Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Με την εφαρμογή του Καλλικράτη, καταργήθηκαν οι Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων – Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ). Οι ΤΥΔΚ παρείχαν τεχνική υποστήριξη στους Δήμους και τις Κοινότητες οι οποίες δεν είχαν στελεχωμένες Τεχνικές Υπηρεσίες. Επίσης λόγω της μεγάλης εμπειρίας των υπαλλήλων τους στην εκτέλεση Δημοσίων έργων και τη σύνταξη μελετών, βοηθούσαν, προτεί-νοντας λύσεις και παρέχοντας συμβουλές και στους Δήμους οι οποίοι είχαν μεν τεχνικό προσωπικό αλλά η εμπειρία του ήταν τέτοια ώστε να μην επαρκεί για την αντιμετώπιση σύνθετων και περίπλοκων προβλημάτων που εκδηλώνονταν κατά την εκτέλεση των έργων.Η υποστελέχωση σε μεγάλο βαθμό των Τεχνικών Υπηρεσιών των περιφερειακών Δήμων, η αδυναμία τους να προσλάβουν στο άμεσο μέλλον τεχνικούς υπαλλήλους και η απροθυμία των Δήμων της έδρας του Νομού να τους παρέχουν τεχνική υποστήριξη, έχουν δημιουργήσει σημαντικότατα προβλήματα στον προγραμματισμό και την υλοποίηση έργων, την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων και εν γένει την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων καθώς και της ανάπτυξης που επιδιώκεται.Υπό τις παρούσες συνθήκες και συγκυρίες είναι επιτακτική η ανάγκη επανασύστασης των ΤΥΔΚ, προκειμένου το έμπειρο τεχνικό προσωπικό τους να συνδράμει στην υποστήριξη των Δήμων, στο δύσκολο έργο τους .Η επανασύστασή τους θα μπορούσε να γίνει με την μορφή τμημάτων των Αποκεντρωμένων Κρατικών Διοικήσεων στους κατά τόπους Νομούς ή τμημάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Α.Μ
 
 
Δημήτρης Μαυροματίδης
Παρακαλώ να ενσωματώσετε την ουσία της ερώτησης του υφυπουργού Εσωτερικών κ. Π. Κουκουλόπουλου με θέμα «Ερώτηση για την αναγνώριση προϋπηρεσίας επιστημόνων των Ο.Τ.Α.» [http://koukoulopoulos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=677:2011-05-09-07-58-36&catid=101:2010-03-01-16-43-42]που παρατίθεται παρακάτω: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2738/1999 (Φ.Ε.Κ. 180/Α΄/9-9-1999) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη δημόσια διοίκηση, μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» και της αρίθμ. 31945/13-9-1999 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. μονιμοποιήθηκαν όσοι παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας άνεργων επιστημόνων αποφοίτων Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι., σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Τοπικής Ανάπτυξης. Ένα πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., τον Ο.Α.Ε.Δ. και την Ε.Ε.Τ.Α.Α. βάσει προγραμματικής σύμβασης. Το πρόγραμμα είχε συνολική διάρκεια 2.264 ώρες, από τις οποίες 600 ώρες ήταν θεωρητική κατάρτιση και 1.664 πρακτική εφαρμογή και εκτελέστηκε για λογαριασμό της ΚΕΔΚΕ από την ΕΕΤΑΑ. Η υλοποίησή του ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1998 και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 1999. Συνοπτικά περιλάμβανε θεωρητική κατάρτιση 4 μηνών και πρακτική κατάρτιση στους Ο.Τ.Α. που δημιουργήθηκαν με βάση το Ν. 2539/97. Παρόλο όμως που η παρακολούθηση αυτού του προγράμματος αποτελούσε προϋπόθεση για την μονιμοποίηση των άνεργων επιστημόνων αποφοίτων Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. που συμμετείχαν, εντούτοις δεν αναγνωρίσθηκε ως προϋπηρεσία ο χρόνος παρακολούθησης του προγράμματος. Σημειώνεται δε ότι οι Μηχανικοί ΠΕ λόγω της υποχρεωτικής ασφαλίσεως τους στο ΤΣΜΕΔΕ, για να αποκτήσουν έναρξη επαγγέλματος, κατά τη διάρκεια του προγράμματος πλήρωσαν τις εισφορές τους με δικές τους δαπάνες ενώ το πρόγραμμα κάλυπτε μόνο την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τις υπόλοιπες ειδικότητες. Ερωτάται ο κ. Υπουργός: Προτίθεται να φέρει σχετική νομοθετική ρύθμιση ώστε το παραπάνω χρονικό διάστημα να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία στο δημόσιο για όσους συμμετείχαν στο πρόγραμμα;». Δημήτρης ΜαυροματίδηςΠρόεδρος Διοκούσας Επιτροπής ΤΕΕ/τμ. Δυτικής ΜακεδονίαςΜέλος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας
 
 
Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων
Μια αυτοδύναμη και αυτοτελής αυτοδιοίκηση δεν έχει ανάγκη από ενδιάμεσους επόπτες. Προτείνουμε την οριστική κατάργηση του θεσμού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που εισήγαγε ο νόμος «Καλλικράτης». Με την πρόταση αυτή απαντάμε συνολικά σε όλα τα θέματα που εισάγει το άρθρο 18 του παρόντος πολυνομοσχεδίου. Θεωρούμε ότι στην κατεύθυνση καλύτερης λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα συμβάλει η ενίσχυση και ταυτόχρονη μεταφορά αρμοδιοτήτων που σήμερα ασκούνται από την κεντρική εξουσία, προς την αιρετή Περιφέρεια, που αποτελεί εξάλλου τον ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος, ώστε αυτό να περιοριστεί σε καθαρά επιτελικό ρόλο.Θέλουμε την ύπαρξη δύο ισχυρών βαθμών αυτοδιοίκησης, του Δήμου και της Περιφέρειας και τη μεταφορά στην Περιφέρεια όλων των αρμοδιοτήτων που σήμερα ανήκουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ακόμα και εκείνων που σήμερα δεν μπορούν για συνταγματικούς λόγους να μεταβιβαστούν, όπως π.χ. τα Γενικά Πολεοδομικά σχέδια (Γ.Π.Σ) ή τα Ρυθμιστικά Σχέδια (Ρ.Σ.). Εναλλακτικά, θεωρούμε αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση οι αιρετές Περιφέρειες να έχουν υποχρεωτικά εισηγητικό ρόλο για όλα τα θέματα που για συνταγματικούς λόγους παραμένουν έως σήμερα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.Ο Ν. 3852/2010 διαμόρφωσε μια συγκεντρωτική δομή μέσα στις Περιφέρειες με συνέπειες τη μη αποτελεσματικότητα σε παραγόμενο έργο, τη γραφειοκρατία, τη μείωση άμεσης εποπτείας στα θέματα περιβαλλοντικών αυθαιρεσιών και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) καθώς και τον περιορισμό του δημοκρατικού ελέγχου. Για το λόγο αυτό θεωρούμε θεμιτό να υπάρχει σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα ένα συλλογικό όργανο, το Συμβούλιο Περιφερειακής Ενότητας (Σ.Π.Ε.) που θα ασκεί το δημοκρατικό έλεγχο, έχοντας αποφασιστικό ρόλο για θέματα της Περιφερειακής Ενότητας, κυρίως περιβαλλοντικά και διαδημοτικά. Για την επίτευξη του ευρύτερου κοινωνικού διαλόγου τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας όσο και σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας για ζητήματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, είναι θεμιτό να λειτουργούν Επιτροπές των Περιφερειακών Ενοτήτων, με σαφείς κανόνες και αρμοδιότητες και μεταβαλλόμενη σύνθεση ανάλογη με τα ιδιαίτερα οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής (τουριστική περιοχή, αγροτική περιοχή κλπ.).
 
 
ΓΙΑΝΝΗΣ
Ενώ στις αποκεντρωμένες διοικησεις είχε δοθεί περίοδος ανω του ενός έτους προκειμένου να κρίνουν νέους προϊσταμένους οργανικών μονάδων καμία από αυτές δεν προχώρησε σε κρίσεις ως όφειλε. Αυτό ήταν αναμενόμενο αφού οι προϊστάμενοι τοποθετήθηκαν κατά το δοκούν από τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 δίνεται παράταταση της θητείας των τοποθετημένων προϊσταμένων μέχρι δύο μήνες από την έναρξη λειτουργίας των Συμβουλίων επιλογής προϊσταμένων. Αν σκεφτεί κάποιος ότι τα Συμβούλια αυτά τα συγκροτεί ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αυτό μεταφράζεται ότι ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Δοιήκησης κρατάει τους προϊσταμένους που έχει ορίσει όσο καιρό επιθυμεί καταστρατηγόντας κάθε διάταξη περί αξιοκρατίας κλπ. ΝΤΡΟΠΗ.Δεν υπάρχει ούτε το πρόσχημα του όρισμού ενός χρονικού ορίζοντα για να γίνουν οι κρίσεις προϊσταμένων. Και μετά όλοι συζητούν για σωστή δημόσια Διοίκηση !!!
 
 
ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Καλό θα ήταν να προβλεφθεί σχετική παράγραφος για τις Αναπτυξιακές Εταιρείες των Εκλεγμένων Περιφερειών της χώρας, όπου να προβλέπεται η απευθείας ανάθεση σε αυτές από τις Περιφέρειες – μετόχους τους στο ύψος των 60.000€, κατ΄αντιστοιχία του Άρθρου 268 του 3463/06 για τους Ο.Τ.Α. Α’βαθμού, προκειμένου αυτές να αποτελέσουν εργαλείο επιτάχυνσης των αναπτυξιακών τους προτεραιοτήτων.