Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Στο άρθρο 83 παρ. 1 περιπτώσεις α και β του Ν. 3852/2010 πρέπει να προστεθεί φράση η οποία θα καθορίζει ότι σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει ληφθεί απόφαση από το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας για χορήγηση των εν λόγω άδειών (προέγκριση και άδεια λειτουργίας μουσικής), αυτές θα χορηγούνται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Στο Δήμο στον οποίο υπηρετώ υπάρχει εμπλοκή στο θέμα της χορήγησης των ανωτέρω αδειών, για λόγους διαδικαστικούς που αναφέρονται στην εσωτερική λειτουργία της Δημοτικής μας Κοινότητας και στη λήψη από αυτήν αποφάσεων, με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετούνται οι δημότες οι οποίοι αιτούνται προέγκρισης ή άδειας λειτουργίας μουσικής, αφού οι άδειες αυτές δεν χορηγούνται ή χορηγούνται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το άρθρο 79 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 που αφορά στην εκλογή του προέδρου του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, θα πρέπει να καταργηθεί και η διάταξη να αντικατασταθεί με άλλη, όμοια με αυτή της παρ. 1 του άρθρου 80 του ίδιου νόμου (Πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας να είναι ο υποψήφιος του πλειοψήσαντος συνδυασμού στη δημοτική κοινότητα) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ