Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Νομοθετική Ρύθμιση μαγνητοφωνημένων πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπών Οικονομικής & Ποιότητας Ζωής προκειμένου να μπορούν να ανατίθενται οι εργασίες με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών.
 
 
ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ 2ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 15-20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 3. Στο άρθρο 97 του ν. 3463/2006 προστίθεται παράγραφο 9 η οποία έχει ως εξής: «9. Οι εργασίες μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής των πρακτικών των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής του δήμου μπορεί να ανατίθενται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών. Η παρούσα ισχύει από 1.1.2011» ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ3. Στο άρθρο 97 του ν. 3463/2006 προστίθεται παράγραφος 9 η οποία έχει ως εξής: «9. Οι εργασίες μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής των πρακτικών από τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής του δήμου μπορεί να ανατίθενται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών. Η παρούσα ισχύει από 1.1.2011» ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΑξιότιμοι κυρίες, κύριοι, 1. Η ασάφεια στο Ν. 3463/2006, που επιχειρείται να συμπληρωθεί με τον «Καλλικράτη 2»,2. Οι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη δυνατότητα ανάθεσης των εργασιών μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα «εφόσον δεν υπηρετεί στο Δήμο το αναγκαίο προσωπικό»,έχουν δώσει μέχρι σήμερα τη δυνατότητα σε Δημοτικές Αρχές να μη τηρούν πρακτικά στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Νόμο, αλλά να περιορίζονται απλώς στα πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά που κρατούνται από τον υπάλληλο γραμματέα.Τα ανωτέρω έχουν ως συνέπεια τόσο η «καταγραφή» των αποφάσεων από τα Δημοτικά Συμβούλια, όσο και οι αντίστοιχες αναρτήσεις στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», να έχουν περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις απόψεις της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής και κυρίως να καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή τη σύγκριση των λόγων και των έργων της!Έτσι θεωρώ πως η παράγραφος για τη δυνατότητα ανάθεσης της μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης σε τρίτους βρίσκεται στην κατεύθυνση της επίλυσης του προβλήματος. Όμως η προσθήκη στο νόμο θα είναι λειψή αν δεν θεσπιστούν παράλληλα και οι επιπτώσεις σε αυτούς που θα επιχειρήσουν να διατηρήσουν τα κακώς κείμενα. Από την πλευρά μου προτείνεται να θεωρείται ως μη γενόμενη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, εφόσον εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος που θα οριστεί στο νόμο, δεν αναπαραχθούν και μεταφερθούν σε φύλλα χαρτιού, με τις μονογραφές από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στα απομαγνητοφωνημένα κείμενα.Επειδή όμως γνωρίζω πολύ καλά τις αντιδράσεις που θα προέλθουν, κύρια από τους παρανομούντες, ως εναλλακτική πρόταση μπορεί να θεσπιστεί η έκπτωση από τα αξιώματά τους – του προέδρου ή του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, ή του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής – εφόσον δεν φροντίσουν για την εφαρμογή της διάταξης, πχ σε ένα δίμηνο από την ψήφιση του νόμου. Στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις.Δήλεσι 19/03/2012Με εκτίμηση Λάζαρος ΜαυράκηςΔημοτικός Σύμβουλος Δήμου ΤανάγραςΓραμματέας του Δημοτικού ΣυμβουλίουΠολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.Τηλ. 6977.277.657
 
 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Νομοθετική ρύθμιση Δημοσίευσης Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπών (Οικονομικής & Ποιότητας Ζωής).
 
 
Χρήστος Χριστοδούλου
Σχόλιο επί της παρ.5 του άθρ. 12 Λόγω της μεγάλης ταλαιπωρίας που υφίστανται μετά την εφαρμογή του σχεδίου «Καλλικράτης» οι ειδικοί συνεργάτες των Δήμων που την 1.1.2011 διατηρήθηκαν στη θέση τους, σωστά αντιμετωπίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 12 η νομιμοποίηση της διατήρησής τους. Θα ήταν όμως απαραίτητο να προστεθεί στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 12 η πρόταση «Η σχετική πράξη διατήρησης δεν απαιτείται να έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Με τον τρόπο αυτό μπορεί να ξεπεραστεί οριστικά το σημαντικότατο πρόβλημα μισθοδοσίας που έχει δημιουργηθεί με δεκάδες ειδικούς συνεργάτες που διατηρήθηκαν στη θέση τους από 1.1.2011, για τους οποίους οι κατά τόπους Επίτροποι του Ελ. Συνεδρίου απαιτούν τη δημοσίευση της πράξης διατήρησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παρά το γεγονός ότι αυτό δεν προβλέπεται από το άρθρο 163, παρ. 9 του ν.3584/2007 και εγκρίνουν την καταβολή αποδοχών μόνο μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ. Με τον τρόπο αυτό άλλωστε, τηρείται και η ισονομία σε σχέση με τα όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου.Χρήστος Χριστοδούλου
 
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΠΑΔΙΚΙΔΟΥ
Άρθρο 12 σχόλια για την βαθμό του γραμματέα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου:Οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3584/07 ορίζουν ότι ο υπάλληλος που θα εκτελεί καθήκοντα γραμματέα του Υ.Σ. θα πρέπει να κατέχει τουλάχιστον βαθμό Γ’, δηλαδή να έχει διανύσει τη διετή δοκιμαστική περίοδο και επομένως να έχει προαχθεί από το βαθμό Δ’ στο βαθμό Γ’.Με τις διατάξεις του ν. 4024/11 (εφαρμογή νέου βαθμολογίου-μισθολογίου) στον οποίο υπήρχαν μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 28) για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων κατετάγησαν στο βαθμό Δ’ υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας από εννέα (9) μέχρι δεκαπέντε (15) έτη και υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ από έντεκα (11) μέχρι δεκαεννέα (19) έτη.Περαιτέρω στον Ε’ βαθμό κατετάγησαν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι εννέα έτη (9) καθώς και οι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ μέχρι έντεκα έτη (11). Ως εκ τούτου στο βαθμό Ε’ κατετάγησαν υπάλληλοι, που με το προϊσχύον σύστημα, κατείχαν το Γ’ και Β’ βαθμό, οι οποίοι μάλιστα εκπληρώνουν κατά το μέγιστο και υπερκαλύπτουν την παραπάνω αναφερόμενη προϋπόθεση (δηλ. τη διετή δοκιμαστική περίοδο) καθόσον είναι υπάλληλοι που μπορεί να έχουν μέχρι εννέα έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για τις κατηγορίες ΠΕ-ΤΕ και μέχρι 11 έτη για την κατηγορία ΔΕ.Συνεπώς προτείνεται ο γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του να κατέχουν τουλάχιστον το βαθμό Ε΄ αντί του βαθμού Δ’ ή να προβλεφθεί μεταβατική διάταξη, η οποία να δίνει το δικαίωμα στους υπαλλήλους που μέχρι πρότινος πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την εκτέλεση καθηκόντων γραμματέα του Υ.Σ. και εκτελούσαν καθήκοντα γραμματέα του Υ.Σ. να έχουν τη δυνατότητα να οριστούν γραμματείς των Υ.Σ. για την τρέχουσα τουλάχιστον θητεία του Υ.Σ. ανεξάρτητα από τον βαθμό στον οποίο έχουν καταταγεί.Ήδη στη διαύγεια έχουν αναρτηθεί αποφάσεις συγκρότησης Υπηρεσιακών Συμβουλίων στα οποία έχουν οριστεί γραμματείς με Ε΄ βαθμό και η προωθούμενη διάταξη αφενός μεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στη λειτουργία των εν λόγω Υ.Σ., αφετέρου δε δεν θα δώσει τη δυνατότητα σε υπαλλήλους Ε΄ βαθμού κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ με συνολική προϋπηρεσία 8 έτη και 11 μήνες την 1-11-2011 και κατηγορίας ΔΕ με συνολική προϋπηρεσία 10 έτη και 11 μήνες την 1-11-2011 να οριστούν γραμματείς των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.