Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων
Άρθρο 2: Κοινωνικά Παντοπωλεία Δεδομένου του γεγονότος ότι σε πολλούς Δήμους της χώρας λειτουργούν Κοινωνικά Παντοπωλεία με τη μέριμνα φορέων της κοινωνίας των πολιτών (π.χ. συλλόγων, εθελοντικών οργανώσεων, εκκλησίας κλπ), που ασκούν επικουρικά το έργο τους στα δημοτικά προγράμματα κοινωνικής μέριμνας, έχει ιδιαίτερη σημασία η εξασφάλιση της συμμετοχής και συνεργασίας αυτών των φορέων παράλληλα με τις δραστηριότητες του κάθε Δήμου. Μέριμνα θα πρέπει να υπάρξει επίσης για την παρακολούθηση και την ορθή εφαρμογή των δράσεων και ενεργητικών πρωτοβουλιών πολιτών μέσα από τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων, όπως ορίζει ο Νόμος 4019/11. Εκκρεμεί ωστόσο από το Υπουργείο Εσωτερικών η σαφής περιγραφή του καθεστώτος λειτουργίας και οργάνωσης των Κοινωνικών Παντοπωλείων στο πλαίσιο λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων.Εναλλακτικά προτείνουμε την οργάνωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στα πλαίσια του κάθε Δήμου, που θα λειτουργούν ως ομπρέλα στα χειμαζόμενα νοικοκυριά, με τη δημιουργία δομών στέγασης και φιλοξενίας αστέγων, κοινωνικών ιατρείων, κέντρων σίτισης, συλλογικών κουζινών, κοινοτικών κήπων κ. ά. Οι Δήμοι πρέπει να αντιληφθούν το νέο τους ρόλο όχι ως ελεήμονες αλλά ως διαμορφωτές κουλτούρας και συμπεριφοράς αλληλεγγύης. Για την υλοποίηση των παραπάνω, μπορεί να αξιοποιηθεί μέρος της ακίνητης δημοτικής περιουσίας, μέσα από μια πλήρη καταγραφή των άδειων δημοτικών κτιρίων και των ελεύθερων χώρων για τη διάθεση και χρήση τους.Σχετικά με την επιτροπή διαχείρισης του νέου θεσμού (άρθρο 2, παρ. 2 του νομοσχεδίου), τονίζουμε την ανάγκη της ανεξάρτητης και διαπαραταξιακής της σύνθεσης με τη θεσμική εξασφάλιση της συμμετοχής εκπροσώπων και από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Πρέπει να απομακρυνθούμε από τη λογική του διορισμού του ίδιου του Δημάρχου ως προέδρου Επιτροπών, καθώς έχει αποδειχτεί από τη λειτουργία του νόμου Καλλικράτη ότι ο διορισμένος σε πολλές Επιτροπές Πρόεδρος δεν διαθέτει επαρκή χρόνο για να τις λειτουργήσει, λόγω αυξημένων ευθυνών με αποτέλεσμα αυτές να υπολειτουργούν.
 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗΣ
1. Τα Κοινωνικά Παντοπωλεία ΔΕ θα πρέπει να λειτουργούν στην οργανωτική διάρθρωση των Δήμων και να αποτελέσουν ένα ακόμα χώρο ανάπτυξης έμμισθων υπαλλήλων και διελκυστίνδας πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. 2. Το ΙΝΚΑ σε συνεργασία με τους Δήμους, προωθεί με συσκέψεις τη σφυρηλάτηση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας τους, που να εξασφαλίζει τις παρακάτω αρχές:α. Το σύστημα να μην αποτελέσει μία ακόμα υπηρεσία του Δήμου.β. Το σύστημα να στηριχθεί στον εθελοντισμό.γ. Το σύστημα να μην δώσει τη δυνατότητα ανάπτυξης και πάλι ενδιάμεσων φορέων – ατόμων εκμετάλλευσης.δ. Οι παραγωγοί να διαθέτουν την παραγωγή και να μην μετατραπούν σε εμπόρους ή ενδιάμεσους.ε. Το σύστημα να λειτουργεί με πλήρη εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων.στ. Το σύστημα να εξασφαλίζει την υγιεινή των παρεχόμενων προϊόντων προς όφελος της υγείας των πολιτών.ζ. Το σύστημα να λειτουργεί για την εκλογίκευση του εμπορικού κέρδους.η. Το σύστημα να έχει τη δυνατότητα αντίστασης σε κάθε προσπάθεια προβοκάτσιας στη λειτουργία του.θ. Το σύστημα να εξασφαλίζει την υγιεινή και με μικρό κόστος διακίνηση των προϊόντων χωρίς ταλαιπωρία του καταναλωτή κατά τη διανομή τους. 3. Παρακαλούμε να απαλοιφθεί τελείως το άρθρο αυτό και να προωθηθεί η λειτουργία των Κοινωνικών Παντοπωλείων με βάση τις αρχές «Εθελοντισμός» & «Χορηγία».4) Εκτιμούμε ότι το άρθρο αυτό είναι πρόχειρο και δεν στηρίζεται στις εμπειρίες που καθημερινά αναπτύσσονται με την πρόσφατη εφαρμογή του θεσμού. Ο Δήμαρχος Πεντέλης Δημήτριος Στεργίου Καψάλης
 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ
Επί της παραγράφου 3 του προτεινόμενου άρθρου «3. Στο άρθρο 93 του ν.3852/10 προστίθεται παράγραφος ως εξής: «8. Οι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους την ημέρα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου ή των επιτροπών του δήμου στις οποίες είναι μέλη, εφόσον διεξάγονται σε εργάσιμες ώρες και ημέρες…. ». να προστεθεί η δυνατότητα εκτέλεσης έργου στα μέλη των Δ.Σ. και να γίνει «8. Οι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους την ημέρα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου ή των επιτροπών του δήμου στις οποίες είναι μέλη ή για εργασία που τους έχει ανατεθεί στα πλαίσια των καθηκόντων τους, εφόσον διεξάγονται σε εργάσιμες ώρες και ημέρες…. ».
 
 
ΕΛΕΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥ
Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης υποβάλω τις κάτωθι προτάσεις/ απόψεις μου, στο θέμα της καταστατικής θέσης των αιρετών(υπό διαβούλευση άρθρο 07):1. Σωστά αντικαταστάθηκε η παράγραφος 7 του άρθρου 93 του Νόμου 3852/2010 και λαμβάνεται μέριμνα και για τους Προέδρους και μέλη των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων. Το να υπάρχει η δυνατότητα σε ένα σύμβουλο Δημοτικής ή τοπική κοινότητας ή σε ένα εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας, να εργάζεται εντός των ορίων του Δήμου του, είναι μεγάλη διευκόλυνση ως προς την άσκηση των καθηκόντων του και επιτρέπει την συνεχή επαφή με τα θέματα και προβλήματα του τόπου του.2. Ένα θέμα ακόμη που πρέπει να εξεταστεί, είναι να συμπεριληφθεί στην παράγραφο 8 που προστίθεται στο άρθρο 93 του Νόμου 3852/2010, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του υπό διαβούλευση άρθρου 07 του παρόντος σχεδίου Νόμου και η δυνατότητα των προέδρων και μελών των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων, που είναι υπάλληλοι του Δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, να απουσιάσουν από την εργασία τους στις συνεδριάσεις των επιτροπών/ ΝΠΔΔ που συμμετέχουν και σε τυχόν συνεδριάσεις των συμβουλίων τους, εφόσον οι συνεδριάσεις αυτές διεξάγονται εργάσιμες ημέρες και ώρες, όπως και δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς στην παράγραφο 1 του άρθρου 90 του Νόμου 3852/2010 αναφέρεται σαφώς «1. Οι σύμβουλοι της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του συμβουλίου και όλων των επιτροπών στις οποίες τους έχει εκλέξει το συμβούλιο, καθώς και να εκτελούν τα λοιπά καθήκοντά τους, όπως προβλέπει ο νόμος. Έχουν, επίσης, υποχρέωση, μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, να εκτελούν με επιμέλεια κάθε εργασία που τους αναθέτει νόμιμα το συμβούλιο.» καθώς επίσης και στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου αναφέρεται « Οι σύμβουλοι των τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτωνέχουν τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των δημοτικών συμβούλων. Η παραβίαση των σχετικών διατάξεων επιφέρει τις αντίστοιχες συνέπειες.»3. Ένα άλλο θέμα που πρέπει να εξεταστεί, είναι ο καθορισμός για τους Δημοτικούς συμβούλους και τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών συμβουλίων, ειδικής άδειας κάποιων ημερών, επιπλέον της κανονικής άδειας που δικαιούνται από την εργασία τους, για την υποβοήθηση της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, καθώς η ενασχόληση με τα δημοτικά απαιτεί την συχνή παρουσία τους στον Δήμο Περιφέρεια, Υπουργεία για διάφορες εργασίες/ δράσεις και όπως είναι γνωστό το σύνολο σχεδόν των Δήμων, Περιφερειών, Υπουργείων, λειτουργεί πρωινές ώρες, που όλοι εργαζόμαστε! Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων
 
 
Χριστίνα Ξηρού
Η θητεία των Προέδρων των Δημοτικών Συμβουλίων είναι μέχρι 31-12-2012 προτείνω η ισχύς της παρ.8 του άρθρου 7 να είναι από 1-1-2013 και όχι με την ψήφιση του νόμου προκειμένου να μην υπάρξει αλλαγή για λίγους μήνες στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η μετάταξη ή απόσπαση του προέδρου Δ.Σ σε δημόσια υπηρεσία στο Δήμο που έχει εκλεγεί.