Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Σφήκας Αθανάσιος, Χημικός Μηχανικός MSc
Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι ένας αυτοδύναμος οικονομικά και κερδοφόρος επιστημονικός φορέας ο οποίος δεν επιβαρύνει τον κρατικό προυπολογισμό. Από την ιδρυσή του μέχρι σήμερα παρέχει με συνέπεια ανεκτίμητες υπηρεσίες και λύσεις στην τοπική κοινωνία (και όχι μόνο) που τόσο πολύ υποφέρει από την περιβαλλοντική υποβάθμιση της ευρύτερης περιοχής. Το έργο που επιτελεί το ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ είναι αδιαμφισβήτητο όλα αυτά τα χρόνια και αναγνωρίζεται όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε πανελλήνιο επίπεδο. Μεταξύ άλλων διαθέτει το πρώτο διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 εργαστήριο χημικών αναλύσεων στην περιοχή και μετρητικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αποτελεί τον εγγυητή της αξιόπιστης παρακολούθησης της ποιότητας τόσο των υδάτων (πόσιμων και επιφανειακών)όσο και της ποιότητας της ατμόσφαιρας στη Δυτική Μακεδονία μέσω του δικτύου σταθμών που έχει αναπτύξει. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την διάχυση της περιβαλλοντικής πληροφορίας στους πολίτες και την ευαισθητοποίηση, τη γνωμοδότηση σε διάφορα θέματα περιβαλλοντικής υποβάθμισης, την συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και μελέτες που αφορούν το περιβάλλον συνθέτουν μια μικρή μόνο διάσταση της προσφοράς του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Το εύλογο ερώτημα που προκύπει και χρειάζεται άμεση απάντηση από τους ιθύνοντες είναι ΓΙΑΤΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΧΑΜΕΝΑ? Σε κάθε περίπτωση η επιτακτική απαίτηση του συνόλου της τοπικής αλλά και επιστημονικής κοινωνίας είναι ότι στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου Νόμου θα πρέπει οπωσδήποτε να προβλεφθεί μια ρύθμιση που ξεκαθαρίζει ότι το ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ δεν εμπίτει στο άρθρο 199 του Νόμου 3852/2010 και να εξασφαλίζει την συνέχιση της λειτουργίας του.
 
 
Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων
Μια αυτοδύναμη και αυτοτελής αυτοδιοίκηση δεν έχει ανάγκη από ενδιάμεσους επόπτες. Προτείνουμε την οριστική κατάργηση του θεσμού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που εισήγαγε ο νόμος «Καλλικράτης». Με την πρόταση αυτή απαντάμε συνολικά σε όλα τα θέματα που εισάγει το άρθρο 18 του παρόντος πολυνομοσχεδίου. Θεωρούμε ότι στην κατεύθυνση καλύτερης λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα συμβάλει η ενίσχυση και ταυτόχρονη μεταφορά αρμοδιοτήτων που σήμερα ασκούνται από την κεντρική εξουσία, προς την αιρετή Περιφέρεια, που αποτελεί εξάλλου τον ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος, ώστε αυτό να περιοριστεί σε καθαρά επιτελικό ρόλο.Θέλουμε την ύπαρξη δύο ισχυρών βαθμών αυτοδιοίκησης, του Δήμου και της Περιφέρειας και τη μεταφορά στην Περιφέρεια όλων των αρμοδιοτήτων που σήμερα ανήκουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ακόμα και εκείνων που σήμερα δεν μπορούν για συνταγματικούς λόγους να μεταβιβαστούν, όπως π.χ. τα Γενικά Πολεοδομικά σχέδια (Γ.Π.Σ) ή τα Ρυθμιστικά Σχέδια (Ρ.Σ.). Εναλλακτικά, θεωρούμε αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση οι αιρετές Περιφέρειες να έχουν υποχρεωτικά εισηγητικό ρόλο για όλα τα θέματα που για συνταγματικούς λόγους παραμένουν έως σήμερα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.Ο Ν. 3852/2010 διαμόρφωσε μια συγκεντρωτική δομή μέσα στις Περιφέρειες με συνέπειες τη μη αποτελεσματικότητα σε παραγόμενο έργο, τη γραφειοκρατία, τη μείωση άμεσης εποπτείας στα θέματα περιβαλλοντικών αυθαιρεσιών και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) καθώς και τον περιορισμό του δημοκρατικού ελέγχου. Για το λόγο αυτό θεωρούμε θεμιτό να υπάρχει σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα ένα συλλογικό όργανο, το Συμβούλιο Περιφερειακής Ενότητας (Σ.Π.Ε.) που θα ασκεί το δημοκρατικό έλεγχο, έχοντας αποφασιστικό ρόλο για θέματα της Περιφερειακής Ενότητας, κυρίως περιβαλλοντικά και διαδημοτικά. Για την επίτευξη του ευρύτερου κοινωνικού διαλόγου τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας όσο και σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας για ζητήματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, είναι θεμιτό να λειτουργούν Επιτροπές των Περιφερειακών Ενοτήτων, με σαφείς κανόνες και αρμοδιότητες και μεταβαλλόμενη σύνθεση ανάλογη με τα ιδιαίτερα οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής (τουριστική περιοχή, αγροτική περιοχή κλπ.).
 
 
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΦΑΡΜΑΚΗ
Όσο αφορά το προσωπικό των επιχειρήσεων ΟΤΑ αντί να γίνει τροποποίηση του άρθρου 199 του ν. 3852/10 με προσθήκη –συμπλήρωση στο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΚΕΚ σε σχέση με το αντίστοιχο προσωπικό των επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. θα μπορούσε στο τέλος του άρθρου 199 του ν. 3852/10 να προστεθεί αυτούσια παράγραφος 7 ως εξής:«7. Σε περίπτωση λύσης υφιστάμενης ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, το προσωπικό σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της εταιρείας δύναται να μεταφερθεί, με την ίδια σχέση εργασίας, στους μετόχους δήμους και περιφέρειες και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, με απόφαση των οικείων δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου της λυόμενης εταιρείας, εφόσον οι ΟΤΑ α’ ή/και β’ βαθμού, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, η ΠΕΔ και τα νομικά τους πρόσωπα κατέχουν αθροιστικά το 75% τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η σύσταση των αντίστοιχων προσωποπαγών θέσεων και η κατάταξη του προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις οργανικές διατάξεις του φορέα υποδοχής, αφού ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία του. Για τη μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού δεν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει».
 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ
ΝΟΜΟΣ 3852/ ΦΕΚ Α 87/ 7-6-2010 ΑΡΘΡΟ 100 – Προγραμματικές Συμβάσεις Να τροποποιηθεί η παρ. 1α του άρθρου 100 του ν3852/100 και να συμπεριληφθούν και τα επιστημονικά επιμελητήρια ως εξής:«…επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, τα επιστημονικά επιμελητήρια και τα παραρτήματα τους καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας…».
 
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αξιότιμε υπουργέ Εσωτερικών κ. Τάσο Γιαννίτση, Το συγκεκριμένο άρθρο του σχεδίου νόμου, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στους εργαζόμενους των Δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών σταθμών,καθώς τους οδηγεί, σε αλλαγή εργασιακού και ασφαλιστικού καθεστώτος, εφόσον το επιθυμούν (και υπάρχουν θέσεις), οι δημοτικοί άρχοντες, ή ακόμη και στον «Καιάδα» της ανεργίας.Η ρύθμιση αυτή κύριε υπουργέ, κακά τα ψέματα, σημαίνει απολύσεις, ή μετατρέπει σε δημοτικούς υπαλλήλους, εργαζόμενους ετών στα δημοτικά ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα ενημέρωσης, με ειδικότητες δημοσιογράφων και διοικητικών υπάλληλων που ασφαλίζονται στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην ΤΣΠΕΑΘ) και στον ΕΔΟΕΑΠ, καθώς και των τεχνικών (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), με ΙΚΑ και βαρέα ένσημα.Οι εργαζόμενοι στα Δημοτικά ΜΜΕ, θα πληρώσουν τις «αμαρτίες» άλλων; Αυτοί φταίνε, για την κακή οικονομική κατάσταση, μεγάλου μέρους των Δήμων της χώρας;Ελάτε κύριε υπουργέ, λίγο στη θέση των εργαζομένων και νομίζω ότι θα αντιληφθείτε αμέσως, την αγωνία τους.Υπάρχουν άλλες λύσεις, για τις δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, που μπορούν να τεθούν στο τραπέζι του διαλόγου, ορισμένες από τις οποίες ήδη έχουν αναφερθεί, σε προηγούμενες αναρτήσεις.Θεωρώ απαραίτητο λοιπόν, πριν προχωρήσετε στην κατάθεση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου στη Βουλή, να ακούσετε και τις θέσεις των εργαζομένων, κατόπιν συναντήσεως με αντιπροσωπεία εκπροσώπων των σωματείων μας, της ΕΣΗΕΑ, της ΕΤΕΡ και της ΕΠΗΕΑ. Ακούστε μας, κύριε υπουργέ, πριν νομοθετήσετε για εμάς. Ο διάλογος ποτέ, και νομίζω θα συμφωνήσετε σε αυτό, δεν έβλαψε κανέναν.Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, ελπίζοντας να αναρτηθεί η άποψή μου. Με εκτίμηση, ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(εκπρόσωπος των δημοσιογράφων του ΞΕΝΙΟΥ 94,3 FM στην ΕΣΗΕΑ)