Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΝΕΝΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Στο άρθρο 9 πρέπει να προστεθεί παράγραφος η οποία να ορίζει :«Κατά την διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ , κάθε μεταβολή στο σχέδιο προϋπολογισμού που υποβάλλει η οικονομική υπηρεσία απο τα συλλογικά όργανα διοίκησης (Οικονομική επιτροπή και δημοτικό συμβούλιο) πρέπει να αιτιολογείται πλήρως και τεκμηριωμένα. Κάθε αύξηση στο ύψος των κονδυλίων εξόδων , πρέπει να ισοσκελίζεται απο αντίστοιχη πηγή εσόδων στην ίδια απόφαση» . Με τον τρόπο αυτό , κάθε δημιουργούμενο έλλειμμα στον δήμο , θα φαίνεται ποιος το προκάλεσε . Η υπηρεσία – η οικονομική επιτροπή – το δημοτικό συμβούλιο, ώστε να υπάρχει το στίγμα ποιος ενέργραψε εικονικα έσοδα στον προϋπολογισμό . Η δε αρχή εποπτείας ΟΤΑ θα πρέπει να έχει και τις τρεις εισηγήσεις κατα την φάση ελέγχου του προϋπολογισμού , ώστε να βλέπει τις αποκλίσεις . ΝΕΝΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑΤΗΛ 6944718659
 
 
ΚΟΡΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ 3. Η παράγραφος 7 του αρθρου 93 του ν 3852 που ορίζει οτι οι δήμαρχοι δημοτικοί Σύμβουλοι πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων η εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων((να προστεθούν και οι σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων)) διαρκούσης της θητείας τους δεν μετατίθενται ουτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου στον οποίο εχουν εκλεγεί. οι υπάλληλοι αυτίεφόσον υπηρετούν στα διοικητικά ορια άλλου δήμου μετά απο αίτησή τους μετατίθενται η αποσπώνται εκεί οπου εχουν εκλεγεί,((( Νά προστεθεί οτι ειναι χρόνος <> υπηρεσίας για ολα τα εργασιακά ασφαλιστικά συνταξιδοτικά δικαιώματα που απορρέουν(οπως ισχύει στην παρ.5 του αρθρου 93) και να ισχύει και σε οσους {{αναδρομικώς}} εκαναν χρήση της διάταξης του αρθρου 139 παρ 8 ν 3463/2006 πού εγινε βλάβη των εργασιακών ασφαλιστικών συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων χωρίς να αναφέρεται η λέξη ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Η ΑΠΟΣΠΑΣΗ και ηταν ευάλωτος ο Αιρετός να εγερθή ζήτημα ως προς την αντίστοιχη η πλησιέστερη εάν συνεχίζει τα ιδια ασφαλιστικά δικαιώματα ως της οργανικής του θέσης.επειδή εκρεμούν θέματα συνταξιοδοτήσεων περι του χρονου αποσπάσεως ως (((πραγματικού)))χρόνου λογο δημοσίου συμφέροντος που ο Αιρετός υπηρετεί
 
 
ΓΙΑΝΝΗΣ
Ενώ στις αποκεντρωμένες διοικησεις είχε δοθεί περίοδος ανω του ενός έτους προκειμένου να κρίνουν νέους προϊσταμένους οργανικών μονάδων καμία από αυτές δεν προχώρησε σε κρίσεις ως όφειλε. Αυτό ήταν αναμενόμενο αφού οι προϊστάμενοι τοποθετήθηκαν κατά το δοκούν από τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 δίνεται παράταταση της θητείας των τοποθετημένων προϊσταμένων μέχρι δύο μήνες από την έναρξη λειτουργίας των Συμβουλίων επιλογής προϊσταμένων. Αν σκεφτεί κάποιος ότι τα Συμβούλια αυτά τα συγκροτεί ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αυτό μεταφράζεται ότι ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Δοιήκησης κρατάει τους προϊσταμένους που έχει ορίσει όσο καιρό επιθυμεί καταστρατηγόντας κάθε διάταξη περί αξιοκρατίας κλπ. ΝΤΡΟΠΗ.Δεν υπάρχει ούτε το πρόσχημα του όρισμού ενός χρονικού ορίζοντα για να γίνουν οι κρίσεις προϊσταμένων. Και μετά όλοι συζητούν για σωστή δημόσια Διοίκηση !!!
 
 
Προκόπης Σινάνης
Άρθρο 86 Προϋπολογισμός της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας Συμμετοχή του συμβουλίου στην κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου 1. Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων του επόμενου έτους της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο συμβούλιό της έως το τέλος Ιουνίου. 2. Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος. Ο προϋπολογισμός δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Το σχέδιο συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση, η οποία περιέχει αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και αποστέλλεται έγκαιρα στην οικονομική επιτροπή έως το τέλος Αυγούστου. 3. Η οικονομική επιτροπή εξετάζει: i) αν οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται στο σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, ii) αν οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας και iii) αν οι δαπάνες είναι νόμιμες. Η οικονομική επιτροπή διαγράφει κάθε δαπάνη που δεν συγκεντρώνει τις πιο πάνω υπό στοιχεία ii) και iii) προϋποθέσεις και, σε περίπτωση υπέρβασης του πιο πάνω ανώτατου ποσού, περικόπτει τα επί μέρους κονδύλια. Το σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων των δημοτικών κοινοτήτων, όπως τελικά διαμορφώνεται από την οικονομική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου. Στον προϋπολογισμό του δήμου περιλαμβάνονται ιδιαίτερα κεφάλαια για κάθε τοπική και δημοτική κοινότητα. Το πιο πάνω σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων τοπικής και δημοτικής κοινότητας, αν δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, καταρτίζεται από αυτήν. 4. Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας με απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν. 5. Στη συνεδρίαση του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας για τη λήψη των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί φορείς της περιφέρειάς της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Εάν το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας δεν υποβάλλει εισήγηση εμπρόθεσμα στην εκτελεστική επιτροπή, το σχέδιο του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου καταρτίζεται χωρίς αυτήν. Άρθρο 86 Υποχρεωτική εφαρμογή των διατάξεων του ισχύοντος άρθρου ακόμη και σε περίπτωση μη εκχώρησης αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρθρο 87 Διαδικασία υλοποίησης αποφάσεων συμβουλίου δημοτικής και τοπικής κοινότητας 1. Οι αποφάσεις του συμβουλίου με τις οποίες διατυπώνονται οι προτάσεις για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 και 84 του παρόντος, διαβιβάζονται στον δήμαρχο μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών από τη συνεδρίαση. Ο δήμαρχος φροντίζει να τεθούν αμέσως υπόψη των αρμόδιων οργάνων του δήμου τα οποία οφείλουν να τις μελετήσουν και να ενημερώσουν σχετικά για κάθε θέμα το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας μέσα σε ένα (1) μήνα. 2. Τα αρμόδια όργανα μπορούν: α) να επιστρέψουν την απόφαση του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας με παρατηρήσεις για επανεξέταση τυχόν του θέματος, β) να την παραπέμψουν στο δημοτικό συμβούλιο, γ) να τη διαβιβάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. Σε κάθε περίπτωση τα αρμόδια όργανα του δήμου οφείλουν να ενημερώνουν τον πρόεδρο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας για τα μέτρα που παίρνονται για την προώθηση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. 3. Ο πρόεδρος του συμβουλίου, της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας στον οποίο κοινοποιούνται όλες οι ενέργειες, πράξεις και παρατηρήσεις των οργάνων και υπηρεσιών του δήμου που αναφέρονται στις αποφάσεις γενικά του συμβουλίου της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. 4. Στα συμβούλια των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων αποστέλλεται αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης του δημοτικού συμβουλίου και των αποφάσεων αυτού και των άλλων συλλογικών οργάνων του δήμου. Άρθρο 87 Παρ. 1 Να προστεθεί: «Οι αποφάσεις να διαβιβάζονται και στους θεματικούς Αντιδημάρχους αλλά και στον πρόεδρο του Δ.Σ.». Υποχρεωτική η απάντηση εντός μηνός. Υποχρεωτική επίσης να είναι και η απάντηση των εγγράφων που αποστέλλουν οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι Κοινοτήτων προς τους αιρετούς και τις υπηρεσίες του Δήμου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Άρθρο 88 Σύγκληση του συμβουλίου τοπικής και δημοτικής κοινότητας 1. Το συμβούλιο της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του υποχρεωτικά τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα, καθώς και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας. 2. Ο πρόεδρος καλεί το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση ή ηλεκτρονικά, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στο γραφείο της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, και επιδίδεται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. 3. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται για ποιο λόγο η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων. 4. Ο πρόεδρος καλεί το συμβούλιο, όποτε το ζητήσει, με γραπτή αίτηση, το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των κατοίκων της τοπικής κοινότητας. Στην αίτηση αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Εάν ο πρόεδρος δεν συγκαλέσει το συμβούλιο το αργότερο μέσα σε δέκα(10) ημέρες από την παραλαβή της αίτησης, το συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του αμέσως επόμενου πλειοψηφήσαντος συμβούλου. 5. Αν ο πρόεδρος της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας παραλείπει αδικαιολόγητα επί δύο (2) συνεχείς μήνες ή δύο (2) συνεχείς φορές κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων να συγκαλέσει το συμβούλιο, μπορεί να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής να τιμωρηθεί με την ποινή της έκπτωσης από το αξίωμα κατά την προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 234 του παρόντος. Άρθρο 88 Πρόβλεψη για υποχρεωτική διάθεση υπαλλήλου με νόμιμο αντικαταστάτη για τις ανάγκες του συμβουλίου σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Άρθρο 90 Υποχρεώσεις συμβούλων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων 1. Οι σύμβουλοι της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του συμβουλίου και όλων των επιτροπών στις οποίες τους έχει εκλέξει το συμβούλιο, καθώς και να εκτελούν τα λοιπά καθήκοντά τους, όπως προβλέπει ο νόμος. Έχουν, επίσης, υποχρέωση, μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, να εκτελούν με επιμέλεια κάθε εργασία που τους αναθέτει νόμιμα το συμβούλιο. 2. Ο σύμβουλος της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των κατοίκων της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας. 3. Οι σύμβουλοι των τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων έχουν τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των δημοτικών συμβούλων. Η παραβίαση των σχετικών διατάξεων επιφέρει τις αντίστοιχες συνέπειες. Άρθρο 90 Παρ.3 Να αποσαφηνιστεί ποιες περιπτώσεις συνιστούν αδικαιολόγητη απουσία και ποια έγγραφα δικαιολογούν την απουσία (π.χ υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 ) Προστίθενται επίσης δύο νέοι παράγραφοι : -Ο Πρόεδρος δημοτικής τοπικής κοινότητας δύναται να εκχωρήσει αρμοδιότητες σε σύμβουλο μετά από ομόφωνη απόφαση του συμβουλίου δημοτικής τοπικής κοινότητας -Να προβλεφθούν έξοδα παράστασης στους συμβούλους δημοτικών – τοπικών κοινοτήτων Άρθρο 91 Γραφείο τοπικής ή δημοτικής κοινότητας Κάθε τοπική ή δημοτική κοινότητα διαθέτει τοπικό ή δημοτικό γραφείο. Το δημοτικό συμβούλιο καθορίζει ποιες υπηρεσιακές μονάδες μπορούν να λειτουργήσουν στις τοπικές ή δημοτικές κοινότητες. Άρθρο 91 Το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση του διαθέτη γραμματειακή υποστήριξη στα κατά τόπους κοινοτικά γραφεία για εργάσιμες ημέρες και ώρες μετά από εισήγηση του συμβουλίου δημοτικής τοπικής κοινότητας Άρθρο 92 Αντιμισθία αιρετών Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων, λαμβάνουν αντιμισθία η οποία καταβάλλεται από το δήμο.‘Άρθρο 92 Πρόβλεψη αντιμισθίας για τους Προέδρους- τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων ίσο με το 40% αντιμισθίας αντιδημάρχου όταν το οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 12.000 Ευρώ. Άρθρο 93 Ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών του δήμου που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 7. Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόμενοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και πρόεδροι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου μετά από αίτησή τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο όπου εξελέγησαν. Άρθρο 93 παρ.7 Πρόβλεψη για μετάθεση ή απόσπαση προέδρων και συμβούλων δημοτικών- τοπικών κοινοτήτων στην πλησιέστερη υπηρεσία προς την κοινότητα όπου εξελέγησαν .Εξορθολογισμός ειδικής αδείας ανά κλίμακα σύμφωνα με τον πληθυσμό κάθε κοινότητας με βάση τις 30 ημέρες άδειας. Πρόβλεψη ειδικής αδείας για τους εργαζομένους προέδρους στον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να μετέχουν σε συνεδριάσεις δημοτικών- τοπικών συμβουλίων . Πρόβλεψη εξόδων παράστασης Προέδρων για συμμετοχή σε συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων. Άρθρο 101 Δίκτυα δήμων και περιφερειών 1. Δύο ή περισσότεροι δήμοι ή δήμοι και περιφέρειες, με κοινά χαρακτηριστικά, μπορούν να συνιστούν δίκτυα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 219 και 220 του Κ.Δ.Κ., με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του Α.Κ.. 2. Τα ανωτέρω δίκτυα συνιστώνται με αποφάσεις των οικείων συμβουλίων των συμμετεχόντων Ο.Τ.Α., και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 267 του Κ.Δ.Κ., όπως ισχύει, και το άρθρο 741 του Α.Κ.. 3. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του δικτύου δύνανται να συμμετέχουν σε αυτό κοινωνικοί φορείς με σκοπούς αντίστοιχους αυτών του δικτύου, καθώς και πανεπιστημιακά ή ερευνητικά ιδρύματα. 4. Με το καταστατικό τους καθορίζονται οι πόροι, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών, η διοίκησή τους και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και τη λειτουργία τους. Άρθρο 101 Πρόβλεψη και για ΔΙΚΤΥΑ κοινοτήτων όπου οι κοινότητες ενός δήμου θα μπορούν να συστήσουν με απόφαση τον οικείων συμβουλίων τους. Πρότυπη μορφή μπορεί να αποτελέσουν τα υφιστάμενα ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Λέσβου και Ρόδου. Άρθρο 105 Σύσταση διαβαθμιδικού συνδέσμου δήμων και περιφερειών 1. Ένας ή περισσότεροι δήμοι και η περιφέρεια στην οποία έχουν την έδρα τους οι δήμοι αυτοί, μπορούν, με απόφαση των δημοτικών τους συμβουλίων και του περιφερειακού συμβουλίου, να συστήσουν σύνδεσμο με ειδικό σκοπό την εκτέλεση έργων ή την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών ή την άσκηση αρμοδιοτήτων τους, καθώς και για το σχεδιασμό και την κατάρτιση προγραμμάτων και μεθόδων για την ανάπτυξη του ευρύτερου χώρου τους. Οι σύνδεσμοι αυτοί αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 2. Η απόφαση των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, περιέχει τον ειδικό σκοπό για τον οποίο ιδρύεται ο σύνδεσμος, τη χρονική διάρκεια και την έδρα του, καθώς και τις εισφορές που πρέπει να καταβάλλει κάθε χρόνο κάθε μέλος. Στην απόφαση σύστασης του Συνδέσμου αναφέρονται ρητά και οι υπηρεσίες για τις οποίες επιβάλλονται τέλη. 3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αφού ο Ελεγκτής Νομιμότητας εξετάσει τη νομιμότητα των σχετικών αποφάσεων των συμβουλίων που αφορούν τη σύσταση του συνδέσμου, εγκρίνεται η απόφαση σύστασης. Με την ίδια πράξη, σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία των συμβουλίων, ορίζεται και η έδρα του συνδέσμου. 4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να γίνει υποχρεωτική για ένα δήμο η συμμετοχή σε σύνδεσμο, που έχει συσταθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφόσον συντρέχουν, αθροιστικά, οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) αν στο σύνδεσμο μετέχουν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των δήμων της οικείας περιφέρειας, β) αν αποφασίσει τη συμμετοχή το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του και γ) εφόσον εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον. 5. Η συμμετοχή νέου δήμου σε υφιστάμενο σύνδεσμο ή η αποχώρηση από αυτό μέλους του επιτρέπεται, αν το αποφασίσει το συμβούλιο του ενδιαφερόμενου δήμου και αποδεχθεί την απόφαση το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου με απόφασή του που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του. Αν το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου δεν αποδέχεται χωρίς ειδική αιτιολογία τη συμμετοχή στο σύνδεσμο ενός δήμου, η συμμετοχή αποφασίζεται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αν οι ανάγκες των κατοίκων δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν διαφορετικά και δεν παρεμποδίζεται η εκπλήρωση του σκοπού του συνδέσμου. Το ίδιο ισχύει και για την αποχώρηση από το σύνδεσμο ενός δήμου. Άρθρο 106 Διοίκηση 1. Ο διαβαθμιδικός σύνδεσμος διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, την εκτελεστική επιτροπή και τον πρόεδρό του. 2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται από αιρετούς αντιπροσώπους του κάθε μέλους, που συμμετέχει, οι οποίοι εκλέγονται από τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλιά τους. Οι αντιπρόσωποι της περιφέρειας αποτελούν το 50% του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου. Το υπόλοιπο 50% αποτελείται από αντιπροσώπους των δήμων μελών του συνδέσμου, ανάλογα με τον πληθυσμό τους, με βάση τον πληθυσμό του μικρότερου δήμου, που εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο. Για τον υπολογισμό του αριθμού των μελών του συνδέσμου αυτής της μορφής, για τα θέματα διοίκησης, λειτουργίας και για τα λοιπά σχετικά θέματα εφαρμόζονται αναλόγως οι οικείες διατάξεις για τους συνδέσμους του Κ.Δ.Κ., όπως ισχύει. Άρθρο 105- 106 Δημιουργία πιλοτικού που προγράμματος σύστασης Συνδέσμων Κοινοτήτων σε νησιωτικούς δήμους σύμφωνα με τα ισχύοντα του παρόντος άρθρου για τους δήμους Άρθρο 266 Προγραμματισμός, προϋπολογισμός και θέματα οικονομικής διαχείρισης των νέων δήμων 2. Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους. 3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται τα ποσοστά κατανομής των πόρων που αφορούν στις δημοτικές ενότητες. Σε περίπτωση που δημοτική ενότητα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εξυγίανσης, ο προϋπολογισμός του συντάσσεται με βάση αυτό. Άρθρο 266 παρ 2. Στο τέλος της παραγράφου προστίθεται η πρόταση ‘’μετά από εισήγηση κάθε δημοτικής – τοπικής κοινότητας η οποία και θα έχει αποφασιστικό χαρακτήρα’’. Παρ 3. Υποχρεωτική κατανομή ποσού ανά Δημοτική Ενότητα ώστε να συνταχθούν επιμέρους τοπικοί προϋπολογισμοί. Τέλος πρόβλεψη για συμμέτοχη και εκπροσώπων των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων τόσο στις κατά τόπους Π.Ε.Δ όσο και στην Κ.Ε.Δ.Ε, ούτως ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ανάδειξης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η μικρότερη βαθμίδα της αυτοδιοίκησης. Για το Δίκτυο Κοινοτήτων Λέσβου Προκόπης Σινάνης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ιππείου Συντονιστής Δικτύου Κοινοτήτων Λέσβου
 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Να δοθεί η δυνατότητα σε πρώην αμιγής νομαρχιακές επιχειρήσεις οι οποίες δεν χρηματοδοτούνται απευθείας από το κράτος και δεν ήταν ζημιογόνες να συνεχίσουν την λειτουργία τους εφόσον εκτελούν ειδικού σκοπού δράσεις. Λόγω της βαρύτητας των δράσεων του Κέντρου Περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την προστασία του πολίτη και του περιβάλλοντος με βάση την ελεύθερη και αξιόπιστη ενημέρωση προτείνω την παρακάτω ρύθμιση στο άρθρο 10 του παρόντος νόμου: «Κατ’ εξαίρεση των προβλεπόμενων ρυθμίσεων των παρ. 1-3 του άρθρου 199 του Ν 3852/2010, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ειδικότερα για προάσπιση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων προστασίας του περιβάλλοντος και του πολίτη η «Αμιγής Επιχείρηση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με την επωνυμία «Κέντρο Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΠΕ.)» (ΦΕΚ ίδρυσης 179/98, και ΦΕΚ τροποποίησης 1947/31-8-2011,) δεν εντάσσεται στις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 199 του Ν 3852/2010 και συνεχίζει να λειτουργεί μετά την λήξη των Ευρωπαϊκών της δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας μέχρι την προσαρμογή και αλλαγή της νομικής της μορφής σε Ειδικού Σκοπού επιχείρηση ή σε Ανώνυμη Εταιρεία, στο πλαίσιο της υλοποίησης των καταστατικών της σκοπών, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων των ΟΤΑ, καθόσον η συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Περιβάλλοντος δεν επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του κράτους ούτε και τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου :http://www.kepekozani.gr/pdf/exairesh/exairesh_PS.pdf Κυριακή ΑποστολίδουΠρόεδρος ΔΣ Κέντρο Περιβάλλοντος