Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αντιμετώπιση της αδυναμίας άσκησης νέων αρμοδιοτήτων από Καλλικρατικούς Δήμους που δεν μεταφέρθηκε προσωπικό π.χ. από πρώην Νομαρχίες, ελλείψει προσωπικού.
 
 
Θεόδωρος Γ. Σιόγκας
Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:1. αποτελεί πανελληνίως τον μοναδικό φορέα ελέγχου της ποιότητας της ατμόσφαιρας, ενώ δραστηριοποιείται σε μία περιοχή όπου είναι επιβεβλημένη η παρακολούθηση και η διαχείριση της οξυμένης αέριας ρύπανσης,2. αποτελεί σημαντική πηγή παροχής περιβαλλοντικών πληροφοριών προς κάθε ενδιαφερόμενο με εκατοντάδες μελέτες διαθέσιμες στην βιβλιοθήκη του,3. διαθέτει πιστοποιημένο εργαστήριο ανάλυσης υδάτων το μοναδικό στην ευρύτερη περιοχή παρέχοντας προς κάθε ενδιαφερόμενο γρήγορα και αξιόπιστα αποτελέσματα,4. λειτουργεί εντελώς αυτόνομα απασχολεί ντόπιο επιστημονικό δυναμικό και δεν επιβαρύνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον κρατικό προϋπολογισμό αφού η ίδια η επιχείρηση είναι κερδοφόρα και από τις δραστηριότητες της καλύπτει τα λειτουργικά της έξοδα. Έχοντας υπ’ όψη τα παραπάνω, θεωρώ απαράδεκτο να κλείσει ΚΕ.ΠΕ., στερώντας από την πολύπαθη περιοχή της Δυτ. Μακεδονίας ενός σημαντικότατου εργαλείου περιβαλλοντικής προστασίας και ταυτόχρονα θέσεων εργασίας εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού. Θεόδωρος Γ. ΣιόγκαςΠρόεδρος Γεωπονικού Συλλόγου Ν. Κοζάνης
 
 
ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΟΤΣΟΣ, Αντιπρόεδρος Κέντρου Περιβάλλοντος
Το άρθρο 199 του 3852/2010 δυστυχώς δεν διαχώρισε αμιγής νομαρχιακές επιχειρήσεις με σημαντικό έργο για τον πολίτη και κερδοφορία. Παρακαλώ στο παρόν νομοσχέδιο να διευθετηθεί η μη λύση των σημαντικών πρώην αμιγών νομαρχιακών επιχειρήσεων. Για παράδειγμα το Κέντρο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι μία τέτοια επιχείρηση η οποία επιπροσθέτως συντηρεί και χρησιμοποιεί υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό ο οποίος δεν έχει προβλεφθεί από ποιο κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό θα συνεχίσει να λειτουργεί αλλά και από που θα χρηματοδοτείται για την συντήρησή του.Το Κέντρο Περιβάλλοντος είναι το μοναδικό διευρυμένο διαπιστευμένο εργαστήριο στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο εξυπηρετεί τους Δήμους της περιοχής καθώς και πλήθος ιδιωτών και αγροτών. Μπορεί μία μετάβαση του Κέντρου Περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, να εγγυηθεί ότι οι ευαίσθητες τεχνολογικά υπηρεσίες δεν θα σταματήσουν να λειτουργούν ούτε μία ημέρα και να συνεχίσουν να προσφέρονται με την ίδια αποτελεσματικότητα η οποία ελέγχεται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης;
 
 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΔΩΝΑ
Το ΚΕ.ΠΕ. κλείνει λόγω Καλλικράτη και του Νομοσχεδίου που κλείνει όλες τις επιχειρήσεις παρόμοιου καταστατικού. Και ναι, υπάρχουν ζημιογόνες πρώην νομαρχιακές, νυν περιφερειακές επιχειρήσεις που δεν έχουν καν αντικείμενο και εξυπηρετούσαν άλλα… συμφέροντα. Το ΚΕ.ΠΕ. όμως ΠΡΕΠΕΙ να ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ διότι και κερδοφόρο είναι, αυτόνομο, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΣ, και αντικείμενο έχει και παράγει έργο ειδικού σκοπού (όπως το ονομάζουν). Και ρωτώ… Οκ κλείνει. Οι Δήμοι που υποχρεούνται να έχουν αναλύσεις νερού κτλ κτλ βάσει νομοθεσιών της ΕΕ πώς θα τις παραδώσουν τα επόμενα χρόνια; Ή μήπως θα πρέπει να δαπανήσει το κράτος ή η περιφέρεια άλλα 4-5εκ ευρώ (μια που μας περισσεύουν κιόλας) για να ξαναγοράσει εξοπλισμό, να διαπιστεύσει μεθόδους-μηχανήματα-προσωπικό; Λάβετε σας παρακαλώ σοβαρά υπόψην το έργο και το αντικείμενο που έχει το ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και προσθέστε στο παρόν άρθρο την εξαίρεσή του. Το λουκέτο του δε θα φέρει θετικό αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα και δεν υπάρχουν περιθώρια τέτοιων λανθασμένων αποφάσεων.
 
 
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΦΑΡΜΑΚΗ
Η κατωτέρω προσθήκη αφορά το προσωπικό των επιχειρήσεων. Η προσθήκη –συμπλήρωση συμβάλλει στο να μην υπάρχουν «δύο μέτρα και δύο σταθμά» για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΚΕΚ σε σχέση με το αντίστοιχο προσωπικό των επιχειρήσεων Ο.Τ.Α.1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 199 του ν. 3852/10 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής :6. Για το προσωπικό σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Κ.Ε.Κ. καθώς και των επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. του Ν. 3463/06, που έχουν συσταθεί από την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή στα οποία συμμετέχουν, κατά πλειοψηφία, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τα οποία συγχωνεύονται, λύονται ή εξαντλείται ο χρόνος λειτουργίας τους κατά τη συστατική τους πράξη, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου.Όσο αφορά το ΚΕΠΕ Δυτικής Μακεδονίας καταθέτουμε μία πρόταση η οποία στοχεύει να καλύψει ένα σημαντικό κενό που θα δημιουργούνταν, σε σχέση με την προστασία των πολιτών από την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, σε μία ευαίσθητη και σημαντικά επιβαρυμένη Περιφέρεια όπως η Δυτική Μακεδονία, ειδικά σε συγκεκριμένο τμήμα αυτής, λόγω των εξορυκτικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με αξιοποίηση των λιγνιτών της περιοχής και η οποία πρόταση έχει ως εξής:Στο τέλος του άρθρου 199 του ν. 3852/10 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής :«8. Κατ’ εξαίρεση των προβλεπόμενων ρυθμισεων των παρ. 1-3 του άρθρου 199 του Ν 3852/2010, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ειδικότερα για προάσπιση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων προστασίας του περιβάλλοντος και του πολίτη, η «Αμιγής Επιχείρηση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με την επωνυμία «Κέντρο Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΠΕ.)» (ΦΕΚ ίδρυσης 179/98 και ΦΕΚ τροποποίησης 1947/31-8-2011,) συνεχίζει να λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας μέχρι την προσαρμογή και αλλαγή της νομικής της μορφής, στο πλαίσιο της υλοποίησης των καταστατικών της σκοπών, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων ΟΤΑ, καθόσον η συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Περιβάλλοντος δεν επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του κράτους ούτε και τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».