Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΦΑΡΜΑΚΗ
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 : Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών, προτείνεται να τροποποιηθεί προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να προωθηθεί η αναπτυξιακή πολιτική των Περιφερειών μέσω του θεσμού των προγραμματικών συμβάσεων, ως εξής :«3. Το περιφερειακό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων. Επίσης το περιφερειακό συμβούλιο μπορεί, με την ίδια πλειοψηφία, να αποφασίζει τη μεταβίβαση στην οικονομική επιτροπή επιπλέον αρμοδιοτήτων συναφών με τις αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του παρόντος, συμπεριλαμβανομένης της λήψης απόφασης για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 100 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει».
 
 
Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων
Οι Οικολόγοι Πράσινοι στεκόμαστε επιφυλακτικοί στην αλλαγή του ποσού των συμβάσεων προμήθειας έργων κ.α. για τα οποία απαιτείται προληπτικός έλεγχος νομιμότητας από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου από 100.000 (χωρίς ΦΠΑ) σε 200.000 και άνω (χωρίς ΦΠΑ). Στην περίπτωση που στο Τεχνικό Πρόγραμμα ενός Δήμου υπάρχει η δυνατότητα ένταξης πολλών έργων μικρότερης αξίας των 200.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) μπαίνει και θέμα διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης με την απουσία προληπτικού ελέγχου.Για λόγους διαφάνειας στη διαχείριση των οικονομικών των Δήμων, προτείνουμε να είναι ανοιχτά τα οικονομικά βιβλία κάθε Δήμου σε κάθε πολίτη και κάθε συλλογικότητα, όποτε υπάρχει ανάγκη ελέγχου. Επιπλέον, προκειμένου να υπάρχει κοινωνική αποδοχή των αποφάσεων επί των οικονομικών ενός δήμου θα πρέπει να υπάρχει και κοινωνική συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων μέσω των Επίτοπων Διαβούλευσης των Δήμων με την ευρεία συμμετοχή πολιτών και συλλογικοτήτων.Η δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων κάθε Δήμου θα πρέπει να γίνεται και στη δημοτική ιστοσελίδα σε απλή μορφή, έτσι ώστε να είναι προσιτά, εύκολα, προσβάσιμα και κατανοητά από το σύνολο των δημοτών. Οι εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας και η αξιοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι το εργαλείο για την διαφάνεια στη λειτουργία των Δήμων και της διεύρυνσης της συμμετοχικότητας των δημοτών, αφού οι δημοτικές δραστηριότητες αποτελούν απαρέγκλιτα δημόσια δεδομένα.Γενικότερα, η εποπτεία σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της αυτοδιοίκησης, δε θα πρέπει να “εκβιάζεται” με ελεγκτικούς μηχανισμούς από την κεντρική κυβέρνηση όπως προτείνεται στο Μνημόνιο ΙΙ, αλλά να επιδιώκεται με την ενίσχυση του κοινωνικού ελέγχου στην καθημερινή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 
 
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΦΑΡΜΑΚΗ
Στο παρόν άρθρο προτείνεται η προσθήκη πρόβλεψης για τροποποίηση των άρθρων 225 και 226 για τον Έλεγχο νομιμότητας (υποχρεωτικός και αυταπάγγελτος) του Νόμου 3852/2010,ωστε να γίνει διαχωρισμός των επιχειρήσεων που θα υπάγονται σε έλεγχο, καθότι οι Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες:α.δραστηριοποιούνται κατά βάση στο πλαίσιο Εθνικών και Κοινοτικών προγραμμάτων και στην παροχή υπηρεσιών προς τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,β.δεν επιχορηγούνται από το κράτος για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών,γ.δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από τους ΟΤΑ (παρ. 3 του άρθρου 265, Ν. 3463/06),δ.δεν υπάγονται στους φορείς του Δημόσιου Τομέα της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982,ε.λειτουργούν με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και διέπονται από τον Νόμο περί Α.Ε. (Ν. 2190/20 όπως ισχύει) με ανώτατα όργανα διοίκησης την Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).Με βάση την ανωτέρω αιτιολόγηση το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 225 του ν. 3852/10 προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής :«Επίσης αποστέλλονται προς έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των κοινωφελών επιχειρήσεων, των ΔΕΥΑ και των μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ που αφορούν α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, β) εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και γ) λήψη δανείων».Παράλληλα η παράγραφος 1 του άρθρου 226 του ν. 3852/10 προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής :1. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων και των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των ΔΕΥΑ και των μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ καθώς και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευθεί ή εκδοθεί.
 
 
Δημητρης Γιαλαμας
a.Να διορθωθεί η διατύπωση της παρ. 15 του Σχεδίου ως ακολούθως;«15. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 109 του Ν 3852/2010 όπως αυτό προστέθηκε με το αρθ. 49 παρ. 4 Ν 3943/2011 αντικαθίσταται ως εξής: Οι ρυθμίσεις……….. μέχρι 31-12-2012». b.Να επεκταθεί η ρύθμιση της παρ. 7 του αρθ. 109 του Ν 3852/2010 όπως αυτό προστέθηκε με το αρθ. 26 παρ. 6 Ν 3938/2011 και στις Α.Ε. ΟΤΑ των άρθρων 265 και 266 Ν 3463/2006 των οποίων εταίροι είναι ΟΤΑ ή και νομικά τους πρόσωπα, εφόσον λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι της 31-12-2012. c.Στην παρ. 1 του αρθ. 268 Ν 3463/2006 να συμπληρωθεί και με την περίπτωση ανάθεσης με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου.
 
 
ΚΟΡΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ 3. Η παράγραφος 7 του αρθρου 93 του ν 3852 που ορίζει οτι οι δήμαρχοι δημοτικοί Σύμβουλοι πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων η εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων((να προστεθούν και οι σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων)) διαρκούσης της θητείας τους δεν μετατίθενται ουτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου στον οποίο εχουν εκλεγεί. οι υπάλληλοι αυτίεφόσον υπηρετούν στα διοικητικά ορια άλλου δήμου μετά απο αίτησή τους μετατίθενται η αποσπώνται εκεί οπου εχουν εκλεγεί,((( Νά προστεθεί οτι ειναι χρόνος <> υπηρεσίας για ολα τα εργασιακά ασφαλιστικά συνταξιδοτικά δικαιώματα που απορρέουν(οπως ισχύει στην παρ.5 του αρθρου 93) και να ισχύει και σε οσους {{αναδρομικώς}} εκαναν χρήση της διάταξης του αρθρου 139 παρ 8 ν 3463/2006 πού εγινε βλάβη των εργασιακών ασφαλιστικών συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων χωρίς να αναφέρεται η λέξη ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Η ΑΠΟΣΠΑΣΗ και ηταν ευάλωτος ο Αιρετός να εγερθή ζήτημα ως προς την αντίστοιχη η πλησιέστερη εάν συνεχίζει τα ιδια ασφαλιστικά δικαιώματα ως της οργανικής του θέσης.επειδή εκρεμούν θέματα συνταξιοδοτήσεων περι του χρονου αποσπάσεως ως (((πραγματικού)))χρόνου λογο δημοσίου συμφέροντος που ο Αιρετός υπηρετεί