Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Ελπίδα Βασιλοπούλου
Στο παρών άρθρο προτείνεται η προσθήκη μιας παραγράφου με την οποία είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί η έλλειψη προσωπικού στις Καλλικρατικές ΔΕΥΑ από τους οικείους ΔήμουςΤο εδάφιο (β) της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του Ν. 1069/1980, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 2130/1993, τροποποιείται ως εξής:«Τακτικό διαβαθμισμένο προσωπικό δήμων και κοινοτήτων ή άλλωνφορέων που υπηρετούσε ή υπηρετεί σε υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης,μπορεί να αποσπάται στην επιχείρηση για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της, με απόφαση του αρμόδιου για διορισμό οργάνου και σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), για διάστημα μέχρι πέντε έτη. Η απόσπαση αυτή μπορεί να παραταθεί με την ιδια ως άνω διαδικασία για άλλα πέντε έτη. Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές του αποσπώμενου αυτού προσωπικού βαρύνουν την Δ.Ε.Υ.Α.»
 
 
Κώστας Καΐσερλης, Δήμαρχος Κω
Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, Από τον Σεπτέμβριο του 1988, οπότε και ιδρύθηκε, λειτουργεί στο Δήμο της Κω η Δημοτική Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών. Επί μία 20ετία η εν λόγω επιχείρηση λειτουργούσε χωρίς να επιβαρύνει το Δήμο της Κω καθώς ήταν διαρκώς κερδοφόρα. Ωστόσο, το 2009 η Δημοτική Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών μετατράπηκε, με γνώμονα την επιχορήγησή της από το Δήμο, με το ΦΕΚ 2399/Β/1.12.2009 σε κοινωφελή επιχείρηση αστικών συγκοινωνιών αντί για Α.Ε. όπως ήταν η εναλλακτική δυνατότητα που έδινε ο Κ.Δ.Κ.Το αποτέλεσμα ήταν μία συνεχώς ζημιογόνα λειτουργία που απαιτούσε τη διαρκή εκταμίευση πόρων από τον κεντρικό Δήμο. Εν συνεχεία με τον Ν. 3852/2010 και παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, αναγκαστήκαμε να συγχωνεύσουμε την επιχείρηση αστικών συγκοινωνιών με άλλες τρεις κοινωφελείς επιχειρήσεις του τομέα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης (ΦΕΚ 577/Β/2.3.2012). Όπως γίνεται αντιληπτό τα αντικείμενα της νέας επιχείρησης δεν είναι μόνο ασύμβατα μεταξύ τους αλλά προκαλούν προβλήματα σε μία επιχείρηση την οποία με πολύ κόπο καταφέραμε να αναζωογονήσουμε οικονομικά, χωρίς επιχορήγηση, τον χρόνο που μας πέρασε (2011) και που έχει ήδη αναπτύξει ένα νέο επενδυτικό πρόγραμμα αγοράζοντας δύο νέα λεωφορεία. Σε αυτή τη δύσκολη εποχή ζητάμε μία τροποποίηση των διατάξεων με στόχο την προστασία του δημοτικού χρήματος, καθώς μετατρέποντας την επιχείρηση αστικών συγκοινωνιών σε ανώνυμη εταιρεία, σπάει δια παντός ο ομφάλιος λώρος με τον κεντρικό Δήμο και τη «φάμπρικα» των επιχορηγήσεων. Για τη διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε το υφιστάμενο άρθρο του Ν. 3852/2010 καθώς και την προτεινόμενη τροποποίησή του.Υφιστάμενο Άρθρο του Ν. 3852/2010: Στο άρθρο 206 παρ. 7 του νόμου 3852/2010 αναφέρεται «Αμιγείς δημοτικές επιχειρήσεις σε νησιωτικούς δήμους, με σκοπό την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι την προσαρμογή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ.». Προτεινόμενη Τροποποίηση του ανωτέρω άρθρου:«Σε νησιά που λειτουργούσαν αμιγείς δημοτικές επιχειρήσεις με σκοπό την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου και μετετράπησαν ή συγχωνεύτηκαν σε κοινωφελείς, δύνανται με απόφαση των Δημοτικών Συμβουλίων να συνεχίσουν τη λειτουργία τους ως αμιγείς δημοτικές επιχειρήσεις ή να μετατραπούν σε ανώνυμες εταιρείες με την συμμετοχή ΝΠΙΔ ή του ΚΤΕΛ α.ε.» Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,Είμαι βέβαιος πως με την εμπειρία σας και δεδομένων των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών στη χώρα μας δεν θα στερήσετε από μία καθόλα κερδοφόρα και ιστορική επιχείρηση τη δυνατότητα της αυτόνομης ύπαρξης. Με εκτίμηση, Κώστας ΚαΐσερληςΔήμαρχος Κω
 
 
ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΛΟΥΤΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΣΠΟΓΛΟΥ
Η Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) Κοζάνης, αποτελεί σήμερα το πρώτο και μοναδικό, επιτυχές στην εφαρμογή του, παράδειγμα υλοποίησης του θεσμού της «Ενεργού Πολεοδομίας» στη χώρα μας, όντας μια μεγάλη προσπάθεια και ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο. Ο οικισμός της ΖΕΠ, ενταγμένος στο σχέδιο πόλης της Κοζάνης, αναπτύσσεται, με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές, σε μια έκταση 550 στρεμμάτων, στις παρυφές της πόλη της Κοζάνης.Την συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη αλλά και την διαχείριση του οικισμού την έχει επιφορτιστεί η Δημοτική Επιχείρηση Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης (ΔΕΠΕΠΟΚ) Α.Ε. η οποία ιδρύθηκε για το σκοπό αυτό. Κύριος μέτοχος της ΔΕΠΕΠΟΚ είναι ο Δήμος Κοζάνης στον οποίο ανήκει το 98% του μετοχικού της κεφαλαίου. Το υπόλοιπο 2% ανήκει στην διαδημοτική επιχείρηση, Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ).Η ΔΕΠΕΠΟΚ, ιδρύθηκε με βάση τις διατάξεις του ν.947/79 και στο πλαίσιο αυτό έχει υπογράψει σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο το οποίο της αναθέτει την αρμοδιότητα και την ευθύνη υλοποίησης των έργων της ΖΕΠ Κοζάνης. Η αρχική Σύμβαση Ελληνικού Δημοσίου – ΔΕΠΕΠΟΚ δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α120/1989 και η πρώτη τροποποίησή της στο ΦΕΚ B2573/2008. Επιπρόσθετα τα τέσσερα πρώτα άρθρα της σύμβασης επικυρώθηκαν με τον ν.2508/97 (ΦΕΚ Α124/1997).Η ιδιοκτησία των οικοπέδων στην ΖΕΠ, ανήκει στην ΔΕΠΕΠΟΚ, στην οποία παραχωρήθηκαν από τον Δήμο Κοζάνης, με σκοπό την παραγωγή εσόδων από την εκμετάλλευσή τους (πώληση ή/και εκμίσθωση) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση των έργων ανάπτυξης της ΖΕΠ.Να σημειωθεί ότι στην αρχική σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΔΕΠΕΠΟΚ υπήρχε πρόβλεψη για χρηματοδότηση της ΔΕΠΕΠΟΚ από το Ελληνικό Δημόσιο, που όμως ουδέποτε εφαρμόσθηκε ως εκ’ τούτου και με βάση το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας της ΔΕΠΕΠΟΚ, αλλά και την πορεία της επιχείρησης όλα αυτά τα χρόνια από την ίδρυσή της και μετά, η ακίνητη περιουσία της, αποτέλεσε και αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση του έργου που της έχει αναθέσει το Ελληνικό Δημόσιο.Η ΔΕΠΕΠΟΚ, σήμερα, συνεπής στις υποχρεώσεις και στο σκοπό της, παρά τα τεράστια προβλήματα χρηματοδότησης του έργου, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα λειτουργικό οικισμό με πληθυσμό περίπου 1200 κατοίκων, να ολοκληρώσει και να καταστήσει λειτουργικές όχι μόνο τις συμβατικές υποδομές δικτύων (δρόμοι, ύδρευση, αποχέτευση & όμβρια) αλλά και υποδομές όπως το δίκτυο τηλεθέρμανσης και το ευρυζωνικό δίκτυο οπτικών ινών – την μοναδική στην χώρας σε κλίμακα ενός ολόκληρου οικισμού εφαρμογή FTTH (οπτική ίνα στο σπίτι).Καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας της η ΔΕΠΕΠΟΚ, βρέθηκε αντιμέτωπη πολλές φορές με θεσμικά ζητήματα απόρροια του γεγονότος ότι ουδέποτε εκδόθηκαν τα προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που προέβλεπε ο ιδρυτικός της νόμος (ν.947/79), παρά το γεγονός ότι πολλά επιμέρους θέματα καθορίζονται από την προαναφερθείσα Σύμβαση Ελληνικού Δημοσίου ΔΕΠΕΠΟΚ. Ο κύριος λόγος γι’ αυτό ήταν η μοναδικότητα της ΔΕΠΕΠΟΚ ως εταιρεία μικτής οικονομίας αναδόχου φορέα υλοποίησης της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης.Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα την άρση σημαντικών θεσμικών προβλημάτων που δημιουργούνται στην υλοποίηση του ιδιαίτερα σημαντικού έργου της ΔΕΠΕΠΟΚ στη ΖΕΠ Κοζάνης, θα θέλαμε να προτείνουμε τα παρακάτω: Να προστεθεί νέα παράγραφος (παρ. 4) στο άρθρο 107 του ν.3852/10«4. Υφιστάμενες ανώνυμες εταιρείες Ενεργού Πολεοδομίας συνεχίζουν να λειτουργούν ως επιχειρήσεις μικτής οικονομίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.947/79, του ν.2190/20 και την εκάστοτε σύμβαση ανάθεσης του έργου ανάπτυξης Ζώνης Ενεργούς Πολεοδομίας που έχουν υπογράψει με το Ελληνικό Δημόσιο όπως κάθε φορά ισχύει, ως επιχειρήσεις ΟΤΑ ειδικού σκοπού. Κατ’ εξαίρεση και για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών των εταιρειών αυτών, όπως προκύπτουν και από τι συμβάσεις τους με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι δυνατόν να συμμετέχουν ως κύριο συμβαλλόμενο μέρος, στις προγραμματικές συμβάσεις που προβλέπει το άρθρο 100.» Να τροποποιηθεί η παρ. 1α του άρθρου 100 του ν3852/100 ως εξής:1.α. «… καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, οι επιχειρήσεις ΟΤΑ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα …» Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος ΚοζάνηςΚωνσταντίνος Ισπόγλου, Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε.
 
 
ΝΕΝΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Για το άρθρο 10 :Σχετικά με τους τακτικούς διαχειριστικούς ελέγχους των επιχειρήσεων , σημειώνουμε οτι μεγάλο μέρος της κακοδαιμονίας τους οφείλεται στο οτι είναι ανεξέλεγκτες ουσιαστικά . Αυτό οφείλεται κυρίως στην μικρή ελεγκτική εμπειρία των ελεγκτών που ορίζονται απο τα δημοτικά συμβούλια και που δεν είναι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές , στις χαμηλές αμοιβές και την έλλειψη κανόνων ελέγχου . Θα πρέπει με ΠΔ να οριστεί το σύστημα και οι τομείς που πρέπει να ελεγχθούν σε μια δημοτική επιχείρηση , ώστε να είναι ο έλεγχος πράγματι διαχειριστικός και οχι φοροτεχνικός μόνο , ώστε να εξασφαλιστεί η ποιότητα του ελέγχου. Τα πορίσματα -εκθέσεις ελέγχου , να κοινοποιούνται οχι μόνο στο δημοτικό συμβούλιο αλλά και στην αρχή εποπτείας των ΟΤΑ και στον εισαγγελέα πλειμελειοδικών . Όσοι διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα , πρέπει να έχουν τον «φόβο των Ιουδαίων» . Επίσης , κάθε χρηματοδότηση απο οποιοδήποτε φορέα , προς την επιχείρηση , θα πρέπει να έχει σαν δικαιολογητικό και την έκθεση ελέγχου της προηγούμενης χρήσης , ώστε να μην δίνονται χρήματα σε ανίκανους να τα διαχειριστούν . Σχετικά με την δυνατότητα επιχορήγησης των κοινωφελών επιχειρήσεων απο τους Δήμους φορείς τους , όταν δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα τους , αυτό είναι «εγκληματικό» , γιατί αφήνονται στο «μαξιλάρι» του Δήμου οι δαπάνες των επιχειρήσεων κι έτσι κανείς δεν θα είναι συγκρατημένος στις δαπάνες του . Το ποσό δεν μπορεί να προσδιοριστεί στους προϋπολογισμούς των Δήμων γιατί είναι τυχαίο. Παραβιάζεται η αρχή του ανταγωνισμού μεταξύ ομοειδών επιχειρήσενω του ίδιου τομέα πχ. Παιδικοί σταθμοί . Για τους εκκαθαριστές επιχειρήσεων που λύθηκαν . Πρέπει να απαλλαχθούν απο ευθύνες οι εκκαθαριστές σε δημοτικές ΑΕ , όπως και στις κοινωφελείς επιχειρήσεις . Επίσης οι αμοιβές στους εκκαθαριστές να είναι σοβαρές .Εκτός απο τις οφειλές σε ΙΚΑ , Εφορία , προσωπικό , καμία άλλη υποχρέωση να μην μεταβιβάζεται στους Δήμους πριν την λήξη της εκκαθάρισης της επιχείρησης με αναδοχή κι αυτό αν αποδειγμένα η ίδια η υπο εκκαθάριση επιχείρηση δεν μπορεί απο τις απαιτήσεις της να πληρώσει τις υποχρεώσεις αυτές , οι οποίες θα μεταβιβάζονται στον δήμο μονο αν έχουν ρυθμιστεί ήδη .Κατά την αναδοχή υποχρεώσεων απο τον Δήμο λυθείσας επιχείρησης και μετά το πέρας της εκκαθάρισης , πρέπει να δοθούν σαφείς οδηγίες στις οικονομικές υπηρεσίες των ΟΤΑ , να πληρώνουν τις υποχρεώσεις αυτες με δικαιολογητικό την έκθεση του εκκαθαριστή και τον ισολογισμό λήξης της εκκαθάρισης και να μην εκκαθαρίζουν τις δαπανες αυτες με την λογική και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τους ΟΤΑ κι αυτό γιατί οι επιχειρήσεις δεν ακολουθούν το λογιστικό των ΟΤΑ , αλλά τον δικό τους κανονισμό διαχείρησης . Σκοπός του νομοθέτη είναι να πληρωθούν οι υποχρεώσεις αυτές και οχι να μπλοκαριστούν στην γραφειοκρατία . Στόχος είναι η αξιοπιστία του δημοσίου και των ΟΤΑ και οχι να στέλνουμε ανθρώπους στα δικαστήρια . Αυτές οι δαπανες απο αναδοχή θα πρέπει να απεπλακούν ρητά απο προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο , εκτός κι αν είναι εξόφθαλμα παράνομες και εκτός σκοπού των επιχειρήσεων . ΠΧ. Μια κοινωφελής επιχείρηση να έκανε έργα ύδρευσης.Απο την ώρα που ο εκκαθαριστής τις αποδέχθηκε ως πραγματικές και υπαρκτές υποχρεώσεις θα πρέπει να πληρώνονται . ΝΕΝΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑΤΗΛ 6944718659
 
 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΔΩΝΑ
Το ΚΕ.ΠΕ. κλείνει λόγω Καλλικράτη και του Νομοσχεδίου που κλείνει όλες τις επιχειρήσεις παρόμοιου καταστατικού. Και ναι, υπάρχουν ζημιογόνες πρώην νομαρχιακές, νυν περιφερειακές επιχειρήσεις που δεν έχουν καν αντικείμενο και εξυπηρετούσαν άλλα… συμφέροντα. Το ΚΕ.ΠΕ. όμως ΠΡΕΠΕΙ να ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ διότι και κερδοφόρο είναι, αυτόνομο, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΣ, και αντικείμενο έχει και παράγει έργο ειδικού σκοπού (όπως το ονομάζουν). Και ρωτώ… Οκ κλείνει. Οι Δήμοι που υποχρεούνται να έχουν αναλύσεις νερού κτλ κτλ βάσει νομοθεσιών της ΕΕ πώς θα τις παραδώσουν τα επόμενα χρόνια; Ή μήπως θα πρέπει να δαπανήσει το κράτος ή η περιφέρεια άλλα 4-5εκ ευρώ (μια που μας περισσεύουν κιόλας) για να ξαναγοράσει εξοπλισμό, να διαπιστεύσει μεθόδους-μηχανήματα-προσωπικό; Λάβετε σας παρακαλώ σοβαρά υπόψην το έργο και το αντικείμενο που έχει το ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και προσθέστε στο παρόν άρθρο την εξαίρεσή του. Το λουκέτο του δε θα φέρει θετικό αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα και δεν υπάρχουν περιθώρια τέτοιων λανθασμένων αποφάσεων.