Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
γιωργος
για την «περιεργη» και περιφημη διευκρινιστική εγκύκλιο 11/2011 που εκδόθηκε τελη Ιανουαρίου 2011 ,ο φακελος εχει σταλεί στον οικονομικό εισαγγελέα για επτα υπάλληλουσ που αναφερονται σε αυτήν και για Ντόλιο που υπέγραψε .(αφορά τις περιφημες τρεις γραμμές στην υποχρεωτική συγχωνευση κοινωφελών που ως δια μαγείασ γινεται διακριτική ευχερεια,σε πληρη αντιθεση με το άρθρο περι συγχωνευσεως του Καλλικρατη),για να καλυφθούν τα χρεη προς τριτους(αφού τα στελνετε στην εκκαθάριση και ούτε γατα ούτε ζημιά για τις λαμογιές ,ειδικά από μεγάλουσ δήμουσ με τεραστια χρεη(βλέπε δήμο Αμαρουσίου και ειδικό συμβουλο Ραγκούση ) . Διαφανεια επιτελους τα εχετε κανει μπαχαλο με τον Καλλικρατη το πάρτυ συνεχίζεται αμείωτο,και η προσπάθεια συγκάλυψης συνεχιζεται με την παραγραφο 3 παραπάνω
 
 
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΦΑΡΜΑΚΗ
Για την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου που αφορά την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 278 του ν.3852/2010 προτείνεται η αλλαγή των χρηματικών ορίων καθότι στην παράγραφο 3 του Αρθρου 25 του Ν. 3614/07 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.3840/10, το όριο ελέγχου νομιμότητας επί των συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, είναι 5,0 εκατ. € (χωρίς Φ.Π.Α.) για δε τις προγραμματικές συμβάσεις είναι 10,0 εκατ. € (χωρίς Φ.Π.Α.).Για το λόγο αυτό είναι υπερβολικός, γραφειοκρατικός και θα επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις ο προβλεπόμενος έλεγχος για τις προγραμματικές συμβάσεις. Άλλωστε επισημαίνεται ότι ισχύει το όριο του 1,0 εκατ. € για τις μη συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις. Με βάση την ανωτέρω αιτιολόγηση προτείνεται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 278 του ν. 3852/10 να τροποποιηθούν ως εξής :1. Για τις συμβάσεις προμήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματικών συμβάσεων και των συμβάσεων υλοποίησης των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων, που συνάπτουν οι ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και μέχρι ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ και μέχρι ποσού ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά προληπτικός έλεγχος νομιμότητας αυτών, πριν από την σύναψή τους, από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών τους.2. Για τις συμβάσεις της προηγούμενης παραγράφου, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό χωρίς Φ.Π.Α. των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά, πριν τη σύναψή τους, έλεγχος νομιμότητας από το καθ’ ύλην αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 7 του π.δ. 774/1980, όπως ισχύει.Για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ισχύουν τα προβλεπόμενα στις ειδικές διατάξεις γι’ αυτά ».