Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ 2ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 15-20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 3. Στο άρθρο 97 του ν. 3463/2006 προστίθεται παράγραφο 9 η οποία έχει ως εξής: «9. Οι εργασίες μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής των πρακτικών των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής του δήμου μπορεί να ανατίθενται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών. Η παρούσα ισχύει από 1.1.2011» ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ3. Στο άρθρο 97 του ν. 3463/2006 προστίθεται παράγραφος 9 η οποία έχει ως εξής: «9. Οι εργασίες μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής των πρακτικών από τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής του δήμου μπορεί να ανατίθενται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών. Η παρούσα ισχύει από 1.1.2011» ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΑξιότιμοι κυρίες, κύριοι, 1. Η ασάφεια στο Ν. 3463/2006, που επιχειρείται να συμπληρωθεί με τον «Καλλικράτη 2»,2. Οι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη δυνατότητα ανάθεσης των εργασιών μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα «εφόσον δεν υπηρετεί στο Δήμο το αναγκαίο προσωπικό»,έχουν δώσει μέχρι σήμερα τη δυνατότητα σε Δημοτικές Αρχές να μη τηρούν πρακτικά στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Νόμο, αλλά να περιορίζονται απλώς στα πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά που κρατούνται από τον υπάλληλο γραμματέα.Τα ανωτέρω έχουν ως συνέπεια τόσο η «καταγραφή» των αποφάσεων από τα Δημοτικά Συμβούλια, όσο και οι αντίστοιχες αναρτήσεις στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», να έχουν περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις απόψεις της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής και κυρίως να καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή τη σύγκριση των λόγων και των έργων της!Έτσι θεωρώ πως η παράγραφος για τη δυνατότητα ανάθεσης της μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης σε τρίτους βρίσκεται στην κατεύθυνση της επίλυσης του προβλήματος. Όμως η προσθήκη στο νόμο θα είναι λειψή αν δεν θεσπιστούν παράλληλα και οι επιπτώσεις σε αυτούς που θα επιχειρήσουν να διατηρήσουν τα κακώς κείμενα. Από την πλευρά μου προτείνεται να θεωρείται ως μη γενόμενη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, εφόσον εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος που θα οριστεί στο νόμο, δεν αναπαραχθούν και μεταφερθούν σε φύλλα χαρτιού, με τις μονογραφές από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στα απομαγνητοφωνημένα κείμενα.Επειδή όμως γνωρίζω πολύ καλά τις αντιδράσεις που θα προέλθουν, κύρια από τους παρανομούντες, ως εναλλακτική πρόταση μπορεί να θεσπιστεί η έκπτωση από τα αξιώματά τους – του προέδρου ή του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, ή του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής – εφόσον δεν φροντίσουν για την εφαρμογή της διάταξης, πχ σε ένα δίμηνο από την ψήφιση του νόμου. Στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις.Δήλεσι 19/03/2012Με εκτίμηση Λάζαρος ΜαυράκηςΔημοτικός Σύμβουλος Δήμου ΤανάγραςΓραμματέας του Δημοτικού ΣυμβουλίουΠολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.Τηλ. 6977.277.657
 
 
ΝΕΝΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Στο άρθρο 9 πρέπει να προστεθεί παράγραφος η οποία να ορίζει :«Κατά την διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ , κάθε μεταβολή στο σχέδιο προϋπολογισμού που υποβάλλει η οικονομική υπηρεσία απο τα συλλογικά όργανα διοίκησης (Οικονομική επιτροπή και δημοτικό συμβούλιο) πρέπει να αιτιολογείται πλήρως και τεκμηριωμένα. Κάθε αύξηση στο ύψος των κονδυλίων εξόδων , πρέπει να ισοσκελίζεται απο αντίστοιχη πηγή εσόδων στην ίδια απόφαση» . Με τον τρόπο αυτό , κάθε δημιουργούμενο έλλειμμα στον δήμο , θα φαίνεται ποιος το προκάλεσε . Η υπηρεσία – η οικονομική επιτροπή – το δημοτικό συμβούλιο, ώστε να υπάρχει το στίγμα ποιος ενέργραψε εικονικα έσοδα στον προϋπολογισμό . Η δε αρχή εποπτείας ΟΤΑ θα πρέπει να έχει και τις τρεις εισηγήσεις κατα την φάση ελέγχου του προϋπολογισμού , ώστε να βλέπει τις αποκλίσεις . ΝΕΝΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑΤΗΛ 6944718659
 
 
Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων
Κατά την αρχική παρουσίαση του εν λόγω πολυνομοσχεδίου που δόθηκε για διαβούλευση στα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης (ΕΝ.Π.Ε. και Κ.Ε.Δ.Ε) υπήρξε η διατύπωση στο αρχικό άρθρο 6, παράγραφος 11 που προέβλεπε ότι:«Στους περιφερειακούς συμβούλους των περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων που μετακινούνται στα νησιά της περιφέρειας για να λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις του συμβουλίου και των επιτροπών στις οποίες έχουν οριστεί ως μέλη ή για την εκτέλεση υπηρεσίας ανάλογα με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί καταβάλλεται ολόκληρο το αντίτιμο του εισιτηρίου του ακτοπλοϊκού η αεροπορικού μέσου συγκοινωνίας με το οποίο μετακινούνται για την Α’ θέση και την οικονομική θέση αντίστοιχα».Η διατύπωση αυτή αφαιρέθηκε από το νέο σχέδιο νόμου και επειδή τη θεωρούμε σημαντική προτείνουμε την επαναφορά της με την εξής συμπλήρωση:«Το ίδιο ισχύει για τους περιφερειακούς συμβούλους που είναι επικεφαλής παρατάξεων και είναι δημότες σε άλλο νησί από εκείνο στο οποίο διεξάγονται οι συνεδριάσεις του συμβουλίου και των επιτροπών στις οποίες έχουν οριστεί ως μέλη ή για την εκτέλεση υπηρεσίας ανάλογα με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί. Ειδικά για τους Περιφερειακούς Συμβούλους που είναι επικεφαλής παρατάξεων η διάταξη αυτή έχει αναδρομική ισχύ από 1-1-2011».
 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ
Επί της παραγράφου 3 του προτεινόμενου άρθρου «3. Στο άρθρο 93 του ν.3852/10 προστίθεται παράγραφος ως εξής: «8. Οι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους την ημέρα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου ή των επιτροπών του δήμου στις οποίες είναι μέλη, εφόσον διεξάγονται σε εργάσιμες ώρες και ημέρες…. ». να προστεθεί η δυνατότητα εκτέλεσης έργου στα μέλη των Δ.Σ. και να γίνει «8. Οι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους την ημέρα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου ή των επιτροπών του δήμου στις οποίες είναι μέλη ή για εργασία που τους έχει ανατεθεί στα πλαίσια των καθηκόντων τους, εφόσον διεξάγονται σε εργάσιμες ώρες και ημέρες…. ».
 
 
Δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης
Στη διόρθωση της παράγραφου 1 του άρθρου 93 του ν.3852/2010 προτείνουμε το πληθυσμιακό όριο για τους Προέδρους των Δημοτικών Συμβουλίων να μετατραπεί σε 50.000 κατοίκους. Το όριο των 100.000 αφορά μόνο 17 Δήμους σε όλη τη χώρα (!) και είναι εντελώς αυθαίρετο αφού δε συνδέεται καν με τη γεωγραφική έκταση ενός Δήμου ή τον αριθμό των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, στοιχεία που δημιουργούν επιπλέον ευθύνες συντονισμού της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρό του και άρα απαιτούν την συνεχή και αδιάλειπτη παρουσία του. Γιώργος ΚουλαουζίδηςΕιδικός Σύμβουλος Δήμου Θέρμης