Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Κώστας Δρούλιας
Διαφωνώ καθέτως με την δημιουργία του συγκεκριμένου θεσμού γιατί μ’ αυτόν τον τρόπο αποδεχόμαστε ότι φτωχεύσαμε. Δεν είναι απαραίτητο αυτή την στιγμή να γεννηθεί αυτός ο φορέας εφόσον δεν υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα για τον αριθμό των συμπολιτών μας που δεινοπαθούν οικονομικά. Μια καταγραφή των άπορων και άστεγων καθώς και οικογενειών που είναι στα πρόθυρα της οικονομικής εξαθλίωσης θα έδινε μια καθαρή εικόνα της σημερινής κοινωνικής κατάστασης. Έαν αυτή εικόνα αντικατοπτρίζει την πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας και ίσως οδηγήσει στα πρόθυρα της κοινωνικής εξαθλίωσης και δυσλειτουργίας τότε ίσως είναι αναγκαίο να οργανωθούν τέτοιοι φορείς. Προς το παρόν οι ΜΚΟ και η Εκκλησία μπορούν να συμβάλλουν και να συνεισφέρουν σαν φορείς αλληλεγγύης και ίσως με μεγαλύτερη συμπόνοια κι ένταση.
 
 
Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων
Άρθρο 2: Κοινωνικά Παντοπωλεία Δεδομένου του γεγονότος ότι σε πολλούς Δήμους της χώρας λειτουργούν Κοινωνικά Παντοπωλεία με τη μέριμνα φορέων της κοινωνίας των πολιτών (π.χ. συλλόγων, εθελοντικών οργανώσεων, εκκλησίας κλπ), που ασκούν επικουρικά το έργο τους στα δημοτικά προγράμματα κοινωνικής μέριμνας, έχει ιδιαίτερη σημασία η εξασφάλιση της συμμετοχής και συνεργασίας αυτών των φορέων παράλληλα με τις δραστηριότητες του κάθε Δήμου. Μέριμνα θα πρέπει να υπάρξει επίσης για την παρακολούθηση και την ορθή εφαρμογή των δράσεων και ενεργητικών πρωτοβουλιών πολιτών μέσα από τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων, όπως ορίζει ο Νόμος 4019/11. Εκκρεμεί ωστόσο από το Υπουργείο Εσωτερικών η σαφής περιγραφή του καθεστώτος λειτουργίας και οργάνωσης των Κοινωνικών Παντοπωλείων στο πλαίσιο λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων.Εναλλακτικά προτείνουμε την οργάνωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στα πλαίσια του κάθε Δήμου, που θα λειτουργούν ως ομπρέλα στα χειμαζόμενα νοικοκυριά, με τη δημιουργία δομών στέγασης και φιλοξενίας αστέγων, κοινωνικών ιατρείων, κέντρων σίτισης, συλλογικών κουζινών, κοινοτικών κήπων κ. ά. Οι Δήμοι πρέπει να αντιληφθούν το νέο τους ρόλο όχι ως ελεήμονες αλλά ως διαμορφωτές κουλτούρας και συμπεριφοράς αλληλεγγύης. Για την υλοποίηση των παραπάνω, μπορεί να αξιοποιηθεί μέρος της ακίνητης δημοτικής περιουσίας, μέσα από μια πλήρη καταγραφή των άδειων δημοτικών κτιρίων και των ελεύθερων χώρων για τη διάθεση και χρήση τους.Σχετικά με την επιτροπή διαχείρισης του νέου θεσμού (άρθρο 2, παρ. 2 του νομοσχεδίου), τονίζουμε την ανάγκη της ανεξάρτητης και διαπαραταξιακής της σύνθεσης με τη θεσμική εξασφάλιση της συμμετοχής εκπροσώπων και από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Πρέπει να απομακρυνθούμε από τη λογική του διορισμού του ίδιου του Δημάρχου ως προέδρου Επιτροπών, καθώς έχει αποδειχτεί από τη λειτουργία του νόμου Καλλικράτη ότι ο διορισμένος σε πολλές Επιτροπές Πρόεδρος δεν διαθέτει επαρκή χρόνο για να τις λειτουργήσει, λόγω αυξημένων ευθυνών με αποτέλεσμα αυτές να υπολειτουργούν.
 
 
ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
«Σχετικά με το Κοινωνικό Παντοπωλείο»Όπως γνωρίζετε, πριν τη διαμόρφωση του Σχεδίου Νόμου πολλοί δήμοι στη χώρα, μεταξύ αυτών και ο Δήμος Ηλιούπολης, έχουν οργανώσει κοινωνικά παντοπωλεία. Η μέθοδος που χρησιμοποίησαν είναι η συνεργασία με ΜΚΟ και στη βάση της ανταποδοτικότητας,δηλαδή όσο καλύτερα πηγαίνει το κοινωνικό παντοπωλείο από άποψη κερδών τόσο μεγαλύτερες θα είναι και οι ποσότητες προϊόντων αλλά και δόσεων προϊόντων που αποδίδεται στους κοινωνικά απόρους (πιστοποιημένους από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου). Επίσης, το Υπουργείο Εργασίας ετοιμάζει πρόγραμμα για τη φτώχεια που για να το χρηματοδοτήσει απαιτεί τη συνεργασία με ΜΚΟ και ιδιώτες επιχειρηματίες.Πρόταση:Στην υφιστάμενη διάταξη για το κοινωνικό παντοπωλείο να προσθέσετε:Όσα κοινωνικά παντοπωλεία έχουν ήδη ιδρυθεί με τη συνεργασία ΜΚΟ, συνεχίζουν τη λειτουργία τους και δεν υποχρεούνται να ακολουθήσουν τις ως άνω διατάξεις. Δήμαρχος ΗλιούποληςΒασίλης Βαλασόπουλος
 
 
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΦΑΡΜΑΚΗ
Στο παρόν άρθρο προτείνεται η προσθήκη μιας παραγράφου η οποία θα αφορά τη διεύρυνση του αντικειμένου των Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών ΟΤΑ, όπως αυτός προβέπόταν στον ΔΚΚ Ν. 3463/2006 , προκειμένου η ρυθμιση να συμβαδίζει με τον αναπτυξιακό ρόλο που διαδραματίζουν σε πανελλήνιο επίπεδο σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και τις ανάγκες αλλά και προκειμένου να δύνανται οι εταιρείες αυτές να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις.Συγκεκριμένα το πρώτο στοιχείο του εδαφίου β της παραγράφου 3 του άρθρου 252 του ν. 3463/06 προτείνεται να αντικατασταθεί ως ακολούθως :«β. Οι ανώνυμες εταιρείες, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν μόνον Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ή και άλλοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Ο.Τ.Α. και των ενώσεών τους ή και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, την προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα ολοκληρωμένης και βιώσιμης ανάπτυξης, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος, την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων Κοινωνικών Δομών για παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, τη συμμετοχή τους σε αντίστοιχα προγράμματα ή την εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, αποτελούν αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α.».
 
 
ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΒΟΥΝΟΣ
Στο άρθρο 10 παράγραφο 14 απαιτείται να συμπληρωθεί η εξής διατύπωση στην τελευταία παράγραφο για να είναι δυνατή νομικά η αξιοποίηση του στόχου της Η κάλυψη των δαπανών των δραστηριοτήτων της επιχείρησης του προηγούμενου έτους 2011 μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης αυτής του τρέχοντος έτους (υφιστάμενο κείμενο) ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ : με τροποποίηση του προγράμματος δράσης εντός 3μηνου από τη δημοσίευση του παρόντος. Για την τροποποίηση αυτή απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. της κοινωφελούς και έγκριση αυτής από το Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου Δήμου και δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις οι οποίες προβλέπουν τροποποίηση προγράμματος δράσης κοινωφελούς μετά την παρέλευση εξαμήνου από την αρχική εγκρισή του.Για την κάλυψη δαπανών του 2011 δεν απαιτείται σύναψη σύμβασης μεταξύ Δήμου και κοινωφελούς ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ