Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων
Με αφορμή την παράγραφο 4 του εν λόγω άρθρου για τις λαϊκές αγορές, εισηγούμαστε η ρύθμιση θεμάτων και η εποπτεία των λαϊκών αγορών και αγορών βιολογικών προϊόντων να μεταφερθεί ως αρμοδιότητα στους Δήμους και στα δημοτικά διαμερίσματα τους. Για τις αγορές βιολογικών προϊόντων πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό θεσμικό καθεστώς που να διαφοροποιεί τη λειτουργία τους από τις συμβατικές στα ωράρια λειτουργίας τους. Θα πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη στον έλεγχο όλων των λαϊκών αγορών, τόσο αναφορικά με τον τυπικό έλεγχο αυτών (τετραγωνικά, θέση κλπ) όσο και για τον ποιοτικό (υπολείμματα κλπ) με τη συμμετοχή και των ίδιων των παραγωγών, των καταναλωτών και εκπροσώπων των δημόσιων αρχών. Θα πρέπει να εξεταστεί η πρόταση ώστε οι λαϊκές αγορές να γίνουν αγορές παραγωγών χωρίς τη συμμετοχή των εμπόρων όπως γίνεται μέχρι σήμερα.Τέλος, αναφορικά με την αδειοδότηση και τον έλεγχο των καταστημάτων κατοικίδιων ζώων, θεωρούμε σκόπιμο να μεταφερθεί η αρμοδιότητα στους Δήμους, αφού αυτοί φέρουν σήμερα την ευθύνη διαχείρισης των αδέσποτων ζώων που αυξάνονται όταν το εμπόριο κατοικίδιων ζώων είναι ανεξέλεγκτο.Στα οριζόμενα της παραγράφου 8 σχετικά με τη μεταφορά μαθητών, θέλουμε να επισημάνουμε ότι ανεξάρτητα από το ποιος βαθμός αυτοδιοίκησης έχει ή θα έχει την εν λόγω αρμοδιότητα, πρέπει να αλλάξει η αντιμετώπιση της και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε η μεταφορά των μαθητών να εξασφαλίζεται με είτε με τη δημόσια – δημοτική συγκοινωνία είτε όπου υπάρχει ειδική ανάγκη (για ειδικά ή απομακρυσμένα σχολεία) με την απόδοση των χρημάτων που σήμερα διατίθενται στις σχολικές επιτροπές τους, ώστε να προμηθευτούν σχολικά λεωφορεία που θα λύσει διά παντός το πρόβλημα αυτό που αποτέλεσε για χρόνια σημείο πολιτικής εκμετάλλευσης, διαφθοράς, αδιαφάνειας και κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος.
 
 
ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
Παρακαλώ να διευκρινισθεί στο άρθρο 8 παρ. 2, «Στο τέλος της παραγράφου ΙΙΙ του άρθρου 280 του ν.3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Η αρμοδιότητα της περίπτωσης 45 της παραγράφου ΙΙ Β «Τομέας Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αλιείας», υποπαράγραφος γ΄ «Υποτομέας Κτηνοτροφίας», εξακολουθεί να ασκείται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις μέχρι 31.12.2012″ εαν στο σημείο ‘υποπαράγραφος γ’ «Υποτομέας Κτηνοτροφίας» αφορά την υποπαράγραφο δ’ «Υποτομέας Αλιείας».
 
 
ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
Σε συνέχεια του χθεσινού σχολίου μου σχετικά με το:«Στο τέλος της παραγράφου ΙΙΙ του άρθρου 280 του ν.3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Η αρμοδιότητα της περίπτωσης 45 της παραγράφου ΙΙ Β «Τομέας Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αλιείας», υποπαράγραφος γ΄ «Υποτομέας Κτηνοτροφίας», εξακολουθεί να ασκείται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις μέχρι 31.12.2012″παρακαλώ να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την υπ αριθμ 31722/4-11-2011 ΚΥΑ «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού’» και ειδικότερα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’, άρθρο 9 (Λοιπές κατευθύνσεις), παρ. 3 (Κατευθύνσεις για τις μισθώσεις θαλάσσιων εκτάσεων με σκοπό την ανάπτυξη μονάδων υδατοκαλλιέργειας), υποπαράγραφος 3α (Αρμοδιότητα Μισθώσεων) αναφέρεται ότι: Δεδομένου ότι οι Αποφάσεις μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια……..β) ο θεσμός του αιρετού περιφερειάρχη (σύμφωνα με την εφαρμογή του Ν 3852.2010 -σχεδίου Καλλικράτης), δεν ταυτίζεται και με τον χαρακτήρα του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, θα πρέπει η αρμοδιότητα εκμίσθωσης υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια να ασκείται από τη Διοίκηση και ειδικότερα την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, μετά από γνωμοδότηση της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.Όπως είναι γνωστό, με τον Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ Α’ 303/2003), άρ. 19, παρ. 11 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου και άλλες διατάξεις» και την υπ. αριθμ. 140476/06-02-2004 Απόφαση Υπουργού Γεωργίας, η αρμοδιότητα της εκμίσθωσης υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια μεταβιβάστηκε (ορθά αλλά χωρίς καμία απολύτως προετοιμασία ) από τις τότε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (που μόλις τότε πολλές είχαν στελεχωθεί με Ιχθυολόγους μέσω διαγωνισμών του ΑΣΕΠ) στις τότε Περιφέρειες (νυν Αποκεντρωμένες Διοικήσεις), στις οποίες -με εξαίρεση δυο- δεν υπηρετούσαν Βιολόγοι/Ιχθυολόγοι. Σήμερα, 8 χρόνια μετά, η στελέχωση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με Βιολόγους/Ιχθυολόγους εξακολουθεί να παραμένει τραγικά ελλιπής για τον όγκο και το ειδικό βάρος που έχει η υδατοκαλλιέργεια και δυστυχώς στις περισσότερες από αυτές η παραπάνω αρμοδιότητα ασκείται από άλλες ειδικότητες (π.χ. Γεωπόνους !!)Είναι πραγματικά οξύμωρο το γεγονός ότι η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών, ενός τομέα που παράγει σε ποσότητα και συναλλαγματική αξία σήμερα ένα από τα πρώτα αγροτικά προϊόντα στη χώρα συμβάλλοντας σημαντικά στην Εθνική οικονομία, να μην στελεχώνεται από Βιολόγους/Ιχθυολόγους. Επομένως, εάν η αρμοδιότητα της εκμίσθωσης υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια παραμείνει, όπως θα έπρεπε, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε αυτές να στελεχωθούν είτε από Βιολόγους/Ιχθυολόγους προερχόμενους από τις Αιρετές Περιφέρειες (εάν είναι εφικτό) είτε με νέες προκηρύξεις ΑΣΕΠ. Δρ. Κεβρεκίδης ΚοσμάςΒιολόγος (Ιχθ/κου)Δνση Αγροτικών Υποθέσεων , Τμήμα Γεωργικής εκμετάλλευσης και Αλιείας ΑΔΜΘ
 
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΠΣΙΔ)
1. Σύμφωνα με αναγραφόμενα στο άρθρο 8 σημείο 2,Στην παράγραφο ΙΙ Β «Τομέας Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αλιείας», υποπαράγραφο γ΄ «Υποτομέας Κτηνοτροφίας» του άρθρου 186 του ν.3852/2010 προστίθεται περίπτωση 44α ως εξής:«44α. Η άδεια για την ίδρυση και λειτουργία ζωολογικών κήπων, η σύσταση των γνωμοδοτικών επιτροπών του π.δ. 98/2004 (ΦΕΚ 69 Α΄), η διενέργεια επιθεωρήσεων και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του π.δ. 98/2004.».Κατά συνέπεια στο αμέσως επόμενο εδάφιο του ίδιου που αναφέρει ότι:Στο τέλος της παραγράφου ΙΙΙ του άρθρου 280 του ν.3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Η αρμοδιότητα της περίπτωσης 45 της παραγράφου ΙΙ Β «Τομέας Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αλιείας», υποπαράγραφος γ΄ «Υποτομέας Κτηνοτροφίας», εξακολουθεί να ασκείται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις μέχρι 31.12.2012.».θα πρέπει να αντικατασταθεί το νούμερο 45 με το σωστό 44α, διότι δημιουργεί σύγχυση.2. Κατηγορηματικά, είμαστε αντίθετοι στην μεταφορά των αρμοδιοτήτων αλιείας (άρθρο 94 παρ 5 αρ.8-69 νόμου 3852/2010) στους Δήμους. Είναι μια πράξη που έρχεται σε αντίθεση με τη λογική της ενιαίας διαχείρισης του θαλάσσιου χώρου, έτσι όπως αυτή ορίζεται στην Ελληνική νομοθεσία (Ν.360/76, Π/1180/91, Π/ 293/81, Ν.1327/83), αλλά και στο άρθρο 24 παρ.1 του Συντάγματος). Πάγια θέση του Συλλόγου μας είναι πως αρμοδιότητες και υπάλληλοι του Τομέα Αλιείας δεν πρέπει να κατακερματίζονται σε πολλά επίπεδα διοίκησης, αλλά να παραμείνουν στην κρατική διοίκηση.
 
 
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ
Οι παρατηρήσεις αφορούν:Α) Το άρθρο 8: Αρμοδιότητες Δήμων και Περιφερειών στην παράγραφο 2, …Στο τέλος της παραγράφου ΙΙΙ του άρθρου 280 του ν.3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η αρμοδιότητα της περίπτωσης 45 της παραγράφου ΙΙΒ «Τομέας – Γεωργίας – Κτηνοτροφίας – Αλιείας» υποπαράγραφος γ΄»Υποτομέας Κτηνοτροφίας», εξακολουθεί να ασκείται από τις Αποκεντρωμένες διοικήσεις μέχρι 31.12.2012.Η παραπάνω τροποποίηση σίγουρα εμπεριέχει λάθος ή υποτομέα ή λάθος αρίθμηση.Στην περίπτωση που αναφέρεται στον υποτομέα αλιείας και στην αρμοδιότητα 45 «Η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων (…ακολουθούν διατάγματα, στα οποία υπάρχει λάθος αριθμός) και να εξακολουθεί να ασκείται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις μέχρι 31.12.2012 δεν έχει νόημα και βάση για τους εξής λόγους:Η αρμοδιότητα : Η διοίκηση διαχείριση και εκμετάλλευση των ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων αποτελεί το πρώτο άρθρο του Αλιευτικού Κώδικα 420/70 και είναι η βάση από τις οποίες απορρέουν όλες οι αρμοδιότητες που αφορούν τον αλιευτικό τομέα. Από την επιμέρους ανάλυση αυτής της αρμοδιότητας, δημιουργούνται όλα τα υπόλοιπα άρθρα και κατά συνέπεια όλες οι επιμέρους αρμοδιότητες. Η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων αποτελεί την Ουσία και την Βασική Αρχή του τομέα αλιείας. Συνεπώς όποιος είναι αρμόδιος σύμφωνα με το άρθρο αυτό είναι αρμόδιος για όλων τον τομέα και τις υπόλοιπες αρμοδιότητες.Από συστάσεως των Υπηρεσιών αλιείας στην περιφέρεια της χώρας μέχρι σήμερα την αρμοδιότητα αυτή ασκούσαν και ασκούν οι υπηρεσίες αλιείας των Νομαρχιών, μετέπειτα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και επί Καλλικράτη των Περιφερειών – Περιφερειακών Ενοτήτων. Τα Τμήματα Αλιείας των Περιφερειών της χώρας αποτελούν τη δομή συνέχειας της εφαρμογής και εκτέλεσης των αλιευτικών αρμοδιοτήτων, έχουν την απαιτούμενη στελέχωση και εμπειρία, καθώς και το αναπόσπαστο απαραίτητο αρχείο Υποθέσεων για την άσκηση των καθηκόντων τους. Ήδη με την εφαρμογή του «Καλλικράτη» εδώ και ενάμιση χρόνο η μετάβαση των αρμοδιοτήτων αυτών στις προβλεπόμενες υπηρεσιακές μονάδες της Περιφέρειας πραγματοποιήθηκε ομαλά και χωρίς κανένα πρόβλημα. Δεν προκύπτει από πουθενά να δοθεί παράταση εφαρμογής της βασικής αυτής αρμοδιότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς αυτή δεν την ασκούσε ποτέ μέχρι σήμερα, ούτε αναφέρεται στον «Καλλικράτη» ότι την ασκεί μέχρι κάποιο χρονικό διάστημα για να δοθεί παράταση και να εξακολουθεί μέχρι τέλους του 2012 από την Αποκεντρωμένη. Σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση διατηρούσε μέχρι 31-12-2011 την αρμοδιότητα της μίσθωσης των ιχθυοτρόφων υδάτων, η οποία μεταβιβάστηκε από 1-1-2012 στα Τμήματα Αλιείας της Περιφέρειας και των περιφερειακών Ενοτήτων. Επίσης, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν έχει οργανωμένες Υπηρεσίες Αλιείας, δεν έχει παντού Ιχθυολόγους, για να αναλάβουν όλες τις αρμοδιότητες του Αλιευτικού Τομέα, εφαρμόζοντας τες από απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων. Σε περίπτωση που περάσει μία τέτοια τροποποίηση τότε μέχρι 31-12-2012 όλοι οι Υπάλληλοι των Τμημάτων Αλιείας των Περιφερειών θα κάνουν διακοπές για ένα εξάμηνο.Β) Έχουν γίνει επανειλημμένες αναφορές προς τα αρμόδια Υπουργεία από όλους τους εργαζόμενους στον Τομέα της Αλιείας ότι οι αρμοδιότητες του τομέα αυτού δεν μπορούν να διασπαστούν και να ασκούνται από 4 διαφορετικά διοικητικά επίπεδα. Τουλάχιστον στο επίπεδο της αποκέντρωσης του κράτους ο Τομέας Αλιείας να ασκείται από έναν μόνο φορέα και αυτός πρέπει να είναι η Περιφέρεια. Συνεπώς προτείνεται ότι στο άρθρο 94 του «Καλλικράτη» όλες οι αρμοδιότητες του τομέα της Αλιείας που μεταφέρονται από 01-01-2013 στους Δήμους να παραμείνουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειών και να ασκούνται μονίμως από αυτές. Δεν μπορεί ένα υδάτινο οικοσύστημα και οι υδρόβιοι πληθυσμοί του να διαχειρίζονται ορθολογικά στο πλαίσιο ενός Δήμου. Επίσης οι Δήμοι δεν διαθέτουν το εξειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.4