Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΔΙΚΤΥΟ ΦοΔΣΑ
Στην παράγραφο 1α αναφέρει ότι οι ετήσιες εισφορές των Δήμων που συμμετέχουν στον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ, μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής, ανάλογα με τις ποσότητες των στερεών αποβλήτων. Δεν διευκρινίζεται όμως εάν θα πληρώνει και πώς θα προσδιορίζεται η οικονομική συμμετοχή ενός Δήμου-Μέλους του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α, που δεν διαθέτει χώρο υποδοχής απορριμμάτων. Στην παράγραφο 1β αναφέρει ότι οι ετήσιες εισφορές των Δήμων δύναται να επανακαθορίζονται με την ίδια διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη ως πρόσθετο κριτήριο την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων κάθε Φο.Δ.Σ.Α. Σε αυτήν την περίπτωση κακώς δεν επιβάλλεται να ληφθούν υποχρεωτικά υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων Φο.Δ.Σ.Α αλλά αφήνεται αυτήν την δυνατότητα στην διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην παράγραφο 2 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94Α). Ο σκοπός της θέσπισης του άρθρου 9, είναι η εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των ΦΟΔΣΑ, οι οποίοι, είτε ως σύνδεσμοι, είτε ως Α.Ε. του άρθρου 265 του ν. 3463/2006 σύμφωνα και με όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ 2527/2009, δεν δύνανται να έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα έναντι των Δήμων μελών τους. Η οποιαδήποτε προοπτική διαφοροποίησης της νομικής τους μορφής, ιδιαίτερα δε η μετατροπή τους σε ΝΠΔΔ, προϋποθέτει τη διατήρηση της διασφάλισης των κονδυλίων που απαιτούνται για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών. Οι λειτουργικές δαπάνες αφορούν την αμοιβή των εργαζομένων και την ομαλή λειτουργία των μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων, προς όφελος της δημόσιας υγείας. Η οποιαδήποτε αρρυθμία ή καθυστέρηση στην είσπραξη των κονδυλίων αυτών επομένως, δημιουργεί προβλήματα που άπτονται και της δημόσιας υγείας. Εν προκειμένω, η προτεινόμενη διατύπωση του άρθρου 17 (παράγραφος 2) θέτει εν αμφιβόλω την έγκαιρη και τακτή εισροή των κονδυλίων στα ταμεία των ΦΟΔΣΑ. Συγκεκριμένα, η διατύπωση ότι «τα οφειλόμενα ποσά…παρακρατούνται υποχρεωτικά από τη ΔΕΗ Α.Ε…» αίρεται από τη διατύπωση «..εφόσον λάβει απόφαση το οικείο δημοτικό συμβούλιο». Ετσι, η άρνηση λήψης απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, ή η καθυστέρηση στη λήψη της απόφασης, ή η μεταγενέστερη διαφοροποίηση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεπάγεται αναπόφευκτα την αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του ΦΟΔΣΑ. Η προϋπόθεση λήψης απόφασης από ένα Δημοτικό Συμβούλιο καθιστά έτσι υπό αίρεση την κατά τα άλλα «υποχρεωτική» παρακράτηση των οφειλομένων ποσών, εις βάρος αμέσως του ΦΟΔΣΑ και εμμέσως της δημόσιας υγείας. Δηλαδή αντί η σχετική απόφαση να ληφθεί από το Δ.Σ του Φο.Δ.Σ.Α, δίνεται την ευχέρεια σε αυτόν που οφείλει (οικείο Δήμο) να αποφασίσει εάν θέλει να του παρακρατηθούν ενώ αρνείται να καταβάλει τα οφειλόμενα. Τέλος, η πρόβλεψη της δυνατότητας παρακράτησης των οφειλομένων από τους ΚΑΠ που δικαιούται κάθε ΟΤΑ, δημιουργεί τα εξής προβλήματα:α) Η εκταμίευση των ΚΑΠ δεν είναι χρονικά προσδιορισμένη και διασφαλισμένη, με τρόπο ώστε τα οφειλόμενα ποσά προς τους ΦΟΔΣΑ να παρακρατούνται έγκαιρα, προκειμένου να μην δημιουργούνται προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των ΦΟΔΣΑ.β) Η παρακράτηση, προς όφελος των ΦΟΔΣΑ, των οφειλομένων ποσών από τους ΚΑΠ, συνεπάγεται προφανώς στη συνέχεια την αντίστοιχη παρακράτηση των ποσών αυτών, προς όφελος των ΟΤΑ, από τα τέλη καθαριότητας που εισπράττουν οι ΟΤΑ, προκειμένου να ισοσκελισθούν τα ποσά. Αυτό όμως σημαίνει ότι τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας θα διοχετευθούν σε άλλες κατευθύνσεις, και συγκεκριμένα στην κάλυψη των κενών που δημιουργήθηκαν από των παρακράτηση των ΚΑΠ, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων που έχουν προβλέψει τη δεσμευτικότητα στη χρήση των ανταποδοτικών τελών. Οι ΟΤΑ δηλαδή, βάσει διάταξης νόμου, θα υποχρεούνται να παρανομήσουν, χρησιμοποιώντας ανταποδοτικά τέλη για να καλύψουν άλλες δραστηριότητές τους. Κατά συνέπεια, η νέα ρύθμιση του άρθρου 17 (παράγραφος 2) θα δημιουργήσει μείζονα προβλήματα νομιμότητας και λειτουργικότητας, σε σχέση με την ισχύουσα διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3854/2010.Προς αποφυγή των προβλημάτων αυτών, κρίνεται σκόπιμο να μην υπάρξει τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3854/2010. Τέλος, το Δίκτυο των Φο.Δ.Σ.Α δημιουργήθηκε από την ανάγκη μεταφοράς της τεχνογνωσίας και υποστήριξης των Φο.Δ.Σ.Α στην διαχείριση των σύνθετων έργων. Σήμερα 5 χρόνια μετά την δημιουργία του κοινή είναι η διαπίστωση του συνόλου των 47 μελών του, ότι η ύπαρξη του όχι μόνο είναι αναγκαία αλλά επιβάλλεται να διευρυνθεί η παρουσία του με την εκπαίδευση του απαραίτητου προσωπικού που διαρκώς διευρύνεται λόγω της κατασκευής έργων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας απορριμμάτων. Το Δίκτυο δημιουργήθηκε το 2007 και βρίσκεται σε απόλυτη συνεργασία με την Κ.Ε.Δ.Ε και τους Ο.Τ.Α Α΄ βαθμού. Να σημειώσουμε ότι ο Ν. 3688/2008 στο άρθρο 15, παράγραφο 7, προβλέπει την δημιουργία Πανελλαδικού οργάνου των Φο.Δ.Σ.Α με την μορφή Ν.Π.Ι.Δ. Στο προβλεπόμενο σχέδιο νόμου θα έπρεπε να προβλέπεται η ολοκλήρωση της θεσμικής αναγνώρισης του Δικτύου, σε συνέχεια του προαναφερόμενου νόμου για αυτόν τον σκοπό. Η λειτουργία του Δικτύου μπορεί να συνεχίσει μέσα από τον περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α της έδρας του το δε ετήσιο κόστος λειτουργίας του είναι το ελάχιστο δυνατό, όπως προβλέπει και το καταστατικό του.
 
 
ΝΕΝΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Στο άρθρο 9 πρέπει να προστεθεί παράγραφος η οποία να ορίζει :«Κατά την διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ , κάθε μεταβολή στο σχέδιο προϋπολογισμού που υποβάλλει η οικονομική υπηρεσία απο τα συλλογικά όργανα διοίκησης (Οικονομική επιτροπή και δημοτικό συμβούλιο) πρέπει να αιτιολογείται πλήρως και τεκμηριωμένα. Κάθε αύξηση στο ύψος των κονδυλίων εξόδων , πρέπει να ισοσκελίζεται απο αντίστοιχη πηγή εσόδων στην ίδια απόφαση» . Με τον τρόπο αυτό , κάθε δημιουργούμενο έλλειμμα στον δήμο , θα φαίνεται ποιος το προκάλεσε . Η υπηρεσία – η οικονομική επιτροπή – το δημοτικό συμβούλιο, ώστε να υπάρχει το στίγμα ποιος ενέργραψε εικονικα έσοδα στον προϋπολογισμό . Η δε αρχή εποπτείας ΟΤΑ θα πρέπει να έχει και τις τρεις εισηγήσεις κατα την φάση ελέγχου του προϋπολογισμού , ώστε να βλέπει τις αποκλίσεις . ΝΕΝΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑΤΗΛ 6944718659
 
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΩΤΑΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Επιτέλους η παράγραφος 14 του άρθρου 10 του Σχέδιου Νόμου, λύνει ένα τεράστιο πρόβλημα των Κοινωφελών Επιχειρήσεων και οδηγούμαστε στην εξυγείανση αυτών των επιχειρήσεων και στην πληρωμή των υπαλλήλων τους που μήνες τώρα είναι απλήρωτοι. Ελπίζουμε να μην καταργηθεί αυτή η διάταξη που είναι η τελευταία ελπίδα μας.Οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις συμβάλλουν στην στήριξη του Κοινωνικού Κράτους και υλοποιούν δράσεις προς όφελος όλων των πολιτών και δεν καταργούν, ούτε παραβιάζουν κανέναν ανταγωνισμό. Οι δράσεις που υλοποιούν γίνονται πάντα με το προσήκων μέτρο.
 
 
ΕΛΕΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥ
Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης υποβάλω τις κάτωθι προτάσεις/ απόψεις μου, στο θέμα της καταστατικής θέσης των αιρετών(υπό διαβούλευση άρθρο 07):1. Σωστά αντικαταστάθηκε η παράγραφος 7 του άρθρου 93 του Νόμου 3852/2010 και λαμβάνεται μέριμνα και για τους Προέδρους και μέλη των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων. Το να υπάρχει η δυνατότητα σε ένα σύμβουλο Δημοτικής ή τοπική κοινότητας ή σε ένα εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας, να εργάζεται εντός των ορίων του Δήμου του, είναι μεγάλη διευκόλυνση ως προς την άσκηση των καθηκόντων του και επιτρέπει την συνεχή επαφή με τα θέματα και προβλήματα του τόπου του.2. Ένα θέμα ακόμη που πρέπει να εξεταστεί, είναι να συμπεριληφθεί στην παράγραφο 8 που προστίθεται στο άρθρο 93 του Νόμου 3852/2010, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του υπό διαβούλευση άρθρου 07 του παρόντος σχεδίου Νόμου και η δυνατότητα των προέδρων και μελών των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων, που είναι υπάλληλοι του Δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, να απουσιάσουν από την εργασία τους στις συνεδριάσεις των επιτροπών/ ΝΠΔΔ που συμμετέχουν και σε τυχόν συνεδριάσεις των συμβουλίων τους, εφόσον οι συνεδριάσεις αυτές διεξάγονται εργάσιμες ημέρες και ώρες, όπως και δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς στην παράγραφο 1 του άρθρου 90 του Νόμου 3852/2010 αναφέρεται σαφώς «1. Οι σύμβουλοι της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του συμβουλίου και όλων των επιτροπών στις οποίες τους έχει εκλέξει το συμβούλιο, καθώς και να εκτελούν τα λοιπά καθήκοντά τους, όπως προβλέπει ο νόμος. Έχουν, επίσης, υποχρέωση, μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, να εκτελούν με επιμέλεια κάθε εργασία που τους αναθέτει νόμιμα το συμβούλιο.» καθώς επίσης και στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου αναφέρεται « Οι σύμβουλοι των τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτωνέχουν τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των δημοτικών συμβούλων. Η παραβίαση των σχετικών διατάξεων επιφέρει τις αντίστοιχες συνέπειες.»3. Ένα άλλο θέμα που πρέπει να εξεταστεί, είναι ο καθορισμός για τους Δημοτικούς συμβούλους και τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών συμβουλίων, ειδικής άδειας κάποιων ημερών, επιπλέον της κανονικής άδειας που δικαιούνται από την εργασία τους, για την υποβοήθηση της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, καθώς η ενασχόληση με τα δημοτικά απαιτεί την συχνή παρουσία τους στον Δήμο Περιφέρεια, Υπουργεία για διάφορες εργασίες/ δράσεις και όπως είναι γνωστό το σύνολο σχεδόν των Δήμων, Περιφερειών, Υπουργείων, λειτουργεί πρωινές ώρες, που όλοι εργαζόμαστε! Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων
 
 
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Στη συνάντησή μας με την Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κα Φώφη Γεννηματά την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012, μας δόθηκε το σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την Μεταναστευτική πολιτική – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπου από μια πρώτη ανάγνωση διαπιστώσαμε ότι: 1. Δεν περιέχονται διατάξεις που επανειλημμένα έχουμε καταθέσει για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού. 2. Υπάρχουν διατάξεις που δημιουργούν προβλήματα και αλλάζουν το καθεστώς λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και ειδικότερα:α. Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 12, παρ. 21 όπου προβλέπεται ότι μπορούν σε ειδικές περιπτώσεις να χρησιμοποιούν τα οχήματα και τα μηχανήματα των Δήμων και ιδιώτες.β. Στο άρθρο 16, παρ. 6 όπου προβλέπεται η μεταφορά του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των Ν.Π.Δ.Δ. που λειτουργούν ως Φο.Δ.Σ.Α. και μετατρέπονται σε Α.Ε. ότι το προσωπικό καθίστανται αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση προσωπικό της νέας Εταιρείας. γ. Η δυνατότητα που δίνεται καταργώντας στην ουσία διατάξεις του Ν. 3852/2010, οι Φο.Δ.Σ.Α. να μετατρέπονται σε Α.Ε. οδηγώντας ουσιαστικά τους φορείς διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων σε ιδιωτικοποίηση και εκατοντάδες εργαζόμενους υποψήφιους ανέργους.δ. Η μη συμμετοχή στο Δ.Σ. των Φο.Δ.Σ.Α. εκπροσώπων των εργαζομένων, όπως άλλωστε προβλέπεται σε όλα τα Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ., Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού. Κύριε Υπουργέ, Επειδή τα προβλήματα που ουσιαστικά τροποποιεί ή προωθεί για ψήφιση στο σχέδιο Νόμου το Υπουργείο σας είναι σοβαρά, ζητούμε όπως και πριν την κατάθεση του στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής να υπάρξει συνάντηση μαζί σας για την ενημέρωσή σας για τις αλλαγές που ζητούμε άλλα και την αποδοχή των προτάσεων μας για την επίλυση των προβλημάτων των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Ο Πρόεδρος Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Θέμης Μπαλασόπουλος Γιάννης Τσούνης