Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΦΑΡΜΑΚΗ
Όσο αφορά το προσωπικό των επιχειρήσεων ΟΤΑ αντί να γίνει τροποποίηση του άρθρου 199 του ν. 3852/10 με προσθήκη –συμπλήρωση στο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΚΕΚ σε σχέση με το αντίστοιχο προσωπικό των επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. θα μπορούσε στο τέλος του άρθρου 199 του ν. 3852/10 να προστεθεί αυτούσια παράγραφος 7 ως εξής:«7. Σε περίπτωση λύσης υφιστάμενης ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, το προσωπικό σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της εταιρείας δύναται να μεταφερθεί, με την ίδια σχέση εργασίας, στους μετόχους δήμους και περιφέρειες και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, με απόφαση των οικείων δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου της λυόμενης εταιρείας, εφόσον οι ΟΤΑ α’ ή/και β’ βαθμού, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, η ΠΕΔ και τα νομικά τους πρόσωπα κατέχουν αθροιστικά το 75% τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η σύσταση των αντίστοιχων προσωποπαγών θέσεων και η κατάταξη του προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις οργανικές διατάξεις του φορέα υποδοχής, αφού ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία του. Για τη μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού δεν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει».
 
 
ΔΙΚΤΥΟ ΦοΔΣΑ
Δεν υφίσταται συγκριτική μελέτη και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της λειτουργίας μέχρι σήμερα, αφ’ ενός των ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν ως Σύνδεσμοι και αφ’ ετέρου των ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν ως ΑΕ του άρθρου 265 του 3463/06, προκειμένου να αιτιολογηθεί επαρκώς η πρόταση για την κατάργηση των ΦΟΔΣΑ – ΑΕ και τη μετατροπή τους σε Συνδέσμους.Μια τέτοια μελέτη θα αναδείκνυε τα προβλήματα και τις εναλλακτικές λύσεις τους επί της ουσίας και επί πραγματικών δεδομένων, η απουσία των οποίων οδηγεί ουσιαστικά σε ασκήσεις επί χάρτου, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψη η μέχρι σήμερα συσσωρευμένη εμπειρία από τη λειτουργία των ΦΟΔΣΑ. Μια τέτοια μελέτη, θα αναδείκνυε για παράδειγμα, ζητήματα όπως το κόστος ανά τόνο που αναλογεί σε κάθε δημότη, ή η δυνατότητα υλοποίησης και διαχείρισης επενδύσεων για τη διαχείριση των κάθε είδους απορριμμάτων, όπως αυτά προέκυψαν και αντιμετωπίσθηκαν τόσο από τους ΦΟΔΣΑ – Συνδέσμους όσο και από τους ΦΟΔΣΑ- ΑΕ, ώστε να διαπιστωθεί αντικειμενικά ποιό θεσμικό πλαίσιο εξυπηρετεί καλύτερα τους στόχους που έχουν θέσει η ευρωπαϊκή και η ελληνική νομοθεσία για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Με τον τρόπο αυτό, δηλαδή ελλείψει οποιασδήποτε συγκριτικής μελέτης, δεν διασφαλίζεται και πολύ περισσότερο δεν τεκμηριώνεται η εκτίμηση ότι η συγκεκριμένη επιλογή θα οδηγήσει σε υπέρβαση των διοικητικών και οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπισαν μέχρι σήμερα οι ΦΟΔΣΑ, και τα οποία καθιστούν αναγκαία τη νομοθετική παρέμβαση για την διαφοροποίηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους. Επιπλέον, η μετατροπή των ΦΟΔΣΑ σε Συνδέσμους, δηλαδή ΝΠΔΔ, θα δημιουργήσει παράπλευρα προβλήματα, τα οποία δεν έχουν ακόμη εντοπισθεί και δεν αντιμετωπίζονται από το σχέδιο νόμου, με αποτέλεσμα να απαιτείται μακρό χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της νομοθετικής παρέμβασης σε επί μέρους ζητήματα, η μη επίλυση των οποίων θα δυσχεράνει τη λειτουργία των νέων φορέων. Παράδειγμα: η ρύθμιση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του σχεδίου νόμου, ως προς τα ζητήματα οδήγησης των κρατικών οχημάτων. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι ΦΟΔΣΑ όταν μετατραπούν σε ΝΠΔΔ, θα πρέπει να υπάρξει ειδική πρόβλεψη ως προς τα οχήματα κυριότητάς τους, ως εξής: «Επίσης με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, επιτρέπεται η οδήγηση οχημάτων που ανήκουν σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε Ν.Π.Δ.Δ., και από ιδιώτες σε περίπτωση που τίθεται θέμα δημοσίου συμφέροντος, προστασίας του περιβάλλοντος ή της δημόσιας υγείας. Επιτρέπεται η οδήγηση οχημάτων των ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν ως σύνδεσμοι, από προσωπικό που απασχολείται σε αυτούς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμβαση έργου ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών, εφόσον το προσωπικό αυτό έχει την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και τα χρησιμοποιεί για αποκλειστικά και μόνο υπηρεσιακούς λόγους εντός και εκτός της περιοχής αρμοδιότητας των ΦΟΔΣΑ.» Η δυνατότητα αυτή πρέπει να παρέχεται μέχρις ότου καταστεί δυνατή η πρόσληψη από τους ΦΟΔΣΑ εργαζομένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών, προκειμένου να αποφευχθούν αφ’ ενός η απαξίωση του υφιστάμενου εξοπλισμού των ΦΟΔΣΑ και αφ’ ετέρου η επιβάρυνση του κόστους λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ, η οποία θα προκύψει σε περίπτωση που θα υποχρεωθούν να μισθώσουν οχήματα Ι.Χ. για την κάλυψη των αναγκών τους, λόγω έλλειψης προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.
 
 
ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Καλό θα ήταν να προβλεφθεί σχετική παράγραφος για τις Αναπτυξιακές Εταιρείες των Εκλεγμένων Περιφερειών της χώρας, όπου να προβλέπεται η απευθείας ανάθεση σε αυτές από τις Περιφέρειες – μετόχους τους στο ύψος των 60.000€, κατ΄αντιστοιχία του Άρθρου 268 του 3463/06 για τους Ο.Τ.Α. Α’βαθμού, προκειμένου αυτές να αποτελέσουν εργαλείο επιτάχυνσης των αναπτυξιακών τους προτεραιοτήτων.
 
 
Ιωάννης Αγγελόπουλος
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 10 του σχεδίου νόμου, γίνεται αναφορά στη σύσταση, τροποποίηση και λύση των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων. Ουδεμία όμως αναφορά γίνεται για την ανάκληση αποφάσεως λύσης και αναβίωσης τους, ύστερα από εκτίμηση πραγματικών περιστατικών, όπως άλλωστε προβλέπει το άρθρο 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ανάκληση νόμιμης πράξης) και κατ’ αναλογία της παρ. 4 αρθ. 47α ΚΝ 2190/1920 «Περί Α.Ε.».Προτείνεται όπως στην παρ. 7 αρθ. 9 της ΥΑ ΥΠΕΣΔΔΑ/50891/10-9-2007 (ΦΕΚ 1876/Β/14-9-2007) συμπεριληφθεί πέραν των οριζομένων για διάλυση λόγω λήξης ή πτώχευσης και η περίπτωση «ανάκλησης απόφασης λύσης κοινωφελούς επιχειρήσεως με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αν δεν έχει αρχίσει η διαδικασία διανομής της περιουσίας της».2. Στην παρ. 15 του άρθρου 10 του σχεδίου νόμου, γίνεται αναφορά στην παρ. 7 αρθ. 109 του Ν 3852/2010. Επειδή η παρ. 7 του αρθ. 109 Ν 3852/2010 που προστέθηκε με την παρ. 6 του αρθ. 26 του Ν 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/31-3-2011) έχει ως ακολούθως «7. Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α. και ανάληψης των δραστηριοτήτων της από τον οικείο δήμο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου μεταφέρεται στον αντίστοιχο φορέα με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Συμβάσεις έργου που έχουν συναφθεί από τις επιχειρήσεις που λύονται εκτελούνται από τον αντίστοιχο φορέα άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων» δεν συνάγεται συμπέρασμα με την προτεινόμενη ρύθμιση. Ας επαναξετασθεί.
 
 
Εμμ.Μητσοπουλος
Στις συγκεκριμένες αμιγής δημοτικές επιχειρήσεις ραδιοτηλεοπτικής δράσης εργάζονται εργαζόμενοι αορίστου χρόνου μέχρι και περισσότερο από 20 χρόνια, με ειδικότητες: τεχνικοί με ασφαλιστικό φορέα ΕΤΑΠ Μ.Μ.Ε (ΙΚΑ-βαρέα), διοικητικοί με ασφαλιστικό φορέα ΕΤΑΠ Μ.Μ.Ε (ΤΣΠΕΑΘ-ΕΔΟΕΑΠ) και δημοσιογράφοι με ασφαλιστικό φορέα ΕΤΑΠ Μ.Μ.Ε (ΤΣΠΕΑΘ-ΕΔΟΕΑΠ). Με την μεταφορά τους που ζητείται από το συγκεκριμένο άρθρο πως θα διασφαλιστεί η συνέχεια της παραμονής τους μετά από 20 έτη τουλάχιστον στο συγκεκριμένο ταμείο, εφ’ όσων ζητηθεί η λύση και εκκαθάριση;Γι’ αυτό προτείνουμε ή την μεταφορά των δραστηριοτήτων αυτών (ραδιοτηλεοπτικά) στον εκάστοτε δήμο οπότε οι ειδικότητες συνεχίζουν να υπάρχουν στο προσωπικό, ή την μεταφορά, σε όσους το επιθυμούν, που σε σύνολό τους κατά ένα πρόχειρο υπολογισμό δεν ξεπερνούν τα 500 άτομα σε όλη την επικράτεια, στα κατά τόπους κρατικά τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης με τις ειδικότητές τους ως έχουν. Οι αποφάσεις αυτές να είναι δεσμευτικές για τους φορείς υποδοχής.Τα Δημοτικά Μέσα δεν μπορούν να είναι θύματα του Μνημονίου και του Καλλικράτη…! Οι συχνότητές τους είναι δημόσια περιουσία. Δεν εκποιούνται δεν καταργούνται δεν μεταβιβάζονται…!