Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Αποστολίδης Στέλιος
Η δημιουργία και η λειτουργία ανά τη χώρα Δημοτικών ΜΜΕ είναι αυτονόητο ότι αποσκοπούν στην κατά το δυνατόν εύρυθμη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών. Για το λόγο αυτό άλλωστε είναι και θεωρούνται ως «δημοτικά».Το μόνο που θα μπορούσε να διαφοροποιήσει την υπάρχουσα και κατά πλειοψηφία λειτουργική τους αξία και χρησιμότητα, είναι η ακόμα μεγαλύτερη ενασχόλησή τους και ειδησεογραφική πληρότητα των γεγονότων στους Δήμους στους οποίους υπάγονται.Δεν είναι δυνατόν να συναγωνίζονται τους ιδιωτικούς, πανελλαδικής εμβέλειας εμπορικούς σταθμούς ή τηλεοπτικά κανάλια. Η χρησιμότητά τους και μάλιστα σε ηγετικό ρόλο στις τοπικέw κοινωνίες, μπορεί να είναι καταλυτική. Τα σοβαρά ζητήματα των πόλεων μπορούν να αναδειχθούν, όπως επίσης και τα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι δυνατόν να αναλυθούν και να χρησιμεύσουν αποφασιστικά στη νέα εποχή.Το κλείσιμο δημοτικών ΜΜΕ δεν συνάδει με την «επομένη ημέρα» της πατρίδας μας.Το αντίθετο!Τα ΜΜΕ, πολύ περισσότερο όταν δεν αναλώνονται κυρίως στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και σε εναλλακτικές μεθόδους ενημέρωσης και ψυχαγωγίας (επικεντρωμένα στις ντόπιες κοινωνίες) πρέπει να υπερασπίζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση και μάλιστα να προωθούνται. Η «μανία» των πολιτών να ακούμε και να βλέπουμε αποκλειστικά τους εμπορικούς σταθμούς, μας διώχνει από την ανάγκη να κατανοήσουμε τα προβλήματα και τις ανάγκες που έχουμε ως πολίτες. Μόνο τα δημοτικά ΜΜΕ (και μάλιστα ενδυναμωμένα) έχουν τη δυνατότητα και την αμεσότητα να προβάλλουν ένα ζήτημα που σε άλλους σταθμούς δεν θα περνούσε ούτε καν «στα ψιλά».
 
 
Χρήστος Χριστοδούλου
Σχόλιο επί της παρ.5 του άθρ. 12 Λόγω της μεγάλης ταλαιπωρίας που υφίστανται μετά την εφαρμογή του σχεδίου «Καλλικράτης» οι ειδικοί συνεργάτες των Δήμων που την 1.1.2011 διατηρήθηκαν στη θέση τους, σωστά αντιμετωπίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 12 η νομιμοποίηση της διατήρησής τους. Θα ήταν όμως απαραίτητο να προστεθεί στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 12 η πρόταση «Η σχετική πράξη διατήρησης δεν απαιτείται να έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Με τον τρόπο αυτό μπορεί να ξεπεραστεί οριστικά το σημαντικότατο πρόβλημα μισθοδοσίας που έχει δημιουργηθεί με δεκάδες ειδικούς συνεργάτες που διατηρήθηκαν στη θέση τους από 1.1.2011, για τους οποίους οι κατά τόπους Επίτροποι του Ελ. Συνεδρίου απαιτούν τη δημοσίευση της πράξης διατήρησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παρά το γεγονός ότι αυτό δεν προβλέπεται από το άρθρο 163, παρ. 9 του ν.3584/2007 και εγκρίνουν την καταβολή αποδοχών μόνο μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ. Με τον τρόπο αυτό άλλωστε, τηρείται και η ισονομία σε σχέση με τα όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου.Χρήστος Χριστοδούλου
 
 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Θέμα: Παρατηρήσεις της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για τα άρθρα 15, 16 και 17 του σχεδίου Νόμου: «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την Μεταναστευτική Πολιτική-Ενσωμάτωση Οδηγίας 50/2009/ΕΚ». Κύριε Υπουργέ, Με ορισμένες διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 17 (Κεφ. Τρίτο) του υπό συζήτηση και ψήφιση σχεδίου Νόμου: α. Δημιουργούνται προϋποθέσεις συρρίκνωσης ή και ουσιαστικής κατάργησης του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου ως αυτοτελούς Φο.Δ.Σ.Α. Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, στη Διοίκηση του οποίου πλειοψηφεί ο Α΄ Βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησηςβ. Δεν διασφαλίζεται η απαιτούμενη ευρεία συμμετοχή και διαφάνεια στη λήψη των στρατηγικής σημασίας αποφάσεων για την υλοποίηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Ειδικότερα: 1. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 15, (Όργανα Διοίκησης και αρμοδιότητες των οργάνων των Περιφερειακών Συνδέσμων ΦΟ.Δ.Σ.Α.), παρ. 3 και 4 οι αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής για μελέτες-υπηρεσίες-έργα που υλοποιούνται σε εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, μεταφέρονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίζει η ισχύουσα κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 2527/2009, στην Εκτελεστική Επιτροπή. Με την παρ.3β του άρθρου 211 του Ν.3852/2010 όπως προτείνεται να αντικατασταθεί με την παρ. 5α του άρθρου 17 του σχεδίου Νόμου η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής, δηλ. οι αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής για τα έργα του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής δίνονται στην Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.Η αδιαμφισβήτητα ιδιαίτερη σοβαρότητα των θεμάτων που αφορούν στην υλοποίηση έργων του Περιφερειακού Σχεδιασμού και ειδικότερα για την Αττική, επιβάλλει την διασφάλιση συνθηκών διαφάνειας και ευρείας συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων και την αποτροπή συνθηκών που ευνοούν την ανάπτυξη προσωπικής συναλλαγής. Γι αυτό και ζητάμε η αρμοδιότητα Προϊσταμένης Αρχής για μελέτες-υπηρεσίες-έργα που υλοποιούνται σε εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων να παραμείνει στο Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.3 της κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ. 2527/2009. Η κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 2527/7-1-2009 στο άρθρο 1, αρμοδιότητες ΦΟ.Δ.Σ.Α., παρ.3 ορίζει.«Οι Φο.Δ.Σ.Α. ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής ασκούν τις αρμοδιότητες της Αναθέτουσας Αρχής για τις απαιτούμενες μελέτες (σχεδιασμού και αδειοδότησης των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων) και για τις αντίστοιχες υπηρεσίες που υπάγονται στο ν.3316/2005. Επίσης, ασκούν τις αρμοδιότητες του Κυρίου του Έργου και της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση των έργων (δημοπράτηση και κατασκευή) που έχουν καθοριστεί από τον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.), εντός των γεωγραφικών ορίων της περιοχής αρμοδιότητάς τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟ.Δ.Σ.Α. ασκεί τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής για τις παραπάνω μελέτες, υπηρεσίες και έργα.» Σημειώνεται ότι ειδικά για τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής είναι άνευ ουδεμίας αμφισβητήσεως «ιδιαίτερα σοβαρό» θέμα η υλοποίηση έργων του ΠΕ.Σ.Δ.Α. και δεν αρκεί η δυνητική πρόβλεψη που θέτει το ακροτελεύτιο εδάφιο της παρ.4 , του άρθρου 15 του σχεδίου Νόμου «Με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί ένα θέμα που κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρό να το παραπέμψει στο Διοικητικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης.» Προτείνουμε συμπλήρωση της παρ. 3 του άρθρου 15, ως εξής:«3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής.Καθορίζει τις ετήσιες εισφορές των Δήμων Μελών του.Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του Συνδέσμου.Καταρτίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας του.Ψηφίζει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας καιΓνωμοδοτεί σε Δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα όταν ζητούν τη γνώμη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟ.Δ.Σ.Α. ασκεί τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής για τις μελέτες, υπηρεσίες και έργα (δημοπράτηση και κατασκευή) που υλοποιούνται σε εφαρμογή του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.), εντός των γεωγραφικών ορίων της περιοχής αρμοδιότητάς τους. 2. Δια της παραγράφου 6 του άρθρου 16 σε συνδυασμό με την παρ.5β του άρθρου 17, θεσμοθετείται η γενική δυνατότητα μετατροπής και του Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Αττικής σε Ανώνυμη Εταιρεία, ενδεχόμενο που έρχεται σε ευθεία αντίθεση τόσο με την ως τώρα κείμενη ειδικότερη Νομοθεσία (π.χ. Υπουργική Απόφαση συγκρότησης του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) όσο και με συνταγματικές διατάξεις. 3. Με την παράγραφο 2γ του άρθρου 17 προβλέπεται η δυνατότητα εκχώρησης εσόδων του Φο.Δ.Σ.Α., που προέρχονται από τις εισφορές των μελών τους ή τα τέλη παροχής των υπηρεσιών τους προς αναδόχους συμπράξεων (π.χ. ΣΔΙΤ). Η διάταξη αυτή προφανώς, προκειμένου να εξυπηρετηθεί κατά προτεραιότητα η σύμβαση Σ.Δ.Ι.Τ., μπορεί να οδηγήσει σε εκμηδένιση των εσόδων πού είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., για την πληρωμή του προσωπικού του κ.λπ.Παράλληλα, η δυνατότητα εκχώρησης των εσόδων, καθιστά εκ των πραγμάτων κατασχετές τις εισφορές, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 464 του Α.Κ. Για να εξακολουθεί να λειτουργεί ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. θα πρέπει να αφαιρεθεί η διάταξη. Αν παραμείνει υπονομεύεται ευθέως το μέλλον του Φορέα. 4. Η παράγραφος 4 εδάφια α και γ, του άρθρου 17 (σε συνδυασμό και με την ανωτέρω αναφερθείσα παρ.5β του ίδιου άρθρου η οποία προβλέπει την εφαρμογή όλων των διατάξεων του Σ/Ν και στον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. χωρίς να αποκλείει κάποια) στην οποία προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής ή και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την Περιφέρεια Αττικής, ανεξάρτητα από το σε ποιο όργανο του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. αναγνωρίζεται η αρμοδιότητα απόφασης, αναμφισβήτητα μπορεί να θεωρηθεί ως δυνατότητα καθολικής εκχώρησης των αρμοδιοτήτων του ΦΟ.Δ.Σ.Α. στην Περιφέρεια.Δηλαδή, με την παρ.4 του άρθρου 17 ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. μπορεί να εκχωρήσει στην Περιφέρεια Αττικής όλες τις συμβάσεις έργων, υπηρεσιών, προμηθειών και μελετών που συγκροτούν το αντικείμενό του, τη λειτουργία των εγκαταστάσεών του και την εργασία του προσωπικού του.Εάν οι υπηρεσίες και τα έργα της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της κοινής Υ.Α. 2527/2009 ανατεθούν στην Περιφέρεια, που θα ασκεί τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, αν ανατεθούν και τα νέα έργα που θα κατασκευαστούν με συμβάσεις Σ.Δ.Ι.Τ., κατ’ ουσία ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ως Φο.Δ.Σ.Α. καθίσταται Νομικό Πρόσωπο άνευ αντικειμένου και άνευ ρόλου στα πεπραγμένα της διαχείρισης των απορριμμάτων, που εκ του Νόμου αποτελεί την αρμοδιότητά του. Δηλαδή με απλά λόγια, με την παρ.4 του άρθρου 17 ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. μπορεί να εκχωρήσει στην Περιφέρεια Αττικής όλες τις συμβάσεις έργων, υπηρεσιών, προμηθειών και μελετών που συγκροτούν το αντικείμενό του, τη λειτουργία των εγκαταστάσεών του και την εργασία του προσωπικού του.Ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτσι μπορεί να καταλήξει φορέας χωρίς αντικείμενο και το προσωπικό του να οδηγηθεί στην απόλυση. Επομένως πρέπει να αφαιρεθεί ολόκληρη η παρ.4 του σχεδίου Νόμου. Μετά τα παραπάνω προτείνουμε: 1. Συμπλήρωση της παρ. 3 του άρθρου 15, ως εξής:«Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟ.Δ.Σ.Α. ασκεί τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής για τις μελέτες, υπηρεσίες και έργα (δημοπράτηση και κατασκευή) που υλοποιούνται σε εφαρμογή του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.), εντός των γεωγραφικών ορίων της περιοχής αρμοδιότητάς τους» 2. Τροποποίηση της παρ. 4γ του άρθρου 17:« γ. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται στον Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο του άρθρου 211 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει και στους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 17 του παρόντος.» Κύριε Υπουργέ,Για τις υπόλοιπες παρατηρήσεις μας στο σχέδιο Νόμου ισχύει το με αριθμ. πρωτ.:274/1-3-2012 έγγραφό μας που συνημμένα σας ξαναστέλνουμε και σας υπενθυμίζουμε το αίτημα μας για συνάντηση μαζί σας καθώς δεν συμπεριλαμβάνεται καμία πρόταση που σας έχουμε καταθέσει για την επίλυση των προβλημάτων των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Ο Πρόεδρος Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Θέμης Μπαλασόπουλος Ιωάννης Τσούνης
 
 
Στέλλα Κεντεποζίδου
Σε αυτό το νομοσχέδιο θεωρήσαμε όλοι δεδομένο ότι θα υπάρξει πρόβλέψη για το Κέντρο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας λόγω των σημαντικών για τον πολίτη δράσεων του, οι οποίες η εμπειρία έδειξε ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν στον στενό δημόσιο τομέα.Για ποιο λόγο να διαλυθεί μία δομή η οποία συνεισφέρει σημαντικά στη κοινωνία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας;Παρακαλώ κάποιος να μελετήσει με ποιο τρόπο μπορούν να μεταφερθούν δράσεις απαραίτητες από το νόμο (π.χ. παρακολούθηση ατμοσφαιρικής ποιότητας) σε υπηρεσίες του Δημοσίου οι οποίες για χρόνια δεν μπόρεσαν να εφαρμόσουν τα αυτονόητα.Παρακαλώ κάποιος να απαντήσει για ποιο λόγο διαλύουμε κάτι το οποίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ χωρίς κόστος στο κράτος;
 
 
Δημήτρης Μαυροματίδης
Παρακαλώ να ενσωματώσετε την ουσία της ερώτησης του υφυπουργού Εσωτερικών κ. Π. Κουκουλόπουλου με θέμα «Ερώτηση για την αναγνώριση προϋπηρεσίας επιστημόνων των Ο.Τ.Α.» [http://koukoulopoulos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=677:2011-05-09-07-58-36&catid=101:2010-03-01-16-43-42]που παρατίθεται παρακάτω: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2738/1999 (Φ.Ε.Κ. 180/Α΄/9-9-1999) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη δημόσια διοίκηση, μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» και της αρίθμ. 31945/13-9-1999 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. μονιμοποιήθηκαν όσοι παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας άνεργων επιστημόνων αποφοίτων Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι., σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Τοπικής Ανάπτυξης. Ένα πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., τον Ο.Α.Ε.Δ. και την Ε.Ε.Τ.Α.Α. βάσει προγραμματικής σύμβασης. Το πρόγραμμα είχε συνολική διάρκεια 2.264 ώρες, από τις οποίες 600 ώρες ήταν θεωρητική κατάρτιση και 1.664 πρακτική εφαρμογή και εκτελέστηκε για λογαριασμό της ΚΕΔΚΕ από την ΕΕΤΑΑ. Η υλοποίησή του ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1998 και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 1999. Συνοπτικά περιλάμβανε θεωρητική κατάρτιση 4 μηνών και πρακτική κατάρτιση στους Ο.Τ.Α. που δημιουργήθηκαν με βάση το Ν. 2539/97. Παρόλο όμως που η παρακολούθηση αυτού του προγράμματος αποτελούσε προϋπόθεση για την μονιμοποίηση των άνεργων επιστημόνων αποφοίτων Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. που συμμετείχαν, εντούτοις δεν αναγνωρίσθηκε ως προϋπηρεσία ο χρόνος παρακολούθησης του προγράμματος. Σημειώνεται δε ότι οι Μηχανικοί ΠΕ λόγω της υποχρεωτικής ασφαλίσεως τους στο ΤΣΜΕΔΕ, για να αποκτήσουν έναρξη επαγγέλματος, κατά τη διάρκεια του προγράμματος πλήρωσαν τις εισφορές τους με δικές τους δαπάνες ενώ το πρόγραμμα κάλυπτε μόνο την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τις υπόλοιπες ειδικότητες. Ερωτάται ο κ. Υπουργός: Προτίθεται να φέρει σχετική νομοθετική ρύθμιση ώστε το παραπάνω χρονικό διάστημα να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία στο δημόσιο για όσους συμμετείχαν στο πρόγραμμα;». Δημήτρης ΜαυροματίδηςΠρόεδρος Διοκούσας Επιτροπής ΤΕΕ/τμ. Δυτικής ΜακεδονίαςΜέλος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας