή του Καλλικράτη, στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Πάτρας, εκλέχθηκαν 7 παρατάξεις με αντίστοιχη αντιπροσώπευση 29, 9, 4, 4, 1, 1, 1 δημοτικών συμβούλων. Μετά από μόλις 7 μήνες λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, διεγράφησαν από το Δήμαρχο, 9 δημοτικοί σύμβουλοι που ανήκαν στην πλειοψηφούσα δημοτική παράταξη.Σύμφωνα με τον Καλλικράτη, ο Δήμαρχος υποχρεούται στην ενημέρωση και συνεργασία με τους αρχηγούς των παρατάξεων, ιδιαίτερα σε κρίσιμα ζητήματα της πόλης χωρίς να κάνει καθόλου μνεία για τους ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους στους οποίους δεν υποχρεούται να κάνει καμία ενημέρωση. Επιπλέον στον Καλλικράτη δεν αναφέρεται πουθενά η αντιπροσώπευση των ανεξάρτητων/διεγραμμένων δημοτικών συμβούλων σε κανένα όργανο του Δήμου (και ειδικά στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στην Οικονομική Επιτροπή) όπου προβλέπεται πλειοψηφία της δημοτικής παράταξης ανεξάρτητα αν έχει τη πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης σύμφωνα με τον Καλλικράτη, απαγορεύεται αφενός μεν η ένταξη των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων σε άλλες παρατάξεις αλλά αφετέρου και η δημιουργία ομάδας μεταξύ τους έστω και πάνω από ένα ποσοστό και πάνω (όπως προβλέπεται για το Κοινοβούλιο).Κατά τη γνώμη μας, ο Καλλικράτης δεν έχει προβλέψει αντίστοιχες περιπτώσεις ,έτσι αλλοιώνεται η βούληση των δημοτών γιατί δεν λαμβάνονται υπόψη θεσμικές οντότητες όπως είναι οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι ειδικά στην περίπτωση που αποτελούν σημαντικό τμήμα του Δ.Σ. Από την άλλη, ο Δήμαρχος αν και έχει χάσει την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο (19 δημοτικούς Συμβούλους από 49), χρησιμοποιώντας τον Καλλικράτη και το ρόλο του ως πλειοψηφία διατηρεί την απόλυτη πλειοψηφία σε δύο ιδιαίτερα σημαντικά και καθοριστικά όργανα του Δήμου όπως η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας ζωής.Επειδή θεωρούμε ότι η περιθωριοποίηση των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων που πραγματοποιείται με τον Καλλικράτη σε περιπτώσεις όπως του Δήμου Πατρέων αλλοιώνει την εκλογική επιλογή αντιπροσώπευσης των δημοτών από συγκεκριμένα εκλεγμένα άτομα, προτείνουμε στο νέο σχέδιο νόμου να συμπεριληφθούν σχετικές διατάξεις που θα διευκρινίζουν και θα καθορίζουν με σαφήνεια το ρόλο των ανεξάρτητων Δημοτικών Συμβούλων, θα επιτρέπουν τη σύσταση παράταξης ή οργανωμένης κίνησης ή συνεργασία με άλλες παρατάξεις όπως ακριβώς γίνεται με το νόμο που αφορά το Ελληνικό κοινοβούλιο. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε στη δημοκρατικότερη λειτουργία των Δημοτικών συμβουλίων.Οι Ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δ. ΠατρέωνΒανταράκης ΑπόστολοςΚουρή Ήρα-Ειρήνη
 
 
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΦΑΡΜΑΚΗ
Η αναφορά στη συμμετχή του Υπουργείου Πολιτισμού στην προγραμματική σύμβαση για έργα, προγράμματα και υπηρεσίες πολιτιστικού χαρακτήρα,έχει αόριστο χαρακτήρα καθώς δεν γίνεται σαφής αναφορά στο νπ που θα εκπροσωπεί νόμιμα το Υπουργείο, ενώ παράλληλα καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή την υπογραφή και υλοποίηση των προγραμματικών αυτών συμβάσεων με την υποχρεωτική συμμετοχή ενός Υπουργείου,στον αποκεντρωμένο ελλαδικό χώρο. Η συμμετοχή ενός εκπροσώπου της οικείας και αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού προκρίνεται ως η πιο ιδανική λύση και απλοποιεί και επιταχύνει τη διαδικασία. Επομένως προτείνεται η παρ.10. να αντικατασταθεί σε εκείνο το σημείο ως εξής :Η παράγραφος 5 του άρθρου 100 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:Εφόσον τα προβλεπόμενα στην προγραμματική σύμβαση έργα, προγράμματα και υπηρεσίες είναι πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως η ανάδειξη, προστασία και συντήρηση μνημείων, οι παρεμβάσεις σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια και οικισμούς, η διάσωση και διάδοση στοιχείων του πολιτισμού, η ανέγερση και λειτουργία χώρων πολιτισμικών λειτουργιών, η υποστήριξη δραστηριοτήτων και εκδηλώσεωνπου αφορούν την επιστήμη, τα γράμματα και τις τέχνες, συμμετέχει, ως συμβαλλόμενος η οικεία Περιφέρεια ή/και στο όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της, εκπρόσωπος της οικείας και αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Η προγραμματική σύμβαση καλείται «προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης». Το τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα που μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τη χρηματοδότηση έργων, εργασιών, προγραμμάτων και υπηρεσιών της προγραμματικής σύμβασης, καλείται «Πολιτιστικό Τέλος».
 
 
ΔΙΚΤΥΟ ΦοΔΣΑ
Οι ΦΟΔΣΑ ΑΕ είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 265 παρ. 8 ν. 3463/2006) συγχωνεύονται, διασπώνται ή λύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1920. Η διατύπωση του άρθρου 16 του σχεδίου νόμου εγείρει ερωτήματα ως προς τη συνταγματικότητα συγκεκριμένων προβλέψεών του. Εγείρεται κατ’ αρχήν το ερώτημα, αν η υποχρεωτική λύση ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, και μάλιστα χωρίς εκκαθάριση, είναι σύμφωνη με τα άρθρα 4,5 του Συντάγματος (προστασία και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας) και με την ισχύουσα υπ’ αρ. 2011/35/ΕΕ ευρωπαϊκή οδηγία για τη διαδικασία συγχώνευσης των ΑΕ. Εγείρεται επίσης το ερώτημα, αν η προτεινόμενη διάταξη για την υποχρεωτική παραχώρηση των περιουσιακών στοιχείων των υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ ΑΕ στους Συνδέσμους που θα δημιουργηθούν, χωρίς αποζημίωση, είναι σύμφωνη με το άρθρο 17 του Συντάγματος για την προστασία της ιδιοκτησίας. Εγείρεται τέλος το ερώτημα, αν η υποχρεωτική μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των ΟΤΑ είναι σύμφωνη με το άρθρο 102 του Συντάγματος, περί της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Σημειωτέον ότι κατά τη νομολογία (ΣτΕ 4066/2008, 2170/2002) οι ανώνυμες εταιρίες των ΟΤΑ αποτελούν ιδιωτική τους περιουσία. Η πρόβλεψη στο σχέδιο νόμου, της υποχρεωτικής παραχώρησης περιουσιακών στοιχείων των ΟΤΑ, χωρίς αποζημίωση, δεν μπορεί να εξετασθεί στο πλαίσιο της παραγράφου 3 του άρθρου 102 του Συντάγματος (περί δυνατότητας ίδρυσης αναγκαστικών συνδέσμων, δυνατότητα την οποία προφανώς δίνει το Σύνταγμα στο νομοθέτη), αλλά στο πλαίσιο της παραγράφου 2 του άρθρου 102 του Συντάγματος, περί οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Εν ολίγοις, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 3 του Συντάγματος, ο νομοθέτης προφανώς δύναται να επιβάλει στους ΟΤΑ τη δημιουργία αναγκαστικού συνδέσμου για τη διαχείριση των απορριμμάτων, και την υποχρεωτική συμμετοχή των ΟΤΑ σε αυτούς, σύμφωνα όμως με το άρθρο 102 παρ. 2 του Συντάγματος δεν δύναται να επιβάλει στους ΟΤΑ την υποχρεωτική, και μάλιστα χωρίς αποζημίωση, παραχώρηση περιουσιακών τους στοιχείων στους Συνδέσμους. Η προαναφερόμενη διαδικασία είναι πολύ σημαντική και αποτελεί κομβικό σημείο για τους Δήμους – Μετόχους των Φο.Δ.Σ.Α με την μορφή της ανώνυμης εταιρίας, με αποτέλεσμα η τυχόν αυθαίρετη εφαρμογή στο συγκεκριμένο ζήτημα να καθιστά ορατό τον κίνδυνο προσβολής από τους θιγόμενους. Τα ανωτέρω αναφερόμενα, καθώς και όσα κατωτέρω αναλυθούν, καθιστούν κατανοητή την ανάγκη παράτασης της χρονικής προθεσμίας του εξαμήνου, που προβλέπεται με την παράγραφο 1 του άρθρου 16, ως χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης των διαδικασιών δημιουργίας των νέων ΦΟΔΣΑ σε επίπεδο περιφέρειας. Απαιτείται σαφώς μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την πλήρη διερεύνηση και αντιμετώπιση των νομικών και πραγματικών προβλημάτων που θα ανακύψουν, προκειμένου η όλη προσπάθεια να αποδώσει αποτέλεσμα συμβατό με τους στόχους που έχουν τεθεί από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία για το ζήτημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων. Προτείνεται η έναρξη εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου, ταυτόχρονα με την ανάληψη των καθηκόντων των δημοτικών αρχών που θα προκύψουν από τις δημοτικές εκλογές του 2014, προκειμένου να υπάρξει πλήρης, ακώλυτη και αποτελεσματική μετάβαση στο νέο θεσμικό πλαίσιο.Στην παράγραφο 6 του άρθρου 16, προβλέπεται ως πιθανό και επομένως θεμιτό, να επιλέξουν οι ΟΤΑ τη λειτουργία ΦΟΔΣΑ με τη μορφή ΑΕ αντί Συνδέσμου. Εν τούτοις, δεν τους επιτρέπεται να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις ΠΡΙΝ προβούν στις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποχρεωτική συγκρότηση του Συνδέσμου σε επίπεδο περιφέρειας. Επομένως, οι ΟΤΑ θα πρέπει πρώτα, και εντός εξαμήνου, να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες δημιουργίας Συνδέσμου, και την επόμενη ημέρα δύνανται, αν το επιθυμούν, να εκκινήσουν τις διαδικασίες μετατροπής του Συνδέσμου που μόλις θα έχουν συγκροτήσει, σε ΑΕ.Η ρύθμιση αυτή προφανώς δεν εξυπηρετεί καμία απολύτως εύλογη σκοπιμότητα. Θα δημιουργήσει πολλά περισσότερα προβλήματα, από όσα επιθυμεί το σχέδιο νόμου να αντιμετωπίσει. Η πλέον απλή, λογική και πολιτικά νομιμοποιημένη δυνατότητα, η δυνατότητα δηλαδή να αποφασίσουν οι ίδιοι οι ΟΤΑ για τη νομική μορφή του ΦΟΔΣΑ που θα δημιουργηθεί, ΠΡΙΝ αυτός δημιουργηθεί, και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, έστω ενός μηνός από την ψήφιση του νόμου, απουσιάζει παντελώς και αναιτιολόγητα από το σκεπτικό του σχεδίου νόμου. Επιπλέον, (πρωτοφανές στην ελληνική νομοθεσία), για τη μετατροπή του Συνδέσμου που θα δημιουργηθεί, σε ΑΕ, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των δημοτικών συμβουλίων ΟΛΩΝ των ΟΤΑ που συμμετέχουν στο σύνδεσμο, και όχι η πλειοψηφία τους. Από το σχέδιο νόμου εν ολίγοις, δεν απουσιάζει μόνο η αιτιολόγηση ως προς τη νομική μορφή που επιβάλλεται ως προς τους υπό σύσταση ΦΟΔΣΑ. Απουσιάζει επίσης η στοιχειώδης δημοκρατική ευαισθησία που θα επέτρεπε τη δυνατότητα να αποφασίσουν οι ΟΤΑ σύμφωνα με την αρχή της πλειοψηφίας, για τη νομική μορφή που οι ίδιοι θεωρούν προσφορότερη.Η οποιαδήποτε απόφαση για μετατροπή θα έπρεπε να λαμβάνει υπόψη την θετική γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των Δήμων με πληθυσμιακά κριτήρια και όχι αριθμό Δήμων. Δεν είναι δυνατόν για παράδειγμα να βαρύνει εξίσου η ψήφος ενός Δήμου 100.000 κατοίκων με την ψήφο ενός Δήμου 3.000 κατοίκων. Επίσης, και σχετικά με την μετατροπή ενός Συνδέσμου σε Ανώνυμη εταιρεία των Ο.Τ.Α θα έπρεπε να υπάρχει η δυνατότητα εάν ένας Δήμος που δεν θέλει να συμμετάσχει σε Φο.Δ.Σ.Α με την μορφή της Ανώνυμης εταιρείας, να μείνει εκτός του Φο.Δ.Σ.Α με την υποχρέωση να συνεργάζεται μαζί του σε όλο το πλαίσιο διαχείρισης των απορριμμάτων.
 
 
Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μιλάτου
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΕΙΓΟΝ!!! Θέμα: Αλλαγή διοικητικής υπόστασης του οικισμού της Μιλάτου, Δήμου Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης. α) Το χωριό η Μίλατος:Η Μίλατος είναι ένα χωριό του νομού Λασιθίου που έχει το χειμώνα 300 μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι τριπλασιάζονται το καλοκαίρι με έλληνες και αλλοδαπούς παραθεριστές. Αποτελεί τουριστικό προορισμό, ευρισκόμενο στο τέλος της τουριστικής ζώνης Χερσόνησος – Μάλια – Σίσι – Μίλατος και περιέχει αξιόλογη παραλία και 1000 τουριστικές κλίνες.Απέχει 50 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο και έχει αξιόλογα μνημεία, με κυριότερο το Σπήλαιο της Μιλάτου το οποίο το έτος 1823 σφαγιάσθηκαν πάνω από 2500 άνθρωποι από τις γύρω περιοχές και το οποίο εορτάζεται με τιμές εθνικής εορτής. β) Ιστορική αναδρομή:Από το 1879 έως το 1925 η Μίλατος ανήκε στο Δήμο Βραχασίου. Το 1925 η Μίλατος γίνεται αυτόνομη Κοινότητα και παραμένει μέχρι το 1998. Από το 1999 έως το 2006 η Μίλατος διοικητικά ήταν δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Νεάπολης.Μετά από τις αντιδράσεις 8 ολόκληρων χρόνων των κατοίκων του Βραχασίου και της Μιλάτου στη συγχώνευση της τοπικής αυτοδιοίκησης με βάση το Σχέδιο Νόμου «Καποδίστριας» (Ν. 2539/2007), το Υπουργείο Εσωτερικών με το άρθρο 30 παρ. 6 του Νόμου 3448/15-3-2006, συστήνει νέο ΟΤΑ με την ονομασία «Κοινότητα Βραχασίου», με διοικητικά όρια τα όρια των πρώην Κοινοτήτων Βραχασίου και Μιλάτου. Έδρα της νέας Κοινότητας ορίζεται ο οικισμός του Βραχασίου. γ) Νομική υπόσταση:Κανονικά, από το 2006 η Μίλατος θα έπρεπε να αποτελεί κοινοτικό διαμέρισμα της Κοινότητας Βραχασίου. Όμως στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2006 (N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30.6.2006) στο άρθρο 2 παρ. 4 αναφέρεται:«Στους Δήμους και στις Κοινότητες που συστήθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α΄), η εδαφική περιφέρεια κάθε Ο.Τ.Α. που καταργήθηκε και κάθε οικισμού που προσαρτήθηκε αποτελεί υποδιαίρεση της ενιαίας εδαφικής περιφέρειας του νέου Δήμου ή της Κοινότητας και ονομάζεται «Τοπικό Διαμέρισμα».Τοπικά διαμερίσματα αποτελούν, επίσης, οι Δήμοι και οι Κοινότητες που καταργήθηκαν κατόπιν συνένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1416/1984 (ΦΕΚ 18 Α΄) και 1622/1986 (ΦΕΚ 92 Α΄). «Το ίδιο ισχύει και για τους Δήμους ή τις Κοινότητες που καταργήθηκαν, κατόπιν συνένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου, εφόσον δεν είχαν τοπικά διαμερίσματα».Αν σε αυτή την παράγραφο του ΚΔΚ είχε προστεθεί και ο αριθμός του νόμου με τον οποίο ιδρύθηκε το 2006 η Κοινότητα Βραχασίου, η Μίλατος θα ήταν διοικητικά κοινοτικό διαμέρισμα της Κοινότητας Βραχασίου. Αυτό όμως δεν έγινε, αν και υπήρξε σχετικό αίτημα.Το 2010 με το νόμο 3852 η Κοινότητα Βραχασίου καταργήθηκε ξανά και εντάχθηκε στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Στο άρθρο 2 του νόμου αναφέρεται στην παράγραφο 2:«Τα τοπικά διαμερίσματα που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114 Α΄), μετονομάζονται σε τοπικές κοινότητες, εφόσον έχουν πληθυσμό έως και 2.000 κατοίκους και σε δημοτικές κοινότητες εφόσον έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 2.000 κατοίκους. Τοπικές ή δημοτικές κοινότητες αποτελούν και οι δήμοι ή οι κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α΄) ή συνενώνονται με τον παρόντα νόμο και δεν αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα.»Έτσι ο Νόμος «Καλλικράτης» 3852/2010 χρησιμοποιώντας το άρθρο 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του 2006 δεν επέτρεψε στη Μίλατο να είναι ξεχωριστή Τοπική Κοινότητα.Θα μπορούσε βεβαίως να είχε προβλεφθεί αυτό και με την προσθήκη της φράσης «και οι πρώην Κοινότητες που καταργήθηκαν από το νόμο 2539/2007 και περιλαμβάνονται στο άρθρο 30 παρ. 6 του Νόμου 3448/2006″ η Μίλατος να θεωρούνταν τοπική κοινότητα. δ) Αίτηση:1) Επειδή είναι η μοναδική περίπτωση σε όλη την Ελλάδα ένα χωριό 300 μόνιμων κατοίκων να μην έχει τοπικό συμβούλιο σε αντίθεση με άλλους μικρότερους οικισμού που διαθέτουν.2) Επειδή οι κάτοικοι επιθυμούν την δημιουργία Τοπικής Κοινότητας και κατ’ επέκτασης Τοπικού Συμβουλίου στην περιοχή τους. Ακόμα και αν ερωτηθούν οι κάτοικοι με τοπικό δημοψήφισμα, καθολικά θα απαντήσουν θετικά.3) Επειδή ο Δήμος Αγίου Νικολάου συμφωνεί με το ως άνω αίτημα. Εν κατακλείδι: ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ Την απλή προσθήκη της φράσης «και οι πρώην Κοινότητες που καταργήθηκαν από το νόμο 2539/2007 και περιλαμβάνονται στο άρθρο 30 παρ. 6 του Νόμου 3448/2006″ στο νομοσχέδιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Εσωτερικών ή στον νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που είναι υπό επεξεργασία και ο οποίος θα ψηφιστεί άμεσα λόγω της νέας διοικητικής διάρθρωσης, το ζήτημα να τακτοποιηθεί και η Μίλατος να γίνει τοπική κοινότητα. Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας!!
 
 
Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων
Η οποιαδήποτε ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των νησιωτικών και ορεινών Δήμων προϋποθέτει και τη δυνατότητα άσκησής τους με ειδικευμένο προσωπικό. Για το λόγο αυτό προτείνουμε να εξαιρούνται οι μικροί νησιωτικοί και ορεινοί δήμοι από την κατάργηση κενών οργανικών θέσεων, να μην ισχύσουν οι πρόσφατες σχετικές αποφάσεις και να γίνει προσπάθεια κάλυψης αυτών με μετατάξεις και νέες προσλήψεις, με προτεραιότητα στα κριτήρια εντοπιότητας και την παροχή των κατάλληλων κινήτρων.Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρξει ειδικότερη πρόβλεψη ώστε να γίνει επανακαθορισμός των αναγκαίων δομών και αντίστοιχων θέσεων εργασίας, σε αντιστοιχία με την αναδιοργάνωση δομών των Υπουργείων που προωθεί το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σε όλο το φάσμα των Υπηρεσιών της Νησιωτικής Ελλάδας. Επίσης να επιδιωχθεί και να ενισχυθεί με οικονομικά μέσα από το επόμενο ΕΣΠΑ (μετά το 2013) η οριζόντια συνεργασία σε επίπεδο επιμέρους Περιφερειών με τις άλλες νησιώτικες οντότητες του Ευρωπαϊκού Χώρου.Να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες συνεργασίας ανάμεσα σε μικρούς νησιωτικούς ή ορεινούς δήμων και της περιφέρειας, αλλά και η διασύνδεση τους με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα για τη μελέτη και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών διοίκησης και λειτουργίας αυτών. Στην κατεύθυνση αυτή είναι χρήσιμη η διαρκής ανταλλαγή και υιοθέτηση επιτυχώς εφαρμοσμένων και καταγεγραμμένων καλών πρακτικών βιώσιμης διαχείρισης και λειτουργίας των Δήμων. Η άμεση λειτουργία του Ινστιτούτου Νησιωτικής Πολιτικής που προβλέπεται από τον Καλλικράτη (άρθρο 208) στελεχωμένο με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό μπορεί να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο ως σύμβουλος του κράτους για να χαράξει τις πολιτικές επιλογές στις νησιωτικές περιοχές λαμβάνοντας υπόψη την ιδιομορφία της ελληνικής νησιωτικότητας.