Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΠΣΙΔ)
1. Σύμφωνα με αναγραφόμενα στο άρθρο 8 σημείο 2,Στην παράγραφο ΙΙ Β «Τομέας Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αλιείας», υποπαράγραφο γ΄ «Υποτομέας Κτηνοτροφίας» του άρθρου 186 του ν.3852/2010 προστίθεται περίπτωση 44α ως εξής:«44α. Η άδεια για την ίδρυση και λειτουργία ζωολογικών κήπων, η σύσταση των γνωμοδοτικών επιτροπών του π.δ. 98/2004 (ΦΕΚ 69 Α΄), η διενέργεια επιθεωρήσεων και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του π.δ. 98/2004.».Κατά συνέπεια στο αμέσως επόμενο εδάφιο του ίδιου που αναφέρει ότι:Στο τέλος της παραγράφου ΙΙΙ του άρθρου 280 του ν.3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Η αρμοδιότητα της περίπτωσης 45 της παραγράφου ΙΙ Β «Τομέας Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αλιείας», υποπαράγραφος γ΄ «Υποτομέας Κτηνοτροφίας», εξακολουθεί να ασκείται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις μέχρι 31.12.2012.».θα πρέπει να αντικατασταθεί το νούμερο 45 με το σωστό 44α, διότι δημιουργεί σύγχυση.2. Κατηγορηματικά, είμαστε αντίθετοι στην μεταφορά των αρμοδιοτήτων αλιείας (άρθρο 94 παρ 5 αρ.8-69 νόμου 3852/2010) στους Δήμους. Είναι μια πράξη που έρχεται σε αντίθεση με τη λογική της ενιαίας διαχείρισης του θαλάσσιου χώρου, έτσι όπως αυτή ορίζεται στην Ελληνική νομοθεσία (Ν.360/76, Π/1180/91, Π/ 293/81, Ν.1327/83), αλλά και στο άρθρο 24 παρ.1 του Συντάγματος). Πάγια θέση του Συλλόγου μας είναι πως αρμοδιότητες και υπάλληλοι του Τομέα Αλιείας δεν πρέπει να κατακερματίζονται σε πολλά επίπεδα διοίκησης, αλλά να παραμείνουν στην κρατική διοίκηση.
 
 
ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
Σε συνέχεια του χθεσινού σχολίου μου σχετικά με το:«Στο τέλος της παραγράφου ΙΙΙ του άρθρου 280 του ν.3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Η αρμοδιότητα της περίπτωσης 45 της παραγράφου ΙΙ Β «Τομέας Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αλιείας», υποπαράγραφος γ΄ «Υποτομέας Κτηνοτροφίας», εξακολουθεί να ασκείται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις μέχρι 31.12.2012″παρακαλώ να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την υπ αριθμ 31722/4-11-2011 ΚΥΑ «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού’» και ειδικότερα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’, άρθρο 9 (Λοιπές κατευθύνσεις), παρ. 3 (Κατευθύνσεις για τις μισθώσεις θαλάσσιων εκτάσεων με σκοπό την ανάπτυξη μονάδων υδατοκαλλιέργειας), υποπαράγραφος 3α (Αρμοδιότητα Μισθώσεων) αναφέρεται ότι: Δεδομένου ότι οι Αποφάσεις μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια……..β) ο θεσμός του αιρετού περιφερειάρχη (σύμφωνα με την εφαρμογή του Ν 3852.2010 -σχεδίου Καλλικράτης), δεν ταυτίζεται και με τον χαρακτήρα του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, θα πρέπει η αρμοδιότητα εκμίσθωσης υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια να ασκείται από τη Διοίκηση και ειδικότερα την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, μετά από γνωμοδότηση της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.Όπως είναι γνωστό, με τον Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ Α’ 303/2003), άρ. 19, παρ. 11 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου και άλλες διατάξεις» και την υπ. αριθμ. 140476/06-02-2004 Απόφαση Υπουργού Γεωργίας, η αρμοδιότητα της εκμίσθωσης υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια μεταβιβάστηκε (ορθά αλλά χωρίς καμία απολύτως προετοιμασία ) από τις τότε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (που μόλις τότε πολλές είχαν στελεχωθεί με Ιχθυολόγους μέσω διαγωνισμών του ΑΣΕΠ) στις τότε Περιφέρειες (νυν Αποκεντρωμένες Διοικήσεις), στις οποίες -με εξαίρεση δυο- δεν υπηρετούσαν Βιολόγοι/Ιχθυολόγοι. Σήμερα, 8 χρόνια μετά, η στελέχωση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με Βιολόγους/Ιχθυολόγους εξακολουθεί να παραμένει τραγικά ελλιπής για τον όγκο και το ειδικό βάρος που έχει η υδατοκαλλιέργεια και δυστυχώς στις περισσότερες από αυτές η παραπάνω αρμοδιότητα ασκείται από άλλες ειδικότητες (π.χ. Γεωπόνους !!)Είναι πραγματικά οξύμωρο το γεγονός ότι η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών, ενός τομέα που παράγει σε ποσότητα και συναλλαγματική αξία σήμερα ένα από τα πρώτα αγροτικά προϊόντα στη χώρα συμβάλλοντας σημαντικά στην Εθνική οικονομία, να μην στελεχώνεται από Βιολόγους/Ιχθυολόγους. Επομένως, εάν η αρμοδιότητα της εκμίσθωσης υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια παραμείνει, όπως θα έπρεπε, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε αυτές να στελεχωθούν είτε από Βιολόγους/Ιχθυολόγους προερχόμενους από τις Αιρετές Περιφέρειες (εάν είναι εφικτό) είτε με νέες προκηρύξεις ΑΣΕΠ. Δρ. Κεβρεκίδης ΚοσμάςΒιολόγος (Ιχθ/κου)Δνση Αγροτικών Υποθέσεων , Τμήμα Γεωργικής εκμετάλλευσης και Αλιείας ΑΔΜΘ